Hotărârea nr. 83/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL nr.726 din 2020, privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 20595/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 20595/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre prin care se propune aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL nr. 726 din 2020.

Având în vedere că, potrivit Cărților Funciare nr. 186824 la 186845, 206626 și 206620, terenul - cu suprafața totală de 29.482 mp - constituie proprietatea Municipiului Oradea, respectiv terenul - cu suprafața de 12.513 mp - înscris în Cartea Funciară nr. 191829 - Oradea, constituie proprietatea d-nei.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 444202 din 24.11.2020, prin care d-na.                        | a solicitat Direcției Patrimoniu Imobiliar declanșarea procedurii legale pentru compensarea pe

un alt amplasament a suprafeței de 621 mp aflată între actualele parcelele ale Municipiului Oradea și drumul public propus -str. E. Lovinescu, cu scopul de a pune în aplicare PUZ-ul aprobat cu HCL nr. 726/2020.

Ținând seama că prin Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor se propune alipirea parcelelor deținute în proprietate de Municipiul Oradea și de proprietarul privat, respectiv dezmembrarea acestora pe limitele loturilor din PUZ-ul de parcelare;

Văzând că documentația cadastrală cu propunerea de alipire a fost recepționată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 1350 din 12.01.2021 și nr. 7432 din 22.01.2021.

Astfel, ulterior dezmembrării, Municipiul Oradea va dispune de 36 parcele noi destinate concesionării pentru construire locuințe.

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 23.431 mp, astfel:

Situația înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastral

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața nr. cadastrale - mp -

Nr. cadastral nou

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou constituit - mp -

Mențiuni reprezintă

206626

CF 206626 - Oradea

20.936

209591

23.431

Teren -proprietatea Municipiul Oradea

186835

CF 186835 - Oradea

205

186836

CF 186836 - Oradea

209

186837

CF 186837 - Oradea

210

186838

CF 186838 - Oradea

215

186839

CF 186839 - Oradea

216

186840

CF 186840 - Oradea

219

186841

CF 186841 - Oradea

221

186842

CF 186842 - Oradea

224

186843

CF 186843 - Oradea

227

186844

CF 186844 - Oradea

229

186845

CF 186845 - Oradea

319

Total

23.430

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul cu nr cadastral 209591 - Oradea, constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - în suprafață de 23.431 mp -proprietate a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 18.565 mp, astfel:

Situația înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastr al

CF în care este înscris nr. cadastral

Nr. de inventar

Suprafața nr. cadastrale - mp -

Nr. cadastral nou

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou constituit - mp -

Mențiuni reprezintă

191829

CF 191829 - Oradea

12.513

209673

18.565

Teren aflat în proprietatea:

 • - Municipiului Oradea, cota de 6.052 /18.565 părți și

 • - d-nei. ^^^^^^^^^^B, cota 12.513 / 18.565 părți

186824

CF 186824 - Oradea

189

186825

CF 186825 - Oradea

178

186826

CF 186826 - Oradea

186

186827

CF 186827 - Oradea

182

186828

CF 186828 - Oradea

188

186829

CF 186829 - Oradea

192

186830

CF 186830 - Oradea

194

186831

CF 186831 - Oradea

196

186832

CF 186832 - Oradea

196

186833

CF 186833 - Oradea

201

186834

CF 186834 - Oradea

203

206620

CF 206620 - Oradea

022281

3.947

Total

18.565

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 209673 - Oradea, constituit conform art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - în suprafață de 18.565 mp - aflat în:

^ proprietatea Municipiului Oradea - cota de 6.052 / 18.565 părți și

^ proprietatea dkeî^^^^^^^^^^ - cota 12.513 / 18.565 părți.

