Hotărârea nr. 92/2021

pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuinţe

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuințe

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 66187/1 din 08.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 66187/2/10.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar supune spre aprobare stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuințe.

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată și actualizată care prevede că “Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea .... a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente”.

Luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., însușit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 72 din 29.01.2021, pentru stabilirea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, la 40 Euro / mp + TVA.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă redevența minimă pentru terenurile concesionate, situate în municipiul Oradea, în Cartierul Tineretului, astfel:

^ pentru terenurile libere de sarcini = 7,80 lei/ mp/ an,

^ pentru terenurile afectate parțial de rețele = 4,70 lei/ mp/an.

Redevența rămâne fixă la nivelul anului calendaristic în care aceasta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 2. Se modifică corespunzător art. 1 redevența percepută de Municipiul Oradea în cazul contractelor de concesiune aflate în derulare încheiate privind terenurile din Cartierul Tineretului, care au redevența sub acest nivel, începând cu data de 01.03.2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Economică - Biroul Decontări Contracte;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • titularii dreptului de concesiune a terenurilor din Anexa nr. 1 la Hotărâre.

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 92

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 3^8 din25.02 Ml

Lista contractelor de concesiune din Cartierul Tineretului _____________ cu redeventa sub 7,80 lei/mp/an               ___

Nr.crt.

nr. contract

Data contract

Strada amplasament

Nr. adm.

Tarif înainte de

HCL

1

1880

08.01.2019

Virgil Maxim

22

3,9534

2

2010

31.10.2019

Emile Zola

FN

4,2065

3

1789

29.09.2017

Bethlen Gabor

12

5,2582

4

1779

29.09.2017

Bethlen Gabor

14

5,2582

5

1777

29.09.2017

Bethlen Gabor

15

5,2582

6

1825

30.05.2016

Bethlen Gabor

20

5,2582

7

2019

07.02.2020

Bethlen Gabor

22

5,2582

8

1778

29.09.2017

Bethlen Gabor

24

5,2582

9

1807

04.12.2017

Bethlen Gabor

25

5,2582

10

2029

18.06.2020

Bethlen Gabor

36

5,2582

11

1780

29.09.2017

Bethlen Gabor

38

5,2582

12

1949

24.05.2019

Bethlen Gabor

FN

5,2582

13

1582

30.05.2016

Bethlen Gabor

5,2582

14

1802

04.12.2017

Denis Diderot

11

5,2582

15

2067

27.10.2020

Denis Diderot

22

5,2582

16

1793

17.10.2017

Denis Diderot

24

5,2582

17

1757

29.09.2017

Denis Diderot

29

5,2582

18

1850

23.10.2018

Denis Diderot

35

5,2582

19

1768

29.09.2017

Denis Diderot

42

5,2582

20

1753

29.09.2017

Denis Diderot

46

5,2582

21

1843

25.07.2018

Denis Diderot

49

5,2582

22

2018

02.12.2019

Denis Diderot

69

5,2582

23

1787

29.09.2017

Denis Diderot

75

5,2582

24

2090

10.12.2020

Denis Diderot

79

5,2582

25

1786

29.09.2017

Denis Diderot

FN

5,2582

26

2024

20.03.2020

Emil Cioran

5

5,2582

27

1594

30.05.2016

Emil Cioran

5,2582

28

1592

30.05.2016

Emil Cioran

5,2582

29

1595

30.05.2016

Emil Cioran

5,2582

30

1593

30.05.2016

Emil Cioran

5,2582

31

1637

30.05.2016

Emil Cioran

5,2582

32

1763

29.09.2017

Emile Zola

14

5,2582

33

1798

04.12.2017

Emile Zola

15

5,2582

34

1601

30.05.2016

Emile Zola

16

5,2582

35

1598

30.05.2016

Emile Zola

24

5,2582

36

1812

12.12.2017

Emile Zola

FN

5,2582

37

1762

29.09.2017

Emile Zola

5,2582

38

1765

29.09.2017

Emile Zola

5,2582

39

1636

30.05.2016

Emile Zola

5,2582

40

1796

07.11.2017

Emile Zola

5,2582

41

1788

29.09.2017

Emile Zola

________5,2582

42

1756 \ v.

&.09.2(fiJ}

George Bacaloglu

1

5,2582

43

2089

07.12.2020

George Bacaloglu

19

5,2582

44

1750

30.04.2019

George Bacaloglu

55

5,2582

45

1916

22.03.2019

George Bacaloglu

91

5,2582

46

1806

04.12.2017

George Bacaloglu

1J(I)

5,2582

47

1849

19.10.2018

George Bacaloglu

1P(I)

5,2582

48

1784

29.09.2017

George Bacaloglu

1R(I)

5,2582

49

1755

29.09.2017

George Bacaloglu

1S(I)

5,2582

50

1826

15.11.2018

George Bacaloglu

24B

5,2582

51

1767

29.09.2017

George Bacaloglu

FN

5,2582

52

1585

30.05.2016

George Bacaloglu

5,2582

53

2085

04.11.2020

George Bacovia

9

5,2582

54

1773

29.09.2017

Ion Isaiu

18

5,2582

55

1616

30.05.2016

Ion Isaiu

5,2582

56

1613

30.05.2016

Ion Isaiu

5,2582

57

1951

04.06.2019

Ion Isaiu

5,2582

58

1781

29.09.2017

Victor Papilian

2

5,2582

59

1800

04.12.2017

Victor Papilian

6

5,2582

60

1748

29.09.2017

Victor Papilian

14

5,2582

61

1782

29.09.2017

Victor Papilian

26

5,2582

62

1751

29.09.2017

Virgil Maxim

1

5,2582

63

1783

29.09.2017

Virgil Maxim

8

5,2582

64

1974

08.07.2019

Ion Isaiu

FN

6,3098

65

1624

30.05.2016

Bethlen Gabor

6,4209

66

2091

12.12.2020

Victor Papilian

63

7,3614

67

1994

31.10.2019

Victor Papilian

FN

7,3614

68

1996

31.10.2019

Victor Papilian

FN

7,3614

69

1937

09.05.2019

Victor Papilian

FN

7,3614

70

1993

31.10.2019

Victor Papilian

FN

7,3614

71

1991

31.10.2019

Victor Papilian

FN

7,3614