Hotărârea nr. 78/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 20085/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 20085/2 din 25.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Văzând că Municipiul Oradea deține în proprietate privată 3 (trei) parcele de teren, în suprafață de:

 • > teren, în suprafață de 538 mp, identificat cu nr. cadastral 206955, înscris în CF nr. 206955 - Oradea (nr. inventar 019396), situat în spatele imobilului din mun. Oradea, str. Sankt Petersburg nr. 31C, cu acces dintr-un drum de exploatare încă necadastrat. Destinația stabilită prin PUG pentru această parcelă, este de locuință cu regim redus de înălțime;

 • > teren, în suprafață de 1.737 mp, identificat cu nr. cadastral 209044, înscris în CF nr. 209044 - Oradea (nr. de inventar 018363), situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului. Imobilul face parte din zona pomicolă și viticolă tradițională a orașului, dispusă pe versanții aflați pe malul nordic al Crișului. Zona a suferit un proces accelerat de urbanizare neplanificată după anul 1990, primind treptat un caracter rezidențial, în detrimentul culturilor pomicole. Terenurile din zonă prezintă diferite grade de risc de alunecări. Dezvoltarea echilibrată a zonei impune, alături de modernizarea infrastructurii, prevenirea evenimentelor geologice și prezervarea livezilor și viilor atât ca activitate economică tradițională, cât și ca peisaj cultural și ecosistem;

 • > teren, în suprafață de 257 mp, identificat prin nr. top 3703/3, înscris în CF nr. 192407 - Oradea (nr. de inventar 022359), situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului. Imobilul este amplasat în vecinătatea proprietății private din mun. Oradea, str. calea Clujului nr. 95, ce aparține d-lui. Mihăilă Marius - Călin și este utilizat de către acesta, în regim de închiriere ca și curte - grădină, în baza convenției nr. 411 din 27.08.2018. Deoarece terenul are suprafața sub 350 mp, construibilitatea va trebui să fie demonstrată prin PUD sau PUZ.

În baza,

^ Rapoartelor de evaluare, întocmite de evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a terenurilor; și a

^ Certificatelor de Urbanism de informare tehnico juridică în vederea vânzării;

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușesc Rapoartele de evaluare (anexate în sinteză la prezenta), întocmite de evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L. pentru stabilirea valorii de piață a imobilelor situate în Municipiul Oradea, în str. Sankt Petersburg, în str. Piatra Craiului și în str. calea Clujului.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a 3 (trei) parcele de teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, identificate cu:

^     nr. cadastral 206955, înscris în CF nr. 206955 - Oradea (nr. de inventar 019396);

^     nr. cadastral 209044, înscris în CF nr. 209044 - Oradea (nr. de inventar 018363); și

^     nr. top 3703/3, înscris în CF nr. 192407 - Oradea (nr. de inventar 022359).

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, pentru vânzarea terenurilor identificate la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă documentația de atribuire - Anexa nr. 2, aferentă procedurii de vânzare prin licitație publică a terenurilor identificate la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă prețul de pornire, pasul și garanția de participare la licitația de vânzare a terenurilor, după cum urmează:

Date de identificare al imobilului

Amplasament

Preț de piață *) -EURO/mp-

Pasul licitației *) Euro/mp

Garanția de participare la licitație -Lei-

suprafața de 538 mp teren, cu nr. cadastral 206955, înscris în CF nr. 206955 - Oradea

str. Sankt Petersburg

40

1

3.250 lei

suprafața de 1.737 mp teren, cu cadastral 209044,

înscris în CF nr. 209044 - Oradea

str. Piatra Craiului

15

0,4

3.900 lei

suprafața de 257 mp teren, cu nr. top 3703/3,

înscris în CF nr. 192407 - Oradea

str. Calea Clujului

150

3,5

5.800 lei

*) prețul de pornire și pasul licitației sunt purtătoare de TVA,

**) aprox. egală cu 3% din prețul bunului licitat (calculat la nivelul prețului pornire al licitație + primul pas).

Art. 6. Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri.

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune;

 • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 78

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea, prin licitație publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea

 • 1. OBIECTUL VÂNZĂRII

  • 1.1. Se supun licitației publice deschise în vederea vânzării patru parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în

 • > zona str. Sankt Petersburg nr. 31C, cu acces d intr-un drum de exploatare încă necadastrat;

 • > zona pomicolă și viticolă tradițională a orașului, dispusă pe versanții aflați pe malul nordic al Crișului cu acces din str, Piatra Craiului; și

 • > str. calea Clujului. Deoarece terenul are suprafața sub 350 mp, construibilitatea va trebui să fie demonstrată prin PUD sau PUZ.

 • 1.2. Parcelele propuse pentru vânzare aparțin Municipiului Oradea - proprietate privată înregistrate în evidența contabilă cu nr. de inventar:

 • > 019396 și intabulată în CF nr. 206955 - Oradea cu nr. cadastral 206955;

 • > 018363 și intabulată în CF nr. 209044 - Oradea cu nr. cadastral 209044;

 • > 022359 și intabulată în CF nr. 192407 - Oradea cu nr. top 3703/3.

 • 1.3. Regimul tehnic privind construibilitatea pe aceste terenuri este stabilit prin Planul Urbanistic General

și prezentat spre informare prin Certificatele de Urbanism:

 • > nr. 4794 din 28.09.2020 - pentru parcela de 538 mp, cu nr. cadastral 206955, situat în spatele imobilului din mun. Oradea, str. Sankt Petersburg nr. 31C;

 • > nr. 4557 din 15.09.2020 - pentru parcela de 1.737 mp, cu cadastral 209044, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului; și

 • > nr. 202 din 19.01.2021 - pentru parcela de 257 mp, cu nr. top 3703/3, situat în mun. Oradea, str. calea Clujului.

 • 1.4. Terenul se identifică conform CF și Planurile de situație / cadastrale - anexate la documentația de licitație.

 • 1.5. Terenurile împrejmuite și utilizate de terți până la data licitației, vor fi eliberate în termen de 30 de zile de la data încasării prețului, în situația în care adjudecatarul este o altă persoană decât cea care folosește terenul.

