Hotărârea nr. 88/2021

privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind susținerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 76286 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 76291/16.02.2021 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea propune spre aprobare alocarea din bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, titlul X “Alte cheltuieli”, articol 5911, ”Asociații și fundații”, a sumei de 3.000 lei, în favoarea Asociației Down Oradea - România, pentru organizarea evenimentelor prilejuite cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Sindromului Down.

În Oradea, Ziua Mondială a Sindromului Down va fi sărbătorită, în 21 martie 2021, ocazie cu care se vor organiza evenimente în mediul on-line, în cadrul proiectului “Implică-te și tu!”. Acest proiect are ca obiectiv promovarea intereselor persoanelor cu sindrom Down și schimbarea mentalității societății față de aceste persoane prin implicarea în diverse acțuni comunitare.

Ținând seama de adresa înregistrată la DAS Oradea cu nr. 3691/09.02.2021, prin care Asociația Down Oradea România solicită sprijinul financiar în organizarea și realizarea evenimentelor prilejuite cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Sindromului Down, care va avea loc în Oradea, în 21 martie 2021 și Nota de fundamentare nr. 3691/15.02.2021.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, titlul X “Alte cheltuieli”, articol 5911, ”Asociații și fundații”, a sumei de 3.000 lei, în favoarea Asociației Down Oradea - România, pentru organizarea evenimentelor prilejuite cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Sindromului Down.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției de Asistență Socială Oradea.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul municipiului Oradea;

 • Direcția de Asistență Socială Oradea;

 • Asociația Asociația Down Oradea - România, prin grija Direcției de Asistență Socială Oradea;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 88

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”