Hotărârea nr. 91/2021

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str.Sovata – mal Crișul Repede”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție

„Amenajare pistă de alergare str.Sovata - mal Crișul Repede”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.64592 din 08.02.2021 și Raportul de specialitate nr.64610 din 08.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str.Sovata - mal Crisul Repede”

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum sunt acestea justificate de către societatea Edildrum Construct SRL, în calitate de proiectant;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și d), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați, scenariul 1, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str.Sovata - mal Crisul Repede”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...........................................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:..................................................................................Municipiul Oradea

Indicatori maximali:

Curs de referință, 1 euro = 4,8738 lei, cotația BNR din data de 21.01.2021

Valoarea totală a investiției (INV): 531.492,26 lei, inclusiv TVA/ 446.997,87 lei, fără TVA, Din care: construcții montaj C+M: 454.301,38 lei, inclusiv TVA/ 381.765,87 lei, fără TVA.

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I: 531.492,26 lei / 454.301,38 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

 • - Lungime pistă de alergare - 652 m;

 • - Latime pistă de alergare - 1,00 m;

 • - Lungime dren - 656 m;

  - Număr cămine dren - 15


  buc;


 • - Lungime racorduri canal cu diametrul 250 mm - 125 m;

Durata de realizare:

 • - durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 4 luni.

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Tehnice.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • - Direcția Economică;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021 Nr. 91

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”