Hotărârea nr. 87/2021

privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiana Laurențiu Alin, prin demisie si vacantarea locului deținut de acesta

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE de CONSTATARE privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiană Laurențiu-Alin, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

Analizând Referatul constatator nr. 65469 din 08.02.2021 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiană Laurențiu-Alin, prin demisie, Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 70582/11.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 70668/08.02.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiană Laurențiu-Alin, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta, precum și cererea privind demisia domnului Chiană Laurențiu-Alin înregistrată cu nr. 64496/CL/08.02.2021

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) lit. a) și alin. (17) din Ordinul nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrative-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

În baza prevederilor din Capitolul I. art. 4 și Capitolul V. art. 45 alin. (2) lit. a) și alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10), alin. (14), alin. (15) și alin. (17) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Oradea cu modificările și completările ulterioare aprobat prin din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 264/2020,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10) și alin. (17), și art. 240 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al municipiului Oradea H ă t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiană Laurențiu-Alin, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul deținut de acesta.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează secretarului general al Municipiului Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Judecătoria Oradea;

  • Compartimentul Consiliul Local;

  • Biroul Resurse Umane;

  • Domnului Chiană Laurențiu-Alin, prin grija Compartimentului Consiliului Local;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 87


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei