Hotărârea nr. 8/2021

Hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 480064/ 31.12.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 480075/31.12.2020 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea tarifului pentru utilizarea definitivă a unei părți din terenul aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri al Municipiului Oradea pentru depozitarea de deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor, de la 3,5 euro/ tonă fără TVA la 10 euro/tonă fără TVA,

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de prevederile:

  • - Contractului de parteneriat public-privat nr. 122246/2003,

  • - art. 6, alin. 1, lit. k din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se modifică, începând cu 01.01.2021, tariful pentru utilizarea definitivă a unei părți din terenul aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri al Municipiului Oradea pentru depozitarea de deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor, de la 3,5 euro/ tonă fără TVA la 10 euro/tonă fără TVA.

  • Art. 2 Tariful menționat la art. 1 se va percepe de la Societatea Eco Bihor SRL care îl va recupera de la clienții săi distinct de tarifele de depozitare practicate conform Contractului de Parteneriat Public Privat nr. 122246/2003.

Art. 3 Municipiul Oradea va factura lunar sumele societății Eco Bihor SRL pe baza situației înaintate de aceasta privind cantitățile de deșeuri depozitate și provenite din afara județului Bihor, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioară. Factura se va emite în lei la cursul BNR din data facturării.

Art. 4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Eco Bihor SRL.

Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • - Societatea Eco Bihor SRL prin grija Direcției Economice;

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 8

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei