Hotărârea nr. 79/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 21369/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 21369/2 din 22.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea trecerii din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de teren, identificate cu nr. cadastrale 209175 și 209177 - Oradea, situate în incinta Parcului Industrial Eurobusiness 3, str. Uzinelor.

Având în vedere că potrivit CF, nr. 209175 și CF 209177 - Oradea, terenurile - cu suprafața de 2.076 mp și 1.264 mp - sunt înscrise în domeniul public al Municipiului Oradea.

Văzând adresa nr. 62 din 22.01.2021, prin care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., face cunoscut faptul că parcela de servicii din incinta Parcului Industrial Eurobusiness 3 din str. Uzinelor, identificată cu nr. cadastral 190924, a fost dezmembrată în două, și că dorește ca aceste parcele să fie trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, cu scopul valorificării.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. (b), art.139, alin (3), lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenurilor:

^ parcela cu nr. cadastral 209175, având suprafața de 2.076 mp,

^ parcela cu nr. cadastral 209177, având suprafața de 1.264 mp.

Art. 2. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la parcelele de teren identificate la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.;

  • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 79                                                         SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”