 • 2. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

  A. ELEMENTE DE PREȚ

 • 2.1. (1) Prețul minim și pasul licitației s-au stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local și au următoarele valori:

Date de identificare al imobilului

Amplasament

Preț de piață *) -EURO/mp-

Pasul licitației Euro/mp

Garanția de participare la licitație -Lei-

suprafața de 538 mp teren, cu nr. cadastral 206955, înscris în CF nr. 206955 - Oradea

str. Sankt Petersburg

40

1

3.250 lei

suprafața de 1.737 mp teren, cu cadastral 209044,

înscris în CF nr. 209044 - Oradea

str. Piatra Craiului

15

0,4

3.900 lei

suprafața de 257 mp teren, cu nr. top 3703/3,

înscris în CF nr. 192407 - Oradea

str. Calea Clujului

150

3,5

5.800 lei

*) Prețul de pornire și Pasul licitației sunt purtătoare de TVA

aprox. egală cu 3% din prețul bunului licitat (calculat la nivelul prețului pornire al licitație + primul pas).

 • (2) Prețul de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice și nu poate fi mai mic decât prețul de pornire sus prezentat.

 • (3) TVA nu este inclusă în prețul de pornire și în pasul licitației, se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Prețul se va achita în lei, la data și la cursul din ziua autentificării Contractului de vânzare -cumpărare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data comunicării deciziei de adjudecare prin licitație publică a TERENULUI descris la Cap. 1.

 • 2.3. Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la anularea licitației, pierderea garanției de participare și disponibilizarea terenului pentru o nouă licitație.

 • B. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • I. Drepturile vânzătorului

  • 1.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație, în cuantumul stabilit la punctul 2.1.

  • I.2. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație se stabilesc prin Documentația de atribuire.

  • I.3. Vânzătorul are dreptul să anuleze licitația în situația descrisă la punctul 2.3.

 • II. Drepturile cumpărătorului

  • 11.1 . Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare.

  • II.2 . Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

H.3. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra imobilului, după semnarea contractului și achitarea prețului.

 • C. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

/. Obligațiile cumpărătorului

 • 1.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare - cumpărare în maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare. în caz contrar, adjudecatarul licitației pierde garanția, iar vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • I.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul imobilului, stabilit în urma licitației, la termenul stabilit în prezentul Caiet de sarcini.

 • I.3. Cumpărătorul își asumă riscul existenței pe terenul aferent imobilului a unor rețele edilitare fără a avea pretenții de la vânzător pentru devierea rețelelor edilitare care afectează terenul sau achitarea contravalorii lucrărilor de deviere.

 • I.4. Cumpărătorul va suporta toate taxele ocazionate de autentificarea și intabularea contractului de vânzare - cumpărare.

//. Obligațiile Vânzătorului

 • 11.1. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător, în stadiul fizic în care acesta se găsește, în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului, pe bază de proces verbal de predare - primire.

 • II.2. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 3. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

  • 3.1 . Ofertele se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1 în plic sigilat care va conține documentele prevăzute în Documentația de atribuire.

  • 3.2 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

  • 3.3 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

  • 3.4 Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

  • 3.5 Ofertele trebuie să fie semnate de către ofertanti.

  • 3.6 Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

  • 3.7 Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

  • 3.8 Ofertele se redactează în limba română.

  • 3.9 Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare a terenului descris la Cap. 1.

  • 3.10 Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

 • 4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE ■ CUMPĂRARE

  • 4.1. Prețul vânzării se va achita integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data comunicării deciziei de adjudecare prin licitație publică a TERENULUI descris la Cap. 1.

  • 4.2. Plata se va face în lei, la cursul comunicat de BNR, valabil pentru data plății, prin virament bancar în contul Municipiului Oradea deschis la Trezoreria Oradea. La data autentificării Contractului de vânzare, se va întocmi de către vânzător factura fiscală care va cuprinde valoarea prețului de vânzare a proprietății imobiliare, inclusiv T.V.A.

  • 4.3. Contractul de vânzare - cumpărare se încheie numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, și se semnează, din partea vânzătorului, de primar sau de împuterniciții acestuia.

  • 4.4. Predarea - primirea terenului se face prin proces - verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului.

  • 4.5. în cazul neprezentării câștigătorului licitației în termenul stabilit pentru încheierea contractului, licitația se consideră anulată și se va reorganiza, conform documentației prezente. în acest caz, garanția de participare la licitație se reține. De asemenea, adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

 • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  • 5.1. La neachitarea prețului, în condițiile art. 2.3. din Caietul de sarcini, cumpărătorul nu poate să emită vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu garanția de participare la licitație. Aceasta se face venit la bugetul local.

  • 5.2. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

  • 6.1. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră însușite/acceptate de către ofertanți.

  • 6.2. Dacă se constată că ofertantul a furnizat informații false prin documentele de calificare, acesta poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul desfășurării ședinței, cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

  • 6.3. Prin excepție de la prevederile art. 341 alin. (20) din Codul administrativ, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului. Procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și / sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ;

 • b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul

administrativ.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6.4. în caz de renunțare, după adjudecarea licitației, adjudecătorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 6.5. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 6.6. Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea construcțiilor cad în sarcina cumpărătorului.

 • 6.7. Prevederile cuprinse în documentația de atribuire vin în completarea celor cuprinse în prezentul Caiet de sarcini.

 • 6.8. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația privind licitația pentru vânzarea imobilului descris la Cap. 1.

 • 6.9. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației, se publică pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 • 6.10. Ofertanții la licitație vor achita:

 • a. taxa de participare la licitație în valoare de 200 Lei;

 • b. garanția de participare la licitație, are valoarea stabilită la art. 2.1. alin. (1) pentru fiecare parcelă și este aprox. egală cu 3% din prețul bunului licitat (calculat la nivelul prețului pornire al licitație + primul pas).

 • 6.11. Ofertanții la licitație vor prezenta la dosarul depus pentru licitație, dovada privind plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație.

Taxa și garanția de participare la licitație reprezintă sume pe care un potențial ofertant trebuie să le achite pentru a putea participa la calificare și ofertare.

 • • Taxa de participare reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie ofertanților sau potențialilor ofertanți (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câștigat sau nu licitația).

Taxa de participare se achită în contul RO19TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487, cu min. 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 • • Garanția de participare stabilită la art. 2.1. alin. (1) reprezintă o garanție pentru organizator în ceea ce privește respectarea prevederilor Caietului de sarcini și a procedurii de atribuire pe perioada de derulare a procedurii de licitație până la semnarea contractului de vânzare -cumpărare.

