Hotărârea nr. 9/2021

Hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August şi Septembrie 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile

Iunie, Iulie, August și Septembrie 2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 478497 din 30.12.2020 și Raportul de specialitate nr. 478499 din 30.12.2020 întocmite de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea integrarii în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August și Septembrie 2020,

Ținând cont de prevederile:

  • HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

  • Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

  • art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August și Septembrie 2020 conform Anexelor nr. 1, 2, 3 și 4.

Art. 2 Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către Societatea Compania de Apă Oradea S.A., a bunurilor cuprinse în Anexele 1, 2, 3 și 4 prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

Art. 3 Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform articolului 2.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Prefectul judetului Bihor;

  • Direcția Economică;

  • Direcția Tehnică;

  • Direcția Juridică;

  • Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 9

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


APA <BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

STAMATIU ORESTE

BRANULUI27B

Rețea apa

PEHD

7,877.00

110

98/

205/10.02.2020

210515/09.03.2020

539/154.04.2020

01/06.03.2020

2

STAMATIU ORESTE

BRANULUI27B

Branșament apa

PEHD

1.048.00

32

4

205/10.02.2020

210515'09.03.2020

539'154.04.2020

01/06.03.2020

3

LIT COSMIN

CIHEIULUI172E

Branșament apa

PEHD

3.723.29

25

8

2023'20.09.2019

261347/25.05.2020

205 04.05.2020

1/14.05.2020

4

NISTOR BOGDAN

FRANZ JOSEPH HAYDN 14A

Branșament apa

PEHD

853.46

25

3

1932-10.09.2019

176555/12.02.2020

1687'06.05.2020

1/11.02.2020

5

CAPOTA CALIN

JANOSBALYAI2

Branșament apa

PEHD

2.075.00

25

9

869.-03.05.2019

445226-28.11.2019

642/12.06.2020

01 27.11.2019

6

BUZLE VLAD

MUGURILOR 4A

Branșament apa

PEHD

2.201.00

25

4

2632/10.12.2018

457815/06.12.2019

1008/28.04.2020

4456427.11.2019

7

ROMAN CARMEN

STRUGURILOR 37

Branșament apa

PEHD

1.840.00

25

8

2692-17.12.2018

28184/30.01.2020

1018/22.06.2020

1/28.01.2020

8

VAIDA ADRIAN

JEAN SANDULESCU 17B

Rețea apa

PEHD

2,000.00

110

18

687/10.04.2019

279086-10.06.2020

2284/23.06.2020

1/05.05.2020

9

VAIDA ADRIAN

IE AN SANDULESCU 17B

Branșament apa

PEHD

1.500.00

25

2

687/10.04.2019

279086/10.06.2020

2284'23.06.2020

1/05.05.2020

10

DUMA VICTOR

BIHORULUI 83

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

4

1769/06.09.2017

35434901.11.2020

114 04.02.2020

1/31.10.2017

11

BURCIU COSTEL

ALBERT ANSTAIN 20

Branșament apa

PEHD

752.70

25

3

2429 16.11.2018

61950/11.02.2019

3581/10.09.2019

01-08.02.2019

12

RACZ JOSEF

PLANTELOR 38

Branșament apa

PEHD

1,290.00

110

8

767/03.05.2018

187214/22.05.2019

128,13.01.2020

1/21.05.2019

13

DOMOCOS AUREL

AUREL COVACI 1B

Branșament apa

PEHD

725.70

25

3

1291 06.07.2018

125735/01.04.2019

906/25.07.2020

1/29.03.2019

14

XYZ AUTOMATION

BORȘULUI 27B

Branșament apa

PEHD

10,000.00

110

20

251/15.02.2018

133595/10.04.2019

388/30.01.2020

1/09.04.2019

TOTAL

37,386.15

CANAL MENAJ (CM!

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (KC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

STAMATIU ORESTE

BRANULUI 27B

Rețea canal

PVC

13,759.00

200

98

205/10.02.2020

210515/09.03.2020

539/154.04.2020

01.06.03.2020

2

STAMATIU ORESTE

BRANULUI 27B

Racord canal menajer

PVC

729.00

160

5

205/10.02.2020

210515/09.03.2020

539/154.04.2020

01 06.03.2020

3

LIT COSMIN

CIHEIULUI 172E

Racord canal menajer

PVC

2.573.29

125

7

2023/20.09.2019

261347/25.05.2020

205/04.05.2020

1/14.05.2020

4

NISTOR BOGDAN

FRANZ JOSEPH HAYDN 14A

Racord canal menajer

PVC

1.252.14

110

6

1932/10.09.2019

176555 12.02.2020

1687/06.05.2020

1/11.02.2020

5

BUZLE VLAD

MUGURILOR 4A

Racord canal menajer

PVC

2.802.00

160

4

2632/10.12.2018

457815/06.12.2019

1008,28.04.2020

44564.27.11.2019

6

ROMAN CARMEN

STRUGURILOR 37

Racord canal menajer

PVC

1.960.00

125

7

2692/17.12.2018

28184'30.01.2020

1018.22.06.2020

1/28.01.2020

7

VAIDA ADRIAN

JEAN SANDULESCU 17B

Rețea canal

PVC

6.900.00

250

18

687/10.04.2019

279086/10.06.2020

2284/23.06.2020

1/05.05.2020

8

VAIDA ADRIAN

JEAN SANDULESCU 17B

Racord canal menajer

PVC

1,500.00

160

3

687/10.04.2019

279086/10.06.2020

2284/23.06.2020

1/05.05.2020

9

DUMA VICTOR

BIHORULUI 83

Racord canal menajer

PVC

1,063.16

160

9

1769/06.09.2017

354349/01.11.2020

114/04.02.2020

1/31.10.2017

10

GHIB ROXANA

VETERANILOR 44

Racord canal menajer

PVC

1.385.55

125

3

1275/21.06.2019

457911/09.12.2019

221/30.01.2020

1/05.12.2019

11

BURCIU COSTEL

ALBERT ANSTAIN 20

Racord canal menajer

PVC

1,467.80

5

160

2429/16.11.2018

61950 11.02.2019

3581/10.09.2019

01/08.02.2019

12

RACZ JOSEF

PLANTELOR 38

Racord canal menajer

PVC

2.064.22

250

7

767/03.05.2018

187214/22.05.2019

128/13.01.2020

1/21.05.2019

13

DOMOCOS AUREL

AUREL COVACI 1B

Racord canal menajer

pvc

802.60

110

5

1291/06.07.2018

125735-01.04.2019

906/25.07.2020

1/29.03.2019

TOTAL

38,258.76

CANAL PL VVIAL (RP)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

XYZ AUTOMATION

BORȘULUI 27B

Racord canal PLUVIAL

PVC

11,473.00

315

20

251/15.02.2018

133595/10.04.2019

388/30.01.2020

1/09.04.2019

TOTAL

11,473.00

| TOTAL (BA+RC+RP)                                                            | 87,117.91|

jii

APA (BA/

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

TARTA GHEORGHE

PASULUI 5

Branșament apa

PEHD

2.599.70

32

20

2419/30.10.2019

279226/10.06.2020

344/29.06.2020

1/09.06.2020

2

BURCA MIRCEA

J.J. ROUSSEAU 21

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

6

290/30.12.2019

304448/06.07.2020

1063.10.07.2020

1/02.07.2020

3

CHIOIBAS NICOLAE

V. PAPILLXN 39

Branșament apa

PEHD

1,798.00

25

6

2813/10.12.2020

304470,06.07.2020

302/10.07.2020

1,02.07.2020

4

CURA DOINA

D. ANGHEL 4J2

Branșament apa

PEHD

1.550.00

25

5

1176/07.06.2019

458315/09.12.2019

884'22.07.220

01/06.12.2019

5

OPRIS NISTOR

PRUTULUI 5

Branșament apa

PEHD

2,071.51

25

20

196/05.02.2020

299381/30.06.2020

110/02.07.2020

1/29.06.2020

6

LAZAU NICOLAE

CUCULUI 3F

Branșament apa

PEHD

2.200.00

25

4

1369/03.07.2019

279227/10.06.2020

2559 10.07.2020

1/09.06.2020

7

POPA FLAVIUS

D.DIDEROT 88

Branșament apa

PEHD

1,505.00

25

4

273/05.12.2019

248162/30.04.2020

816/29.07.2020

1/29.04.2020

8

LIMBAN CLAUDIU

ADEVĂRULUI 22

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

6

2552/14.11.2019

304435/06.07.2020

795/10.07.2020

01.'02.07.2020

9

SABAU GAVRIL

AUREL COVACI 36A

Branșament apa

PEHD

1.000.00

25

4

2325/07.11.2018

6768215.02.2019

315/08.05.2019

1/09.11.2019

10

GATEJ IOAN

VETERANILOR 91

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

3

1368 T 7.07.2017

9675/16.01.2018

344 04.10.2018

01/11.01.2018

11

CRACIUNEA VIOREL

DENIS DIDEROT 84

Branșament apa

PEHD

1,505.00

25

4

2714/29.11.2019

248169/30.04.2020

2877/28.07.2020

01/29.04.2020

TOTAL

19.325.21

CANAL MENAJ (CM)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

TARTA GHEORGHE

PASULUI 5

Racord canal menajer

PVC

2,134.00

110

24

2419/30.10.2019

279226/10.06.2020

344/29.06.2020

1/09.06.2020

2

BURCA MIRCEA

J.J. ROUSSEAU 21

Racord canal menajer

PVC

1.385.00

160

8

290'30.12.2019

30444806.07.2020

1063/10.07.2020

1/02.07..2020

3

CHIOIBAS NICOLAE

V. PAPILIAN 39

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

8

2813/10.12.2020

30447006.07.2020

302/10.07.2020

1/02.07.2020

4

CURA DOINA

D. ANGHEL 4J2

Racord canal menajer

PVC

1.315.00

160

7

1176/07.06.2019

458315 09.12.2019

884 22.07.220

01 06.12.2019

5

LAZAU NICOLAE

CUCULUI 3F

Racord canal menajer

PVC

2.300.00

125

5

1369.03.07.2019

279227/10.06.2020

2559/10.07.2020

1.09.06.2020

6

POPA FLAVIUS

D.DIDEROT 88

Racord canal menajer

PVC

1.595.00

160

8

273/05.12.2019

248162/30.04.2020

816/29.07.2020

1/29.04.2020

7

LIMBAN CLAUDIU

ADEVĂRULUI 22

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

8

2552/14.11.2019

30443506.07.2020

795/10.07.2020

01./02.07.2020

8

SABAU GAVRIL

AUREL COVACI 36A

Racord canal menajer

PVC

1.950.00

160

6

2325'07.11.2018

67682/15.02.2019

315 08.05.2019

1/09.11.2019

9

GATEJ IOAN

VETERANILOR 91

Rețea canal menajer

PVC

7.131.34

250

100

1368,'17.07.2017

9675/16.01.2018

344/04.10.2018

01/11.01.2018

10

GATEJ IOAN

VETERANILOR 91

Racord canal menajer

PVC

1,500.00

160

5

1368/17.07.2017

9675/16.01.2018

344/04.10.2018

01 11.01.2018

11

CODOBAN MIRCEA

IOAN CANTACUZINO 33B

Racord canal menaier

PVC

1,902.68

160

3

13/08.01.2019

255922/13.05.2020

01/22.04.2020

1/22.04.2020

12

EGRI CRISTIAN

VICTOR PAPILIAN 32

Racord canal menaier

PVC

1,360.09

110

8

13/08.01.2019

255922/13.05.2020

302/28.07.2020

1.22.04.2020

13

CRACIUNEA VIOREL

DENIS DIDEROT 84

Racord canal menajer

PVC

1.595.00

160

8

2714/29.11.2019

248169/30.04.2020

2877/28.07.2020

01'29.04.2020

TOTAL

26,938.11

CANAL PLUVIAL (RP)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

CHIOIBAS NICOLAE

V. PAPILIAN 39

Racord canal pluvial

PVC

1,392.00

110

8

2813/10.12.2020

304470/06.07.2020

302/10.07.2020

1/02.07.2020

2

POPA FLAVIUS

D.DIDEROT 88

Racord canal pluvial

PVC

1,380.00

160

3

273/05.12.2019

248162/30.04.2020

816/29.07.2020

1/29.04.2020

3

EGRI CRISTIAN

VICTOR PAPILLAN 32

Racord canal pluvial

PVC

956.32

160

6

13/08.01.2019

255922'13.05.2020

302/28.07.2020

L22.04.2020

4

CRACIUNEA VIOREL

DENIS DIDEROT 84

Racord canal pluvial

PVC

1,380.00

160

6

2714/29.11.2019

248169,30.04.2020

2877/28.07.2020

01/29.04.2020

TOTAL

5,108.32

TOTAL (BA+RC+RP)

51,371.64

intocmit

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE iBAj

MAT ERLAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(inl)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