Art. 5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 209591 - în suprafață de

23.431 mp - astfel:____________________________________________________________________________________________________________

Situația actuală înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF - mp -

Nr. inventar

Descriere imobil

Suprafața de teren măsurată -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

CF 209591 - Oradea

209591

23.431

Lot 1

10.599

Teren

- proprietate publică a Municipiului Oradea;

Lot 2

250

Teren

- proprietate privată a Municipiului Oradea

Lot 3

250

Lot 4

250

Lot 5

251

Lot 6

250

Lot 7

250

Lot 8

250

Lot 9

250

Lot 10

250

Lot 11

250

Lot 12

357

Lot 13

402

Lot 14

400

Lot 15

406

Lot 16

402

Lot 17

445

Lot 18

453

Lot 19

459

Lot 20

464

Lot 21

469

Lot 22

474

Lot 23

480

Lot 24

485

Lot 25

490

Lot 26

495

Lot 27

641

Lot 28

17

Lot 29

13

Lot 30

2.979

Teren - proprietate publică a

Municipiului Oradea, cu destinația de drum

Art. 6. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 30 noi coli de Carte funciară pentru imobilele constituite, conform art. 5 din prezenta hotărâre, reprezentând teren:

^ proprietate publică a Municipiului Oradea, loturile identificate prin:

 • LOT 1 - în suprafață de 10.599 mp - reprezentând teren în vecinătatea Uzinei de apă - str. Calea Clujului; și

 • LOT 30 - în suprafață de 2.979 mp, reprezentând teren cu destinație de drum public - prelungirea str. E. Lovinescu.

^ proprietate privată a Municipiului Oradea, în suprafață totală de 9.853 mp, destinat concesionării ulterioare pentru realizarea de locuințe, loturile identificate de la LOT 2 la LOT 29.

Art. 7. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a cu nr. cadastral 209673 - în suprafață de 18.565 mp - astfel:___________________________________________________________________________________________________

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF - mp -

Nr. inventar

Descriere imobil

Suprafața de teren măsurată

-mp-

M e n ț i u n i reprezintă

CF 209673 - Oradea

209673

18.565

Lot 1

623

Teren                ____________________

- proprietate a d-nei.

Lot 2

571

Lot 3

587

Lot 4

595

Lot 5

595

Lot 6

595

Lot 7

595

Lot 8

595

Lot 9

572

Lot 10

1.440

Lot 11

1.086

Lot 12

1.722

Lot 13

252

Lot 14

250

Lot 15

250

Teren

- proprietate privată a Municipiului Oradea

Lot 16

250

Lot 17

250

Lot 18

250

Lot 19

250

Lot 20

250

Lot 21

250

Lot 22

250

Lot 23

233

Lot 24

2.470

Drum - proprietari

Municipiul Oradea cota de 35 / 2.470 mp și d-na.                      cota de 2.435 / 2.470 mp

Lot 25

3.784

Teren

- proprietate publică a Municipiului Oradea

Total

18.565

Art. 8. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 25 noi coli de Carte funciară pentru imobilele constituite, conform art. 7 din prezenta hotărâre, reprezentând teren:

^ proprietate publică a Municipiului Oradea, identificată prin:

o LOT 25 - în suprafață de 3.784 mp, situat la intrarea în Cartierul Tineretului; ^ proprietate privată a Municipiului Oradea, identificată prin:

o LOT 15 - 23 - în suprafață totală de 2.233 mp, cu destinație de locuri de casă în Cartierul Tineretului - str. E.

Lovinescu; _______________________

^ proprietatea d-nei.                            identificată prin:

o   LOT 1 - 14 - în suprafață totală de 10.078 mp, destinate construirii; și

^ teren, identificat ca LOT 24 cu destinație de drum public - prelungirea str. E. Lovinescu, având coproprietari Municipiul Oradea în cotă de 35 /2470 mp - proprietate publică și d-na.                      cota de 2.435/ 2.470 mp (teren ce

urmează a fi preluat în domeniul public al Municipiul Oradea).

Art. 9. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • d-na.                            prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 83

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”