Garanția de participare se achită cu min. 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Notă:

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători, care au participat la procedura de licitație, în termen de maxim 10 zile, prin virament bancar.

Restituirea garanției de participare se va efectua exclusiv într-un cont bancar, în baza unei cereri scrise care va conține inclusiv contul și banca unde se va restitui suma.

Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

Pentru ofertantul care adjudecă licitația, garanția se va reține și va constitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

6.12. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, Decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în cazul revocării sau anulării licitației, ofertanților li se va înapoia taxa și garanția de participare la licitație în baza unei cereri scrise, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea, în termenul de mai sus.                                      I

X^^ucian Popa        Cristiah Popescu            Steliana Mari^escu

Director executiv Director executiv adj.            Șef - Serviciul Terenuri

întocmit - GaborPîrv

Data:


.01.2021


ANEXA nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29.01.2021


DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii de vânzare, prin licitație publică

a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea

CUPRINS

L CAIETUL DE SARCINI

 • ll. FISA DE DATE A PROCEDURII

 • III. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE - MODEL

 • IV. FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE

- ORADEA-

2021

FISA DE DATE A PROCEDURII f

PRIVIND VÂNZAREA

A 3 (TREI) PARCELE DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL

Vânzător: UAT Municipiul ORADEA,

cu sediul în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 - 437.000, int.

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract:

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate obține la cerere de la sediul instituției contra cost sau se poate descărca gratuit de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro/informatii de interes public/licitatii.

 • B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE

în data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei Municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare. Prezența ofertanților nu este obligatorie.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. în parteai introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că plicul prezintă deteriorări sau partea lipită a acestuia a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

Deschiderea plicurilor exterioare se face în situația în care sunt depuse minim două oferte - plicuri intacte pe o parcelă.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, să avem cel puțin două oferte valabile pentru fiecare parcela.

în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte pentru nici una dintre parcele sau după deschidera plicurilor două oferte valabile pentru nici una din parcele, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

în cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • - va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • - va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

 • C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de vânzare a bunurilor proprietate privată a unităților administrativ - teritoriale prin licitație publică.

Contestațiile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contestaților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de vânzare - cumpărare se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Fiecare participant poate să depună o singură oferta/parcela.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la finalizarea procedurii de atribuire a terenului.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în Tocul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei -limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

 • I. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv:

” LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU VÂNZAREA parcelei cu suprafața de mp teren cu nr cadastral/ top., situat în mun. ORADEA, str.

 • • A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ORA"

Plicul exterior va conține următoarele documente:

 • 1. Fisa cu informatii privind ofertantul (Formularul nr. 1)

 • 2. Declarație de participare (Formularul nr. 2)

 • 3. Acte doveditoare privind calitățile si capacitățile ofertantilor:

  • 3.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE

   • 3.1.1. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului - în original, din care să rezulte următoarele:

 • • ofertantul nu este în stare de insolventă, faliment sau lichidare;

 • • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice;

 • • sediul social;

 • • administratorul ofertantului.

 • 3.1.2. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.1.3. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social I domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.1.4. împuternicire I procură pentru participare la licitație - original,

dacă persoana care participă la licitație este alta decât administratorul ofertantului / ofertantul,

 • 3.1.5. Cartea de identitate a persoanei care participă Ia licitație,

 • 3.1.6. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - xerocopie;

 • 3.1.7. Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată;

 • 3.1.8. Dovada taxei de participare - ordin de plată;

 • 3.2. PENTRU PERSOANE FIZICE

  • 3.2.1. Cartea de identitate apersoanei care participă la licitație,

   3.2.2. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.2.3. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social / domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.2.4. Dovada achitării garanției de participare - chitanță l ordin de plată;

  3.2.5. Dovada taxei de participare - chitanță I ordin de plată;

 • II. PE PLICUL INTERIOR se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz și va conține oferta propriu-zisă: Formularul de ofertă financiară semnat de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări; Pe plicul interior se va scrie adresa terenului pentru care se ofertează.

Plicul exterior conținând documentele de calificare și plicul interior, se va sigila și se va depune la sediul autorității contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

 • E. ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vî-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este, ora la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

Ședința publică de licitație se va desfășura în data de, ora în Sala-Piața Unirii nr. 1, et. » J 1 1

 • F, INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

în cazul în care există același nivel al ofertei financiare între ofertanți, departajarea acestora se va face prin reofertare cu plic închis, pornind de la nivelul cel mai ridicat al prețului oferit în plicurile interioare. Reofertarea se face prin completarea unui nou formular de ofertă, de către fiecare ofertant aflat la egalitate.

 • G. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ► părțile contractante;

 • ► obiectul contractului de vânzare - cumpărare;

 • ► modalitățile de plată a prețului de vânzare rezultat în urma licitației, precum și a cheltuielilor ocazionate de încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică;

 • ► data de la care operează transmiterea dreptului de proprietate;

 • ► obligații ale cumpărătorului, dacă este cazul.

FIȘA OFERTANTULUI

 • 1) Ofertant_________________________________________________________________________________

 • 2) Sediul societății sau adresa______________________________________________________________

 • 3) Telefon__________________________________________________________________________________

 • 4) Reprezentant legal____________________________________________________________________

 • 5) Funcția___________________________________________________________________________________

 • 6) Cod fiscal / CI sau Bl________________________________________________________________________

 • 7) Nr. înregistrare la Registrul Comerțului ICNP

 • 8) Nr. Cont_______________________________________________________________________________

 • 9) Banca_________________________________________________________________________

 • 10) Capitalul social (mii. lei)__________________________________________________________________________

 • 11) Cifra de afaceri (mii. lei)__________________________________________________________________________

 • 12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacă este cazul

 • 13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale

  Data


Ofertant

L.S.

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru vânzarea, prin licitație publică cu plic închis, a 3(trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, oferta pentru parcela de mp teren cu nr cadastral / top., situat în mun. ORADEA, str._______________________________________

Către,

Primăria Municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data

de______________

Prin prezenta, (denumire, CUI, nr. Reg. Corn, sediu, reprezentant, funcție/numele și prenumele, CNP, CI/BI, adresă)

manifest intenția fermă de participare la licitația publică pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str., constând în teren în suprafață de mp, înscris în CF- Oradea, având nr. cadastral

, organizată în ședință publică la data ora de către Municipiul

Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința publică cu strigare:

(persoană fizică)

voi participa personal sau în numele meu va participa dl./dna.