TRANCA ADRIAN

ALBERT EINSTEIN 23

Branșament apa

PEHD

2,617.50

25

10

210/10.02.2020

340046/10.08.2020

2231/17.08.2020

01.07.02.2020

2

PLES MARIOARA

MACULUI 48

Branșament apa

PEHD

2.199.00

25

6

865/03.06.2020

34004/10.08.2020

920/13.08.2020

01/07.08.2020

3

ROGOJAN DANIEL

ALBERT EINSTEIN 44

Branșament apa

PEHD

1,617.00

25

6

1464/11.07.2019

222129/18.03.2020

1152/05..08.2020

1/17.03.2020

4

MATES MIHAI

BACALOGLU 33

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

6

2518/12.11.2019

304453.06.07.2020

1168/06.08.2020

1/02.07.2020

5

ZEMKO LASZLO

I.POPESCU VOITESTI18

Branșament apa

PEHD

1,570.00

25

5

2475/07.11.2019

248160/30.04.2020

1139/03.08.2020

1/29.04.2020

6

ANDRICISILVESTER

DENIS DIDEROT 86

Branșament apa

PEHD

1,505.00

25

4

26933/27.11.2019

248163/30.04.2020

1216/12.08.2020

01/29.04.2020

7

SUTA CAMELLA

DENIS DIDEROT 75

Branșament apa

PEHD

725.70

25

3

572/02.04.2020

321081/22.07.2020

975/08.2020

1721.07.2020

8

TODICA MARIA

DENIS DIDEROT 80

Branșament apa

PEHD

1.505.00

25

4

210/10.02.2020

340046/10.08.2020

2281.19.08.2020

01/07.08.2020

9

GUTILIVIA

GURGHIULUI42

Branșament apa

PEHD

1,966.55

25

4

747/08.05.2020

340043 T 0.08.2020

2345/18.08..2020

1/07.08.2020

10

CORP AS CALIN

HACKHALASIGYULA 26C

Rețea apa

PEHD

7.834.00

110

68

86/17.01.2018

16136/17.07.2020

1236/31.08.2020

1/14.07.2020

11

CORPAS CALIN

HACKHALASI GYULA 26C

Branșament apa

PEHD

1.883.00

25

4

86/17.01.2018

16136/17.07.2020

1236/31.08.2020

1/14.07.2020

12

NICA MIHAELA

SZTARILL FERENC 25

Branșament apa

PEHD

1,755.00

25

8

1783/19.08.2019

282996/11.06.2020

1231/28.08.2020

16.11.06.2020

13

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Rețea apa

PEHD

16,725.00

110

234

1060/27.05.2019

280790/11.06.2020

1863/28.08.2020

1/10.06.2020

14

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Branșament apa

PEHD

1,000.00

25

3

1060/27.05.2019

280790/11.06.2020

1863/28.08.2020

1/10.06.2020

15

LAZA MATEUTA

NOJORIDULUI231

Branșament apa

PEHD

3,000.00

25

12

2130/02.10.2019

359456/31.08.2020

2400/20.08.2020

1/28.08.2020

16

BANDICI ANTONIA

STRUGURILOR 29

Branșament apa

PEHD

4,703.00

25

4

866/03.06.2020

353975/25.08.2020

1946/08.09.2020

01.21.08.2020

TOTAL

52,403.75

CANiL MENAJ <CM>

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE' lei cu TVA

"DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA'!

DE RENUNȚARE

' PV

RECEPȚIE

1

TRANCA ADRIAN

ALBERT EINSTEIN 23

Racord canal menajer

PVC

1,794.71

160

9

210/10.02.2020

340046/10.08.2020

2231/17.08.2020

01.07.02.2020

2

COSTEA SORIN

DENIS DIDEROT 15

Racord canal menajer

PVC

1,090.91

110

7

1596/25.07.2019

314515/17.07.2020

2958/03.08.2020

1/10.07.2020

3

ROGOJAN DANIEL

ALBERT EINSTEIN 44

Racord canal menajer

PVC

1,065.00

110

6

1464/11.07.2019

222129/18.03.2020

1152'05. .08.2020

1/17.03.2020

4

MATES MIHAI

BACALOGLU 33

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

8

2518/12.11.2019

304453/06.07.2020

1168/06.08.2020

1/02.07.2020

5

ZEMKO LASZLO

I.POPESCU VOITESTI 18

Racord canal menajer

PVC

1.060.00

110

3

2475/07.11.2019

248160/30.04.2020

1139/03.08.2020

1/29.04.2020

6

ANDRICI SILVESTER

DENIS DIDEROT 86

Racord canal menajer

PVC

1,595.00

160

8

26933/27.11.2019

248163,30.04.2020

1216/12.08.2020

01/29.04.2020

7

SUTA CAMELLA

DENIS DIDEROT 75

Racord canal menajer

PVC

802.60

110

5

572/02.04.2020

321081/22.07.2020

975/08.2020

1/21.07.2020

8

TODICA MARLA

DENIS DIDEROT 80

Racord canal menajer

PVC

1.595.00

160

8

210/10.02.2020

340046/10.08.2020

2281/19.08.2020

01/07.08.2020

9

GUTILIVIA

GURGHIULUI42

Racord canal menajer

PVC

1.908.59

160

8

747/08.05.2020

340043/10.08.2020

2345/18.08..2020

1/07.08.2020

10

CORPAS CALIN

HACK HALASI GYULA 26C

Rețea canal menajer

PVC

13,879.00

250

70

86/17.01.2018

16136T7.07.2020

1236/31.08.2020

1/14.07.2020

11

CORPAS CALIN

HACK HALASI GYULA 26C

Racord canal menajer

PVC

1.958.00

160

6

86/17.01.2018

16136/17.07.2020

1236/31.08.2020

FT4.07.2020

12

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Rețea canal menajer

PVC

47,040.00

250

234

1060/27.05.2019

280790/11.06.2020

1863/28.08.2020

1T0.06.2020

13

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Racord canal menajer

PVC

1.550.00

110

8

1060/27.05.2019

280790/11.06.2020

1863/28.08.2020

1T0.06.2020

14

LAZA MATEUTA

NOJORIDULUI 231

Rețea canal menajer

PVC

12,000.00

315

50

2130/02.10.2019

359456/31.08.2020

2400/20.08.2020

1/28.08.2020

15

LAZA MATEUTA

NOJORIDULUI 231

Racord canal menajer

PVC

1,332.31

160

6

2130/02.10.2019

359456/31.08.2020

2400/20.08.2020

1/28.08.2020

TOTAL

90,056.12

CANAL PLUVIAL iRP)

Nk

CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RPi

MAT

ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

COSTEA SORIN

DENIS DIDEROT 15

Racord canal pluvial

PVC

1,360.09

110

9

1596/25.07.2019

314515/17.07.2020

2958/03.08.2020

1/10.07.2020

2

MATES MIHAI

BACALOGLU33

Racord canal pluvial

PVC

1.392.00

110

8

2518/12.11.2019

304453/06.07.2020

1168/06.08.2020

1.02.07.2020

3

ANDRICISILVESTER

DENIS DIDEROT 86

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

160

3

26933/27.11.2019

248163/30.04.2020

1216/12.08.2020

01 29.04.2020

4

SUTA CAMELIA

DENIS DIDEROT 75

Racord canal pluvial

PVC

802.60

110

5

572/02.04.2020

321081/22.07.2020

975/08.2020

1/21.07.2020

5

TODICA MARIA

DENIS DIDEROT 80

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

160

6

210/10.02.2020

340046/10.08.2020

2281/19.08.2020

01/07.08.2020

6

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Rețea canal pluvial

PVC

49.000.00

250

234

1060'27.05.2019

280790/11.06.2020

1863/28.08.2020

1/10.06.2020

7

GLIGOR VASILE

DEJULUI 28

Racord canal pluvial

PVC

1,550.00

110

9

1060/27.05.2019

280790'11.06.2020

1863,-28.08.2020

1/10.06.2020

TOTAL

56,864.69

TOTAL (BA+RC+RP)

