Hotărârea nr. 81/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 6661/1 din 14.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6661/2 din 20.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren din nr. topo 2420, înscris în CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în mun. Oradea, str. Jean Calvin nr. 13.

Văzând Cartea Funciară, nr. 169363 - Oradea, în care este intabulat nr. top 2420 în proprietatea Statului Român - cota de 270 / 643 părți teren și a d-lor.                                         - cota de 373 /

643 părți teren; respectiv CF nr. 169363-C1 Oradea privind clădirea (în stare avansată de degradare -autodemolare) deținută în proprietate de:

^ societățile Transilvania General Import Export S.R.L. Vașcău și Transilvania General Import Export S.R.LJncoteegale-apartamentulnr.^CF 169363-C1-U1; și

^ d-nii. ^^^^IH^^^^^^^^^H, în cote egale - apartamentele nr. 2 și 3 - CF 169363-C1-U2, respectiv CF 169363-C1-U3.                                           ’

Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 actualizată, care stipulează faptul că: "Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor...".

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând teren aferent apartamentului nr. 1 (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în mun. Oradea, str. Jean Calvin nr. 13.

Art. 2. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gest.;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 81

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”