, posesor(posesoare) al(a) CI Seria, Nr., împuternicit prin Procura Notarială nr., din data de.., emisa de, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

(persoană juridcă)

în numele societății va participa dl./dna._________________________________________________, posesor(posesoare)

al (a) CI Seria, Nr., împuternicit prin Delegația nr.  sau împuternicire nr., din data de.., emisa de, să reprezinte societatea și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data____________

OfertantMembru corporativ ANE VAR SC EVALMOB SRL autorizația un 0528

Nr. Ieșire 86 PMO2/15.01.2021

RAPORT DE EVALUARE

PARCELA TEREN STR SANKT PETERSBURG- 538 MP, NR CAD 206955, CF


SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului Și evaluatorului

IANUARIE 2021


SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Referitor la evaluarea BUNULUI IMOBIL constând in Parcela teren in S de 538 mp situata in Oradea, str Sankt Petersburg, proprietatea Municipiului Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2020.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața/ valorii pentru vanzarea imobilului de către beneficiarul lucrării.

Bunul evaluat face parte din categoria terenuri libere construibile/ construite, iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri, prevederile de urbanism aplicabile etc.

Bunul imobil este evaluat ca si evaluare globala, fara inspecție (tip desktop) si in considerarea amplasamentului similar. De asemenea, a fost avuta in vedere valoarea minima prevăzută in Ghidul Notarilor Publici valabil 2020, ca preț de vanzare, valorile sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.01.2021, curs BNR 4.8737 lei/eur:

Teren

Str Sankt Petersburg

Preț evaluat LEI (FARA TVA)

Preț evaluat EUR/MP (FARA TVA)

Nr cad/top

nr cad 206955

Suprafața mp

538

104,900

21,520

Valori estimate/mp

195

40

Curs BNR la data evaluării

4.8737

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRLEvaluator autorizat membru titular ANEVAR

4 ANDMI

'§ WIU&VK0NIU

Lcgiunvitu bir-1

rlr .,/?<)• o/9 39£


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară OradeaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

89250

Ziua

31

Luna

08

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 206955 OradeaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. topografic:7632

Adresa: Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

206955

538

Teren împrejmuit; teren intravilan

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

12279 / 05/02/2020

Act Administrativ nr. 971, din 28/11/2019 emis de PRIMĂRIA ORADEA; Act Administrativ nr. 108788, din 26/09/2019 emis de BCPI ORADEA;_______________________________________________

Bl

Imobilul de sub Al se constiuie prin dezlipirea suprafeței de 538 mp teren topo 7632 din CFE 159446 Oradea.

Al

B2

intabulare, drept de PROPRIETATE- in seria rangului inch 672/2004, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL ORADEA, - proprietate privata

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

_____________________________________________Carte Funciară Nr, 206955 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, > coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 31/08/2020, 12:47

Pagina 3 din 3

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

_______ ___________________Scara 1:750 (intravilan)_________________________

Air. cad.

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

538

Mun. Oradea - intravilan, jud. Bihor

Număr Cartea Funciară


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

ORADEA


A. Date referii

:oare la teren

Nr.

Parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

> 1

A

538

împrejmuit cu gard din plasa de sarma

-

-

-

Total:

538

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Total:

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 538 mp

Suprafața din act = 538 mp

Executant,

CALAMAR Alexapdru=Manus

Confirm executarea masurp&târor la ter^/prectitudmea întocmirii documentației cdfâstr^^fâ&esnî^ acesteia cu realgat^a dififydrffîff V

S      \ aGvTnG'VO *

1                            §

Semnat^a și

Data:                     14XH^20Zu

Inspector,

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

© Document protejat de legea dreptului de autor conform Legii 8/1996, Art. 7, litera i. Este interzisa distribuirea, importul în vederea comercializării

_____________________________________________Carte Funciară Nr. 206955 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 31/08/2020, 12:47

ROMÂNIA

Județul Bihor

Primăria Municipiului Oradea

Cod operator: 16136/2010

Primar

Nr.din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr..^.T^î^din.......2020

în scopul: vanzare

•n

Ca urmare a cererii adresate de ’» PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

cu domiciliul ’1 2>/sediul în județul BIHOR municipiul/orașul/comuna ORADEA

satul                                               , sectorul                   , cod poștal

strada Piața Unirii                                               , nr. 1       , bl. , sc. , et. , ap.

telefon/fax            , e-mail                   , înregistrată la nr. 383859        , din 23.09.2020

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Bihor , municipiul/orașul/comuna

Oradea , satul           , sectorul , cod poștal ,

nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sau identificat prin'”: - Număr CF 206955; - Număr cadastral 206955;

In temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL Oradea nr.

501 /28.07.2016 și modificată prin HCL Oradea nr. 836/28.09.2017, 845/26.10.2017 și 852/26.10.2017.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil situat în:

 • - intravilan

Proprietar Municipiul Oradea, cotai/I - conform CF 206955/2020

Natura proprietății

 • - teren și construcție

Imobil:

 • - imobil situat in ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ A CAPTĂRILOR DE APĂ POTABILĂ CU REGIM DE RESTRICȚIE

CONDIȚIONĂRI PRIMARE

în cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiții:

 • (a) Teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorială de Referință. In cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrâns, dacă acesta se evidențiază ca o unitate urbanistică independentă, unitară și coerentă din punct de vedere spațial și funcțional. Acesta va include minimum un cvartal.

 • (b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef) emis cu consultarea / avizul CMUAT se vor specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele și servituțile de utilitate publică, restricțiile stabilite prin PUG, ca și cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiționări specifice teritoriului în cauză.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG - planșa PUG_06 „Reglementări Urbanistice. Unități Teritoriale de Referință” și în RLU - Cap. 2 - Terenuri și Zone cu Regim Special și Cap. 3 - Condiții Generale Privitoare la Construcții.

Servituți de utilitate publică:

Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituțile așa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planșa PUG_06 „Reglementări Urbanistice. Unități Teritoriale de Referință”)

In cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locații concrete și servituțile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spații verzi, locuri dejoacă pentru copii, piațete, instituții publice de învățământ, sănătate, locințe sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef).

REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos.

Pentru lucrările de modernizare a rețelei de străzi se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidențiale (conform Anexei 6) ce vor determina caracterul spațiului public și al zonei. Acestea vor fi supuse avizării de către CMUAT.

Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament, locuri de staționare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lățime, trasee pentru bicicliști comune cu cele pentru vehicule, cu excepția străzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.

Cablurile electrice și de comunicații se vor introduce în subteran, ca și toate celelalte rețele edilitare.

Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepția străzilor colectoare. Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spațiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri dejoacă pentru copii și spații de odihnă. Acestea vor fi supuse avizării de către CMUAT.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu.

 • II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei categorii de funcțiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe individuale (unifamiliale) și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare.

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Locuințe semicolective (familiale), cu maximum două unități locative - apartamente suprapuse sau locuințe cuplate.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiții:

 • (a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;

 • (b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp;

 • (c) să implice maximum 5 persoane;

 • (d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii;

 • (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

 • (f) pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate;

(g)pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile.

Activități agricole (agricultură, legumicultura, livezit, viticultură, solarii, răsadnițe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosință industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele condiții:

 • (a) să nu producă poluare fonică sau chimică

 • (b) depozitarea utilajelor și a materialelor să se realizeze în interiorul clădirilor

Sevicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, mică producție, prestate de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

 • (a) să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire;

 • (b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 160 mp;

 • (c) să implice maximum 5 persoane;

 • (c) activitatea (inclusiv depozitarea materialelor, materiilor prime și a utilajelor de orice fel aferente acesteia) să se desfășoare numai în interiorul clădirilor;

 • (d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; (e) pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate.

Funcțiuni de învățământ și cercetare și Funcțiuni de turism, conform Anexei 1 la prezentul regulament, cu următoarele condiții:

 • (a) funcțiunile de turism se vor limita la următoarele tipuri: vilă turistică, pensiune turistică categoria urbană cu maxim 10 camere;

 • (b) să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei;

 • (c) să se asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate), funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de acest tip;

 • (d) pe parcelă să nu existe alte funcțiuni.

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activitățile de depozitare și comerț en gros, indiferent de anvergura acestora.

Activitățile de creștere comercială a animalelor.

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctele 1 și 2. Această reglementare are caracter definitv și nu poate fi modificată prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Se recomandă ca amplasarea, orientarea și configurarea clădirilor de locuit și a celor anexe să se înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei.

Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condițiilor de amplasare și configurare reglementate în cadrul prezentei secțiuni. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.

REGIM ALINIERE

In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 6 m de la aliniament. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de Ia aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

RETRAGERI

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m:

(a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,clădiri le se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m, măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m. (b) în cazul în care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m (în general 0,60 m), clădirea se va retrage de la această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. In acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt va fi de maximum 4,50 m.

(c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual, daca propunerea de mansardare nu se incadreaza in reglementare.

Pentru parcelele cu front Ia stradă de lungime mai mare de 12 m:

(a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,clădirile se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m, măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m. (b) în cazul în care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m, clădirea se va retrage de Ia această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 2,00 m, caz în care, pe această latură înălțimea la cornișă va fi de maximum 4,50 m, sau cu minimum jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 3 m.

(c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, tară a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual, daca propunerea de mansardare nu se incadreaza in reglementare.

Pentru toate situațiile:

(a) clădirile principale se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

(b)garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3.50 m.

 • (c) Amplasarea anexelor gospodărești pe fund de parcela, va respecta prevederile Codului Civil;

 • (d) în aprecierea dispoziției clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe și provizorii.

 • (e) pe fundul fâșiei construibile se pot amplasa transversal pe parcelă, cu retrageri mai mici față de limitele laterale de proprietate (cu respectarea prevederilor Cod Civil), clădiri destinate activităților manufacturiere, de mică producție sau agricole, cu condiția să aibă o adâncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran și înălțimea la cornișă de maximum 4,50 m.

 • (f) Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban, se vor amplasa, de regula, pe fasia cu adancimea de 50 m adiacenta limitei de proprietate dintre drumul public / privat si limita de proprietate a parcelei edificabile, daca regula zonei sau caracteristicile geofizice ale amplasamentului nu releva altfel, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 25 mp (exceptând terasele acoperite). ACEASTĂ REGLEMENTARE ARE CARACTER DEFINITV ȘI NU POATE FI MODIFICATĂ PRIN INTERMEDIUL PUZ SAU PUD

Pot fi exceptate, prin studiere in baza de PUD, parcelele existente la data intrării în vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere sau alee carosabila si pietonala privata in lățime de min. 3,5 m, rezultate din divizarea unei parcele inițiale în adâncime.

 • (g) Amplasarea clădirilor pe parcele va respecta, cumulativ cu regulile de amplasare pe parcela, prevederile

OMS 119/2014, privind insorirea incaperilor de locuit;

Derogări de la prezentele reglementari se vor studia, după caz, prin PUD sau PUZ, în funcție de contextul urban.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

în cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

ELEMENTE VOLUMETRIE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Pentru corpurile de clădire destinate activităților agricole, manufacturiere sau de mică producție expresia argitecturală va fi specifică acestora.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60o, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ceramică sau tablă lisă falțuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

La clădirile existente se interzice eliminarea decorațiilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. In cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Activitățile manufacturiere sau de mică producție vor avea firme a căror dimensiune nutrebuie să depășească 1,20 x 0,80 m, amplasate pe fațadele principale ale clădirilor, armonizate ca design și poziționare cu arhitectura acestora.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public.

Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras).

înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,5 m.

înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

DIMENSIUNILE ȘI SUPRAFEȚELE

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (a) să aibă front la stradă;

 • (b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 10 m;

 • (c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;

 • (d) suprafața să fie mai mare sau egală cu 350 mp;

 • (e) să aibă formă regulată.

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

In cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere, rezultate din divizarea unei parcele inițiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiționată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeași situație.

Se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte condițiile mai sus menționate, specifice zonei.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Toate utilitățile se vor asigura prin racordare la rețelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împerjmuire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

CIRCULAȚIA PIETONILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepție, pentru situații existente la data intrării în vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă, de la același drum public, se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil (inclusiv poarta) va avea lățimea de maximum 4 m. Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminților permeabile.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje:

Locuințe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție:

 • (a) un loc de parcare, recomandabil încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj.