199,324.56

întocmit

ing. Pop Ciprian

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

BLAGA LUCIAN

VIRGR MAXIM 1

Branșament apa

PEHD

1,700.00

25

8

203/16.02.2017

486443/14.12.2018

1471/21.09.2020

1/11.12.2018

2

BORSIIMRE

NARCISELOR 2

Rețea apa

PEHD

22,681.27

110

35

86603.05.2019

333427/03.08.2020

3792'16.09.2020

1/28.07.2020

3

BORSI IMRE

NARCISELOR 2

Branșament apa

PEHD

4,800.00

25

3

866 03.05.2019

333427/03.08.2020

3792/16.09.2020

1.28.07.2020

4

HERMAN DANIEL

I.P. RETEGANUL 66A

Branșament apa

PEHD

1,650.00

25

5

1790/19.08.2019

201719/03.03.2020

1032'13.03.2020

01 02.03.2020

5

CUN DA VID

A.D. XENOPOL 39

Branșament apa

PEHD

10,622.00

75

75

35 11.01.2019

407334/04.11.2019

1195/11.03.2020

01/01.11.2019

6

VARADI DANIEL

VETERANILOR 89

Branșament apa

PEHD

1,500.00

25

3

1365/17.07.2017

966716.01.2018

3443/04.09.2018

1/11.01.2018

7

LOTUS CENTER SA

MIRCEA CHITUL 1

Branșament apa

PEHD

2,200.00

50

3

2892/18.12.2019

283426/15.06.2020

241/06.2020

01/10.06.2020.

8

REA GHEORGHE

NUFĂRULUI 129K1

Rețea apa

PEHD

24.000.00

110

280

2157/17.10.2018

191706/24.02.2020

440/05.03.2020

1/21.02.2020

9

REA GHEORGHE

NUFĂRULUI 129K2

Branșament apa

PEHD

1,152.90

25

2

2157/17.10.2018

191706'24.02.2020

440/05.03.2020

1/21.02.2020

10

IV AN DANIEL

FĂGETULUI 8G

Branșament apa

PEHD

744.00

25

6

1350/01.07.2019

201025/03.02.2020

364/29.01.2020

1/30.01.2020

11

BRADEA GABRIEL

AUREL COVACI 6

Branșament apa

PEHD

1,600.00

25

3

387/07.03.2019

433604/18.11.2019

1176/20.08.2020

1/15.11.2020

12

BODOGAIMIHAI

KABOS ENDRE 36

Branșament apa

PEHD

1,734.00

25

3

492/23.03.2020

340045 10.08.2020

923/20.08.2020

1/10.08.2020

13

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD. 203294

Rețea apa

PEHD

63,283.57

200

176

26633/21.11.2019

213033'28.0^.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

14

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202768

Branșament apa

PEHD

1,879.31

110

2

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

15

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202769

Branșament apa

PEHD

1,879.31

110

2

26633/21,11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

16

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202770

Branșament apa

PEHD

1,879.31

110

2

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

17

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.203283

Branșament apa

PEHD

1,879.31

110

4

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

18

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202082

Branșament apa

PEHD

2,427.39

110

14

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

19

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison

CAD.202739

Branșament apa

PEHD

2,427.39

110

14

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

20

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202740

Branșament apa

PEHD

2,427.39

110

14

26633/21.11.2019

213033'28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

21

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202741

Branșament apa

PEHD

2,427.39

110

14

26633/21.11.2019

213033'28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

22

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.203294

Rețea apa incendiu

PEHD

45,837.51

160

175

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

TOTAL

200,732.05

CANAL MENAJ (CM)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

MOCA NICOLAE

AUREL COVACI 20

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

4

1593/25.07.2019

64069/07.09.2020

1463'18.09.2020

1/02.09.2020

2

BLAGA LUCIAN

VIRGIL MAXIM 1

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

4

203/16.02.2017

486443/14.12.2018

1471'21.09.2020

1/11.12.2018

3

BORSI IMRE

NARCISELOR 2

Racord canal menajer

PVC

2,700.00

125

5

866/03.05.2019

333427/03.08.2020

3792/16.09.2020

1/28.07.2020

4

HERMAN DANIEL

I.P. RETEGANUL 66A

Racord canal menajer

PVC

1.600.00

160

11

1790/19.08.2019

201719/03.03.2020

1032.13.03.2020

01/02.03.2020

5

CUN DA VID

A.D. XENOPOL 39

Racord canal menajer

PVC

6,174.70

250

28

35/11.01.2019

40.7334/04.11.2019

1195/11.03.2020

01/01.11.2019

6

VARADI DANIEL

VETERANILOR 89

Racord canal menaier

PVC

1,500.00

160

5

1365,'17.07.2017

966716.01.2018

3443/04.09.2018

1/11.01.2018

7

LOTUS CENTER SA

MIRCEA CHITUL 1

Racord canal menajer

PVC

1.300.00

160

2

2892 18.12.2019

283426/15.06.2020

241/06.2020

01/10.06.2020.

