Hotărârea nr. 89/2021

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

“MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 75791 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 75813/16.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strada GEORGE BACALOGLU”, din municipiul Oradea, județul Bihor;

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ”Modernizare strada George Bacaloglu din municipiul Oradea, județul Bihor, se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 117950 din 04.11.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 551 / 2020.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este acesta justificat de către societatea Proexco S.R.L., în calitate de proiectant și prezentat în Nota de fundamentare nr. 75806/16.02.2021;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU” din municipiul Oradea, județul Bihor, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................................................primarul municipiului Oradea

Beneficiar:............................................................................................................municipiul Oradea

Indicatori mAxImAll: curs de referință conform BNR din 15.09.20201 euro = 4,8567 lei,

Valoarea totală a investiției (INV) 4.405.804, 74 lei, inclusiv TVA

din care: construcții montaj C+M             4.032.129, 46 lei, inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I = 4.405.804, 74 / 4.032.129, 46 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali

Stradă de categoria: a III-a

 • - Lungime stradă modernizată: 1.497,14 m

 • - Rețea canalizare pluvială din PVC, Sn 8, Dn 315 mm: L = 302,00 m

 • - Rețea canalizare pluvială din PVC, Sn 8, Dn 400 mm: L = 139,00 m

 • - zone verzi: 2.457,00 mp

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: “Modernizare strada George Bacaloglu”, din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 117950 din 04.11.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 551 / 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Tehnice și Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • Primarul Municipiului Oradea,

 • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări,

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar,

 • Direcția Economică,

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 89

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi ,,împotriva” și 1 vot ,,abținere”

C E N T R A L I Z A T O R U L cuprinzând imobilelor afectate, proprietate privată, de realizarea obiecvtivului de investiții “modernizare strada George Bacaloglu” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr. cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață afectată (mp)

Suprafață totală (mp)

Construcții

Observații Adresa adm.

1.

Nr. cadastral 153812

CF 153812

Kovacs losif

Kovacs Ileana

40

2.943

Teren intravilan conform PUG

PROPPRIETARI PRIVAȚI

40 mp

L I S T A cu imobilele afectate de coridorul necesar realizării obiectivului de investiții “modernizare strada George Bacaloglu” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr. cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață afectată (mp)

Suprafață totală (mp)

Construcții

Observaț

Adresa adm.

1.

Nr. cadastral 206626

CF 206626

Municipiul Oradea

37

20.936

2.

Nr. cadastral 153812

CF 153812

Kovacs Iosif

Kovacs Ileana

40

2.943

3.

Nr. cadastral 205645

CF 205645

Municipiul Oradea

1.232

2.235

4.

Nr. cadastral 186821

CF 186821

Municipiul Oradea

8.789

10.264

5.

Nr. cadastral 158620

CF 158620

Municipiul Oradea

65

6.561

6.

Nr. cadastral 207649

CF 207649

Municipiul Oradea

171

3.667

7.

Nr. cadastral 206619

CF 206619

Municipiul Oradea

37

4.039

8.

Nr. cadastral 158614

CF 158614

Municipiul Oradea

467

12.839

9.

Nr. cadastral 203153

CF 203153

Municipiul Oradea

1.041

8.766

10.

Nr. cadastral 197136

CF197136

Municipiul Oradea

25

199

11.

Nr. cadastral 158612

CF 158612

Municipiul Oradea

621

acte: 14.152 masurata:

14.123

12.

Nr. topografic 7679/12

CF 69264

Municipiul Oradea

1.618

306.634

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

din care

MUNICIPIUL ORADEA/ STATUL ROMÂN

PROPPRIETARI PRIVAȚI

14.143 mp

14.103 mp

40 mp