Hotărârea nr. 82/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” – pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul – Sfântul Apostol Andrei.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum” -

pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul - Sfântul Apostol Andrei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 21141/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr.21141/2 din 25.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum” - pista de biciclete.

Întrucât prin documentația cadastrală anexată, se delimitează terenul public, cu suprafața de 1.106 mp, ce se constituie din numerele topo. indicate în tabelul propus spre aprobare la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Văzând că imobilul menționat face parte din obiectivul de investiție privind ”construirea unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu” reprezentând parte din amplasamentul lucrării avizată tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228 din 10.06.2011 - tronson cuprins între podul Centenarului și podul Decebal.

Luând în considerare că potrivit Deciziei de expropriere nr. 81/2012, dată în baza H.C.L. nr. 824 din 13.12.2011, cotele afectate din nr. topo / cadastrale, proprietate privată, s-au expropriat.

În scopul înscrierii imobilului în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară,

Ținând cont de prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat, prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 18094/2013, astfel:

> nr. topo. 5115/5 - în cotă de 348 / 5.138 mp, din teritoriul cadastral Oradea;

Art. 2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de:

^   51 / 757 mp teren, cu nr. topo 1311, înscris în CF 150703 - Oradea;

^   36 / 753 mp teren, cu nr. topo 1314, înscris în CF 206208 - Oradea;

^   18 / 390 mp teren, cu nr. topo 1315/1, înscris în CF 206208 - Oradea.

Art. 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 1.106 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Proprietar

Nr. CF/ Adeverința O.C.P.I. Bihor

Nr. topo/ cadastral afectat

Suprafața de teren a nr. topo. / cadastral

-mp.-

Suprafața afectată -mp-

Mențiuni

1.106

^nmOide^^^

CF 3174 - Oradea

1310

44

3

muRomâ^^^i

CF 150703 - Oradea

1311

757

51

1

CF 175857 - Oradea

1313

140

52

Decizia de expropriere nr. 81/2012

Statul Român

CF 206208 - Oradea

1314

1315/1

753

390

36

18

CF 9089 - Oradea

1315/3

104

32

Decizia de expropriere nr. 81/2012

CF 155983 - Oradea

1315/4

46

8

CF 156112 - Oradea

1316/2

81

19

CF 174377 - Oradea

1317/7

45

9

CF 4522 - Oradea

1317/9

430

16

Decizia de expropriere nr. 81/2012

^ujmOide^^j

CF 205080 - Oradea

5117/5

13.764

266

Statul Român

Adeverința O.C.P.I.

Bihor nr. 18094/2013

5115/5

5.138

348

^ujmOide^^j

CF 170450 - Oradea

1969/4

128.437

248

T O T A L

1.106

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea -cu destinația „drum” - pista de biciclete - str. Emilian M. Chitul - Sfântul Apostol Andrei.

Art. 5. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar;

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gest.;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 82

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”