 • (b) un loc suplimentar de parcare de dimensiuni corespunzătoare pentru a înscrie la adresa respectivă un autovehicul de transport marfa de mic tonaj

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

 • (a) un loc de parcare

Prin excepție, în situațiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiții rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parțială (schimbări de destinație, demolări parțiale, extinderi, mansardări, adiționare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.

Funcțiuni de învățământ și cercetare:

 • - parcaje pentru personal:

 • (a) minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puțin de două

Funcțiuni pentru turism: conform Anexei 2 la prezentul Regulament

ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire. împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,5 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi sau cele destinate activităților agricole, organizate pe solul natural, vor ocupa minim 40% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Spre stradă/spațiul public, în zonele de retragere față de aliniamente (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.

 • IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Locuințe, alte utilizări admise:

POT maxim = 35%

Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: POT maxim = 25%.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Locuințe, alte utilizări admise:

CUT maxim = 0,9

Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: CUT maxim = 0,5.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat'11 pentru; informare tehnica si juridica

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția Pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr, 25/A

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra'mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:____________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului._____________________________________ în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,___________ în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[ ] D.T.A.C.

[ ] D.T.O.E.

[ ] D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

[ ] alimentare cu apă                      [ ] gaze naturale             Alte avize/acorduri:

O

[ ] canalizare

[ ] alimentare cu energie electrică

[ ] alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

[ ] securitatea la incendiu

[ ] telefbnizare             [ ] RCS&RDS

[ ] salubritate              [ ] GTS TELECOM

[ ] transport urban          [ ] SC TRANSGEX

[ ] protecția civilă                            [ ] sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[] .................................................................................................11    .................................................................................................[] .....................................................................................................

d.4) studii de specialitate:

[] ...............................................................................................[] .................................................................................................[] ....................................................................................................CERTIFICATUL DE URBANISM


Membru eurpurativ ANE VAR SC EXALMOB SRL mrtmkatîa ar. 05^

Nr. Ieșire 34 PMO2/17.08.2020

D AP(YDT DF WAI lîA W KAi UK1 UJL £VA1jUA1x1j

PARCELA DE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 2003 MP STR PIATRA CRAIULUI ORADEA -NR CAD 208528 , CF 208528 -ORADEA


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile șl conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului șl evaluatorului

FEBRUARIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea BUNULUI IMOBIL constând in parcela de teren intravilan S=2003 mp (nr cad 208528), situat in Oradea, str. Piatra Craiului, proprietar MUNICIPIUL ORADEA, va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunul imobil in calitate de evaluator independent, opinia fiind întocmită in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR valabile 2018. Scopul evaluării este estimarea valorii de piața.

Bunurile evaluate fac parte din categoria teren, iar valoarea estimata este valoarea de piața in scopul vanzarii imobilului de către beneficiarul lucrării.

Valorile estimate sunt valabile la data evaluării - 10.08.2020, curs BNR 4.8359 lei/eur si reprezintă valoarea de piața, avandu-se in vedere si Grilele Notarilor Publici valabile 2020, astfel:

Denumire buri imobil       "x"   '                 \ J

■Valoarea de piața.estimata (EUR/ lei, preț neafectat de TVA)

Teren nr cad 208528, 2003 mp - str Titus Popovici nr 1, Oradea

30.045 EUR, 145.295 LEI, respectiv 15 EUR/mp, 72.5 leî/mp

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante șt cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica Evaluator autorizat membru titular ANEVAR

SC EVALMOB SRL

f/v y         1

tr*                        *

\\CUÎ 1818&663 7/
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR B'rou' Cadastru 5' Publicitate Imobiliară Oradea

AVCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE jnu kt*mlu

Carte Funciară Nr. 209044 Oradea

Nr. cerere i

139063

Ziua j

23

Luna 1

12

Anul !

2020

Cod verificare


niiiiiiiii


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Oradea, Str Str.Piatra Craiului, Jud. Bihor

Nr. Cit

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

209044

1.737

Teren neimprejmuit; Teren neimprejmuit

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  139063 / 23/12/2020

  Act Administrativ nr. HCL NR. 976/2020, din 26/11/2020 emis de CLMO; Act Administrativ nr. SCHIȚA NR. 113530/2020, din 23/10/2020 emis de OCPI BIHOR; Act Administrativ nr. CERTIFICAT DE URBANISM NR. 5292/2020, din 22/10/2020 emis de PMO;

  Bl

  Se înființează cartea funciara 209044 a imobilului cu numărul cadastral 209044/UAT Oradea, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 208528 înscris in cartea funciara 208528;

  Al

  înscris Sub Semnătură Privata nr. PAD vizat sub nr. 81615, din 12/08/2020 emis de OCPI Bihor; înscris Sub Semnătură Privata nr. doc cad 51, din 10/08/2020 emis de ing Stiube Calin Nicolae; Act Administrativ nr. C. F.203974, din 01/10/2019 emis de OCPI Oradea; Act Administrativ nr. HCL 94, din 18/02/2020 emis de CLMO;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEin serie rang inch. 111407/2019, 111421/2019, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL ORADEA, proprietate privata

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 208528/Oradea, înscrisa prin încheierea nr. 81615 din 12/08/2020;

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

____________Carte Fundară Nr. 209044 Comuna/Oraș/Munidpiu: Oradea

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

209044

1.737

Teren neimprejmuit

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.737

-

-

-

Teren neimprejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

47.523

2

3

5.106

3

4

11.95

4

5

10.649

?

6

2.138

6

7

2.813

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

7

8

5.887

8

9

7.216

9

10

3.515

10

11

11.741

11

12

3.952

12

13

6.642

13

14

39.753

14

15

22.432

15

1

8.614

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222, 231.

