Hotărârea nr. 80/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.879 din 12.11.2020 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 879 din 12.11.2020, pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”

în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 6146/1 din 20.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6146/2 din 25.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 879 din 12.11.2020, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 15.312 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, se constată că există modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral/ schimbare proprietar/ modificare suprafață) și totodată sunt afectate proprietăți noi neidentificate inițial.

Este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile actuale din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 74651 din 27.07.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 879 din 12.11.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 879 din 12.11.2020, privind imobilele proprietate privată afectate de coridorul lucrării de utilitate publică local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor reprezentând

terenuri (identificate suplimentar) din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele - identificate suplimentar - supuse exproprierii, reprezentând terenuri - proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării.

Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 57.692 lei (suplimentar sumei inițiale de 239.578 lei aprobată prin HCL nr. 879 din 12.11.2020), necesară despăgubirilor suplimentare ce se vor acorda proprietarilor privați din Anexa nr. 2, la prezentul Raport de specialitate.

Art. 6. Se aprobă modificarea corespunzătoare prezentei hotarâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 879 din 12.11.2020.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • PMO - Direcția Economică

  • PMO - Direcția Tehnică

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • proprietarii privati nominalizați în Anexa 2, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 80

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 „împotrivă”

Tabel

cuprinzând suprafața totală de 48.748 mp necesară pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local

„Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)' care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.L Bihor cu nr. 74651 din 27.07.2020

Nr. crt.

Nume si prenume proprietar

Nr. cadastral/

Nr. topografic

Nr. CF/

Nr. TP

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată (mp)

1.

Nr. cadastral 176947

CF176947

42.700

1.43

2.

Nr. cadastral 17559

CF153119

11.500

18!

3.

Nr. cadastral 20284

CF 202265

10.000

16'

4.

Nr. cadastral 195024

CF 195024

5.000

9(

5.

Nr. cadastral 161568

CF 161568

8.700

12!

6.

Nr. cadastral 13038

CF 180794

5.800

18(

7.

Nr. cadastral 13300

CF 183382

11.600

30

8.

Nr. cadastral 12562

CF 209135

5.000

15

9.

Nr. cadastral 12058

CF 183060

5.800

21

10.

Nr. cadastral 154391

CF154391

5.000

12!

11.

Nr. cadastral 161404

CF161404

21.200

30

12.

Nr. cadastral 11239

CF172195

2.500

3<

13.

Nr. cadastral 10577

CF174106

19.600

26*

14.

Nr. cadastral 11100

CF182538

5.000

5!

15.

Nr. cadastral 19722

CF184271

5.000

51

16.

Nr. cadastral 153139

CF153139

20.000

23

17.

Nr. cadastral 185473

CF185473

5.000

6

18.

Nr. cadastral 154541

CF154541

5.800

7

19.

Nr. cadastral 10013

CF 182362

5.000

6

20.

Nr. cadastral 9886

CF 182360

8.700

12

21.

Nr. cadastral 10003

CF182356

5.000

79

22.

Parcela 3425, Tarla 275

TP 2285/1995

6.800

111

23.

Nr. cadastral 9820

CF 182092

15.200

383

24.

Nr. cadastral 9889

CF 205817

4.200

83

25.

Nr. cadastral 9888

CF 182113

8.700

193

26.

Nr. cadastral 9773

CF181958

5.000

144

27.

Nr. cadastral 10586

CF 182238

5.000

152

28.

Nr. cadastral 6053

CF 209370

8.700

273

29.

Parcela 3425, Tarla 275

TP 3775/2002

5.000

150

30.

Nr. cadastral 152032

CF 152032

5.000

169

31.

Nr. cadastral 176627

CF 176627

8.100

271

32.

Nr. cadastral 9062

CF 181798

5.000

166

33.

Nr. cadastral 9063

CF 181799

5.000

162

34.

Nr. cadastral 9515

CF 182061

17.300

630

35.

Nr. cadastral 9508

CF 181934

4.300

104

36.

Nr. cadastral 209140

CF 209140

1.604

38

37.

Nr. cadastral 182001

CF182001

705

201

38.

Nr. cadastral 17157

CF 183875

3.640

72

39.

Nr. cadastral 178453

CF178453

5.000

56

40.

Nr. cadastral 191125

CF191125

5.000

58

41.

Nr. cadastral 168898

CF168898

5.000

102

42.

Nr. cadastral 178459

CF 178459

5.000

105

43.

Nr. cadastral 171281

CF 171281

5.000

108

44.

Nr. cadastral 8897/15

CF 183006

1.474

46

45.

Nr. cadastral 8897/1

CF 182990

600

88

46.

Nr. cadastral 6729

CF 180819

5.000

72

47.

Nr. cadastral 180076

CF 180076

22.800

788

48.

Nr. cadastral 190626

CF 190626

13.050

808

49.

Nr. cadastral 190627

CF 190627

6.525

408

50.

Nr. cadastral 197625

CF 197625

2.070

460

51.

Nr. cadastral 192763

CF192763

1.000

165

52.

1

la Hotarar

Nr. cadastral 192764

ea Consiliului Local

CF192764

il Municipiului Ora

500

dea nr.       din 29.01.2021

278

53.

Nr. cadastral 8338/2

CF182033

595

15

54.

Nr. cadastral 8221

CF 181374

5.000

22

55.

Nr. cadastral 7841

CF 181139

5.000

35

56.

Nr. cadastral 6816/19

CF 181302

1.134

11

57.

Nr. cadastral 6816/20

CF 181303

937

38

58.