8

ILEA GHEORGHE

NUFĂRULUI 129K1

Rețea canal menajer

PVC

46.000.00

250

280

2157/17.10.2018

191706/24.02.2020

440/05.03.2020

1'21.02.2020

9

ILEA GHEORGHE

NUFĂRULUI 129K1

Racord canal menaier

PVC

1.116.00

160

3

2157/17.10.2018

191706,24.02.2020

440/05.03.2020

1/21.02.2020

10

RENLATINVEST

BORȘULUI 37B

Racord canal menajer

PVC

2,000.00

160

3

552/04.04.2018

1800116/14.02.2020

801/03.03.2020

1/31.07.2019

11

IGNAT VALENTTB

BETLEN GABOR 18

Racord canal menajer

PVC

1.800.00

110

5

2024/20.09.2019

340042'10.08.2020

721/18.09.2020

1/07.08.2020

12

BRADEA GABRIEL

AUREL COVACI 6

Racord canal menaier

PVC

1,800.00

125

5

387/07.03.2019

433604/18.11.2019

1176'20.08.2020

1/15.11.2020

13

SAGAU SUSANA

MACULUI 34

Racord canal menajer

PVC

2.000.00

125

6

1039'23.05.2019

478799/24.12.2019

2911/21.09.2020

1/23.12.2019

14

STEF AUREL

COLINELOR 174 A

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

160

4

2519 12.11.2019

364066/03.09.2020

2886'17.09.2020

1/02.09.2020

15

BOLOJAN CLAUDIU

BETHLEN GABOR 16

Racord canal menaier

PVC

1,377.00

110

6

694'29.04.2018

348121/19.08.2020

720 18.09.2020

1/07.08.2020

16

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD. 203294

Rețea canal menajer

PVC

12,875.00

315

34

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118 13.08.2020

154'25.02.2020

17

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202768

Racord canal menajer

PVC

1,822.09

250

2

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

18

AGENTLA. DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison

CAD.202769

Racord canal menajer

PVC

1,822.09

250

2

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

19

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202770

Racord canal menajer

PVC

1,822.09

250

2

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118'13.08.2020

154/25.02.2020

20

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.203283

Racord canal menajer

PVC

1,822.09

250

2

26633'21.11.2019

213033/28.07.2020.

1118'13.08.2020

154/25.02.2020

21

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202082

Racord canal menajer

PVC

2,595.87

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

22

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison

CAD.202739

Racord canal menajer

PVC

2,595.87

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

23

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202740

Racord canal menajer

PVC

2,595.87

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

24

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202741

Racord canal menajer

PVC

2,595.87

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

TOTAL

104,069.54

CANAL PLUVIAL (RP)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

BLAGA LUCIAN

VIRGIL MAXIM 1

Racord canal pluvial

PVC

1.385.00

110

4

203/16.02.2017

486443/14.12.2018

1471/21.09.2020

1/11.12.2018

2

IGNAT VALENTIB

BETLEN GABOR 18

Racord canal pluvial

PVC

2,150.00

110

7

202420.09.2019

340042/10.08.2020

721/18.09.2020

1/07.08.2020

3

BOLOJAN CLAUDIU

BETHLEN GABOR 16

Racord canal pluvial

PVC

1.700.00

9

110

694.29.04.2018

348121/19.08.2020

720,18.09.2020

1/07.08.2020

4

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD. 203294

Rețea canal pluvial

PVC

54,594.20

315

179

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

5

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202768

Racord canal pluvial

PVC

1,000.97

250

3

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

6

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison

CAD.202769

Racord canal pluvial

PVC

1,000.97

250

3

26633'21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

7

AGENTLA DE DEZVOLTARE

LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202770

Racord canal pluvial

PVC

1,000.97

250

3

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154'25.02.2020

8

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison

CAD.203283

Racord canal pluvial

PVC

1,000.97

250

3

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

9

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202082

Racord canal pluvial

PVC

1,949.94

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

10

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202739

Racord canal pluvial

PVC

1,949.94

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

11

AGENTLA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202740

Racord canal pluvial

PVC

1,949.94

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

12

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA

Thomas Alva Edison CAD.202741

Racord canal pluvial

PVC

1,949.94

250

13

26633/21.11.2019

213033/28.07.2020

1118/13.08.2020

154/25.02.2020

TOTAL

71,632.84

TOTAL (BA+RC+RP)

376,434.43

întocmit                  'Tx7

ing. Pop Cipri