Data soluționării.                         Asistent Registrator,                         Referent,

04-01-2021                        LILIANA DELIA TOROK

Data eliberării,

/ /                                      (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura)

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:600


Număr cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1737

Mun. Oradea, Str. Piatra Craiului

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de fyfoslnta

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

1737

Teren nelmprejmuft

Total

1737

-

B. Date referitoare la construcții

Cod const

Destinația

Suprafața construita ia sol

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1737 mp

Suprafața din act = 1737 mp

iu


Se confirma introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Daniel-

Se confirma executar&wașuratorilor la^efei/, corectitudinea                     e

‘întocmiriidocumentației^ad^mbsi^redpondentaace^eif I        1 iy> I p

cu realitatea din teren.                             V I O vJ II I III

Data: 23.10.2020


llies


i Digitally signed by Daniel-Vladiniir llies

DN: c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIHOR, cn=Daniel-Vlâdim ir llies, serial Number=IDV 14, giveriName=Daniel-Vladimir, sn=llies, 2.5.4.97=9987321

Date: 2020.10.26 17:27:36 +02'00’


ROMÂNIA

Județul Bihor

Primăria Municipiului Oradea

Cod operator: 16136/2010

Primar

Nr.din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.^.gS^in        -gD-Zc)

în scopul: vanzare teren

Ca urmare a cererii adresate de ■» PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA reprezentat prin DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

cu domiciliul ">/sediul în județul BIHOR municipiul/orașul/comuna ORADEA

satul

, sectorul                   , cod poștal

strada Piața Unirii

, nr. 1        , bl.          , sc. , et. , ap.

telefon/fax             , e-mail

, înregistrată la nr. 356396        , din 26.08.2020

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Bihor , municipiul/orașul/comuna

Oradea , satul , sectorul , cod poștal , Strada Piatra Craiului

nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sau identificat prin*’»: - Număr CF 208528; - Număr cadastral 208528;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL Oradea nr.

501/28.07.2016 și modificată prin HCL Oradea nr. 836/28.09.2017, 845/26.10.2017 și 852/26.10.2017.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil situat în:

 • - intravilan

Proprietar Municipiul Oradea in cota de 1/1 p conform CF 208528/12.08.2020

Natura proprietății

 • - teren

Imobil:

Zona cu potențial de alunecare redus

Zona cu potențial mediu de alunecare

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală:

 • - teren arabil

Destinația propusă:

 • - destinație stabilită prin PUG nou, LÎL Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse în zone cu livezi și vii. Zona fiscala

 • 3. REGIMUL TEHNIC

LiL Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse în zone cu livezi și vii

 • I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

In mod tradițional zona pomicolă și viticolă a orașului, dispusă pe versanții aflați pe malul nordic al Crișului. Zona a suferit un proces accelerat de urbanizare neplanificată după anul 1990, primind treptat un caracter rezidențial, în detrimentul culturilor pomicole și susținut de o infrastructură precară. Zona prezintă diferite grade de risc de alunecări de teren.

Dezvotarea echilibrată a zonei impune, alături de modernizarea infrastructurii, prevenirea evenimentelor geologice și prezervarea livezilor și viilor atât ca activitate economică tradițională, cât și ca peisaj cultural și ecosistem.

urban.

Se pot autoriza construcții, de regula, pe o adâncime de 50 m, în zona parcelei orientată spre limita de proprietate dintre drumul public / privat si limita de proprietate a parcelei edificabile, daca regula zonei sau caracteristicile geofizice ale amplasamentului nu releva altfel, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 25 mp (exceptând terasele acoperite).

Zona cuprinsă între limita de implantare a construcțiilor principale și limita posterioară ajjarcelei, este rezervată cu prioritate, culturilor pomicole sau viticole sau plantării de arbori. ACEASTA REGLEMENTARE ARE CARACTER DEFINITV ȘI NU POATE FI MODIFICATĂ PRIN INTERMEDIUL PUZ SAU PUD

RETRAGERI

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,clădiri le se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m, măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m. (b) în cazul în care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m (în general 0,60 m), clădirea se va retrage de la această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. In acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt va fi de maximum 4,50 m.

(c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual, daca propunerea de mansardare nu se incadreaza in reglementare

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare de 12 ni:

(a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,clădirile se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m, măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m. (b) în cazul în care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m, clădirea se va retrage de la această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă egală cu 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 2,00 m, caz în care, pe această latură înălțimea la cornișă va fi de maximum 4,50 m, sau cu minimum jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 3 m.

(c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual, daca propunerea de mansardare nu se incadreaza in reglementare.

Pentru toate situațiile:

 • (a) în cazul în care adâncimea parcelei este mai mică decât 35 m, clădirile principale se vor retrage de Ia limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3.50 m.

 • (c) Amplasarea anexelor gospodărești pe fund de parcela, va respecta prevederile Codului Civil si regula zonei;

 • (d) în aprecierea dispoziției clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe și provizorii.

 • (e) în zona posterioară a fâșiei construibile se pot amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, clădiri destinate activităților manufacturiere, de mică producție sau agricole, cu condiția să aibă o adâncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran și înălțimea la cornișă de maximum 4,50 m.

 • (f) Amplasarea clădirilor pe parcele va respecta, cumulativ cu regulile de amplasare pe parcela, prevederile OMS 119/2014, privind insorirea încăperilor de locuit;

 • (g) Derogări de la prezentele reglementări se vor studia, după caz, prin PUD sau PUZ, în funcție de contextul urban.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m. în cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

ELEMENTE VOLUMETRIE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetric și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Pentru corpurile de clădire destinate activităților agricole, manufacturiere sau de mică producție expresia arhitecturală va fi specifică acestora.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60o, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ceramică sau tablă lisă fălțuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

La clădirile existente se interzice eliminarea decorațiilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. In cazul restructurăriî/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Activitățile manufacturiere sau de mică producție vor avea firme a căror dimensiune nutrebuie să depășească 1,20 x 0,80 m, amplasate pe fațadele principale ale clădirilor, armonizate ca design și poziționare cu arhitectura acestora.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public.

Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (SJ+P+l+R, D+P+M, D+P-t-R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M — mansardă, R — nivel retras).

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,5 m.

înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

Reglementările privind înălțimea maximă admisă a clădirilor au caracter definitiv și nu pot fi modificate prin PUZ sau PUD.

DIMENSIUNILE ȘI SUPRAFEȚELE

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • (a) să aibă front la stradă;

 • (b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 10 m;

 • (c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;

 • (d) suprafața să fie mai mare sau egală cu 850 mp.

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

In cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere, rezultate din divizarea unei parcele inițiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiționată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeași situație.

