Hotărârea nr. 84/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând:

  • - Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, nr. 19.039 din 21.01.2021;

  • - Raportul de specialitate nr. 19.102 din 21.01.2021 privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Vâzând prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora:

(1) Autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice.

  • (3) Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații:

  • a) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și a promovării în grad profesional a funcționarilor publici;

  • b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.

Având în vedere:

  • - referatul nr. 2078 din 07.01.2021 întocmit de Direcția Poliția Locală, prin care se propune transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Registratură și Avizare Documente, în funcție publică specifică de polițist local, clasa I, grad profesional superior și redenumirea Compartimentului Registratură și Avizare Documente în Compartimentul Evidență Persoane, Registratură și Avizare Documente;

  • - referatul nr. 570482 din 14.01.2021 întocmit de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, prin care se propune transformarea gradului profesional al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, în grad profesional principal;

  • - rapoartele finale întocmite de comisiile de concurs ca urmare a promovării în clasă și a promovării în grad profesional a funcționarilor publici;

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată);

Față de considerentele menționate mai sus,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș te :

Art.1. Se modifică statul de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului

Registratură și Avizare Documente se transformă în funcție publică specifică de polițist local, clasa I, grad profesional

superior;

  • - Compartimentul Registratură și Avizare Documente se redenumește în Compartimentul Evidență Persoane, Registratură și Avizare Documente;

  • - gradul profesional al funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de Stare Civilă se transformă în grad profesional principal;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul municipiului Oradea, Serviciul Resurse Umane, Agenția Națională a Funcționarilor Publici București, se publică pe www.oradea.ro și în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 84

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa HCL nr. _____/_____2021

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

ORADEA SI SPCLEP

Funcții publice - O.U.G. nr. 57/2019; Legea - cadru 153/2017

Nr. crt.

Funcția publică

Grad

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar general al municipiului Oradea

funcție publică specifică

1

2

Arhitect șef

funcție publică specifică

1

3

Director executiv

I

2

II

5

4

Director executiv adjunct

I

3

II

4

5

Șef serviciu

II

24

6

Șef birou

II

9

Total funcții publice de conducere

49

Funcții pu

blice de execuție

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Număr posturi

1

Auditor

I

superior

2

2

Consilier

I

superior

211

3

Consilier

I

principal

31

4

Consilier

I

asistent

39

5

Consilier

I

debutant

19

6

Consilier achiziții publice

I

superior

4

7

Consilier achiziții publice

I

principal

3

8

Consilier juridic

I

superior

13

9

Consilier juridic

I

principal

3

10

Consilier juridic

I

asistent

2

11

Consilier juridic

I

debutant

2

12

Referent de specialitate

II

superior

2

13

Referent

III

superior

25

14

Referent

III

principal

1

15

Referent

III

asistent

5

16

Polițist local

I

superior

25

17

Polițist local

I

principal

12

18

Polițist local

I

asistent

5

19

Polițist local

I

debutant

4

20

Polițist local

III

superior

17

21

Polițist local

III

principal

4

Total funcții publice

de execuție

429

Total funcții publice

478

Primar,

Florin BIRTA

Șef serviciu, Rodica FUNAR