Nr. cadastral 6816/21

CF 181304

1.189

94

59.

Nr. cadastral 6743/1

CF 185352

764

13

60.

Nr. cadastral 4144/8

CF 182118

1.893

17

61.

Nr. cadastral 4144/1

CF 182313

843

47

62.

Nr. cadastral 13447

CF 209134

623

15

63.

Nr. cadastral 13448

CF 183283

517

3

64.

Nr. cadastral 8458

CF 181497

682

40

65.

Nr. cadastral 8489

CF 181535

682

52

66.

Nr. cadastral 8490

CF 181537

2.694

15

67.

Nr. cadastral 8491

CF 181538

667

66

68.

Nr. cadastral 4730/21

CF 182475

526

34

69.

Nr. cadastral 4730/11

CF 182462

3.289

21

70.

Nr. cadastral 4730/10

CF 182459

526

31

71.

Nr. cadastral 152837

CF 152837

10.000

142

72.

Nr. cadastral 156734

CF 156734

5.000

52

73.

Nr. cadastral 156732

CF 156732

5.000

21

74.

Nr. cadastral 152535

CF152535

5.000

20

75.

Nr. cadastral 9279

CF 184024

5.000

19

76.

Nr. cadastral 152530

CF 152530

6.300

22

77.

Nr. cadastral 169376

CF 169376

6.323

21

78.

Nr. cadastral 11470/4

CF 194096

479

15

79.

Nr. cadastral 11470/5

CF 209137

1.165

8

80.

Nr. cadastral 11470/6

CF 209136

479

10

81.

Nr. cadastral 199955

CF 199955

10.000

57

82.

Nr. cadastral 162348

CF 162348

30.600

323

83.

Nr. cadastral 11708

CF 184027

4.400

20

84.

Nr. cadastral 168990

CF 168990

5.000

10

85.

Nr. cadastral 9367/1

CF 179439

500

6

86.

Nr. cadastral 20240

CF 186914

5.000

7

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

87.

Nr. cadastral 12655

CF177421

20.000

1.916

88.

Nr. cadastral 202237

CF 202237

21.281

874

89.

Nr. cadastral 184819

CF 184819

9.994

2.920

90.

Nr. cadastral 184820

CF 184820

8.999

5.205

91.

Nr. cadastral 199700

CF 199700

1.123

861

92.

Nr. topografic 627

CF 207448

26.907

23.114

93.

Nr. cadastral 202236

CF 202236

65.406

6

94.

Nr. cadastral 209429

CF 209429

14.092

590

95.

Nr. topografic 1279

CF 470

4.619/4.939

505

96.

Nr. cadastral 179704

CF 179704

532

48

97.

Nr. cadastral 184373

CF 184373

532

43

98.

Parcela 3425, Tarla 275

TP 3779/2002

5.000

145

TOTAL suprafață amplasament

48.748 mp

LISTA- actualizată

cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 74651 din 27.07.2020, reprezentând amplasamentul lucrării

„Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)"

_____________________șidespăgubirea aferentă în conformitate cu Legea nr.255/2010

Nr. poz. InHCL 879/2020

Nume si prenume proprietar

Nr. cadastral/

Nr. topografic

Nr. CF/ Nr. TP

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată INIȚIALĂ (mp)

Suprafața afectată ACTUALIZATĂ (mp)

Despăgubirea

INIȚIALĂ

Despăgubirea ACTUALIZATă

2.

Nr. cadastral 17559

CF153119

11.500

188

188

1.128

1.128

8.

Nr. cadastral 12562

CF 209135

5.000

155

155

2.015

2.015

19.

Nr. cadastral 10013

CF 182362

5.000

65

65

845

845

21.

Nr. cadastral 10003

CF 182356

5.000

79

79

474

474

22.

Parcela 3425, Tarla 275

TP

2285/1995

6.800

111

111

1.443

1.443

24.

Nr. cadastral 9889

CF 205817

4.200

83

83

1.079

1.079

28.

Nr. cadastral 6053

CF 209370

8.700

273

273

1.638

1.638

29.

Parcela 3425, Tarla 275

TP

3775/2002

5.000

150

150

900

900

32.

Nr. cadastral 9062

CF181798

5.000

169

166

2.197

2.158

36.

Nr. cadastral

209140

CF 209140

1.604

38

38

228

228

37.

Nr. cadastral 182001

CF182001

705

201

201

1.206

1.206

47.

Nr. cadastral 180076

CF180076

22.800

787

788

4722

4.728

56.

Nr. cadastral 6816/19

CF 181302

1.134

11

11

143

143

58.

Nr. cadastral 6816/21

CF 181304

1.189

94

94

1.222

1.222

62.

Nr. cadastral 13447

CF 209134

623

15

15

90

90

88.

Nr. cadastral 202237

CF 202237

21.281

873

874

30.555

30.590

89 Poz. nouă

Nr. cadastral 202236 / intravilan

CF 202236

65.406

0

6

0

210

90 Poz. nouă

Nr. cadastral 209429 / intravilan

CF 209429

14.092

0

590

0

20.650

91

Nr. topografic 1279/

CF 470

4.619/

4.939

0

505

0

17.675

TOTAL

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.       din 29.01.2021

Poz. nouă

intravilan

92 Poz. nouă

Nr. cadastral 179704 / intravilan

CF 179704

532

0

48

0

9.033

93 Poz. nouă

Nr. cadastral 184373 / intravilan

CF 184373

532

0

43

0

8.092

94 Poz. nouă

Parcela 3425, Tarla 275 / extravilan

TP 3779/2002

5.000

0

145

0

49885

2.030

107577