Se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiția ca toate parcelele rezultate să

respecte condițiile mai sus menționate, specifice zonei.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Toate utilitățile se vor asigura prin racordare la rețelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

CIRCULAȚIA PIETONILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepție, pentru situații existente la data intrării în vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă, de la același drum public, se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil (inclusiv poarta) va avea lățimea de maximum 3 m. Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminților permeabile.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje:

Locuințe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale, manufacturiere sau de mică producție:

 • (a) un loc de parcare, recomandabil încorporat în volumul clădirii principale sauîntr-un garaj.

 • (b) un loc suplimentar de parcare de dimensiuni corespunzătoare pentru a înscrie la adresa respectivă un autovehicul de transport marfa de mic tonaj

Servicii cu acces public (servicii de proximitate): un loc de parcare

Prin excepție, în situațiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiții rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parțială (schimbări de destinație, demolări parțiale, extinderi, mansardări, adiționare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.

Funcțiuni de învățământ și cercetare:

- parcaje pentru personal: minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puțin de două

Funcțiuni pentru turism: conform Anexei 2 la prezentul Regulament

ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire, împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,5 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Zona posterioară a parcelei, aflată dincolo de adâmcimea de 35 m, măsurată de la aliniament este rezervată culturilor agricole. Se recomandă păstrarea livezilor și viilor existente, respectiv înoirea acestora.

Spre stradă/spațîul public, în zonele de retragere față de aliniamente (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

 • IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Locuințe, alte utilizări admise:

POT maxim = 35%

Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: POT maxim = 25%.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Locuințe, alte utilizări admise:

CUT maxim - 0,9

Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: CUT maxim = 0,5.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat"4’ pentru; Operațiuni notariale de vanzare.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția Pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_____________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului._______________________________________ în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții._____________ în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[ ] D.T.A.C.                          [ ] D.T.O.E.                           [ ] D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

[ ] alimentare cu apă

[ ] canalizare

[ ] alimentare cu energie electrică

[ ] alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

[ ] securitatea la incendiu

[ ] gaze naturale             Alte avize/acorduri:

[ ] telefonizare             [ ] RCS&RDS

[ ] salubritate              [ ] GTS TELECOM

[ ] transport urban          [ ] SC TRANSGEX

[ ] protecția civilă                           [ ] sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[] ...............................................................................................M  ...............................................................................Jl ............................................................

d.4) studii de specialitate:

[1 ...............................................................................................[] ................................................................................[] ............................................................................................

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie) - NU ESTE CAZUL:

 • f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România ( 1 exemplar original).

 • g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie);

. JUDEȚUL BIHOR ”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA.

ANEXĂ LA certificatul de urbanism

Arhitect șef


Membru corporativ ANKVAR SC EVXLMOB SRL autoiîratia m\ 0528

Nr. Ieșire 98 PMO2/15.01.2021

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN CALEA CLUJULUI NR.95, ORADEA


Oâu:4l?2OUPROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEF1CIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului și evaluatorului

IANUARIE 2021

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea bunului imobil constând in teren liber intravilan, situat in Oradea, Calea Clujului nr.95, proprietar: MUNICIPIUL ORADEA, in scopul vanzarii, va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANE VAR ediția 2020.

Scopul evaluării este estimarea Valorii de piața - reprezintă suma estimata pentru care un activ sau datorie ar putea fi schimbata/a la data evaluării, intre un cumpărător hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere, in scopul vanzarii terenului proprietarului clădirii.

Bunul evaluat face parte din categoria teren liber, iar valoarea estimata este valoarea de plata in scopul vanzarii imobilului, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri, reglementările de urbanism aplicabile etc.

Valorile estimate sunt valabile in scopul menționat, sunt valabile la data evaluării 15 ianuarie 2021, curs BNR 4.8737 lei/eur, si nu sunt afectate de TVA:

Teren

Oradea, Calea Clujului, nr. 95, județul Bihor

Preț evaluat LEI (FARA TVA)

Preț evaluat EUR/MP (FARA TVA)

Nr cad/top

nr top 3703/3

Suprafața mp

257

187,900

38,550

Valori estimate/mp

731

150

Curs BNR la data evaluării                          4.8737

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR

ANDREI

Ș                  j,

A Valabl1 2021Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR& ■          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 192407 Oradea

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2788

Adresa: Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3703/3

257

Loc de casă în Orașul Veneției

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  63715 / 01/07/2020

  Act Administrativ nr. HCL NR. 244/2020, din 26/03/2020 emis de CLMO;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL ORADEA, proprietate privata

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

____________Carte Funciară Nr. 192407 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea^

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3703/3

257

Loc de casă în Orașul Veneției

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

’ DEtĂLII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

257

-

-

3703/3

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.432192/08-10-2020 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 09-10-2020

Data eliberării,

J /


Asistent Registrator, CRISTIAN GABOR

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2

PLAN DE SITUAȚIE CU PROPUNERE DE CONCESIUNE

Scara 1:300

Nr. topografic

3703/3 f Cartea Fhnciară nr.

Suprafața măsurată (mp) 248 | 192407

Adresa imobilului

Jud. Bihor, mun. Oradea str Clujului - iuti’avii an.

UAT |                      Oradea268680

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața(mp)

Valorea de impozitare (lei)

Mențiuni

Executant, ing. Cocis Sabin

Semnătura și ștampila

Data: 15.12.2020

CERTIFICAT

4 aut^Așe |\

1 SeriaU^WJ s

U   Nr-             *

1

Cc

248

-

Teren împrejmuit prin gard si construcții Învecinate

Total

248

-

B. Date referitoare la construcții

Cod con str.

Suprafața construită la sol (mp)

Destinația

Mențiuni

-

Total

-

-

-

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Pct. XOn)        Y(m)

1   621136.366   268678.354

2   621131.715   268686.357

3   621116.801   268670.683

4   621112.506   268676.486

5   621113.838   268673.853

10   621105.260   268671.558

11   621112.487   268665.262

13   621125.814   268674.525

Suprafața totală măsurată= 248 mp

Suprafața din act= 257 mp

ROMÂNIA

Județul Bihor

'Primăria Municipiului Oradea

- Cod operator: 16136/2010

Primar

Nr.din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr..^&r... din

în scopul: Informare tehnica si juridica de vanzare-cumparare teren cu nr. top 3703/3 prin licitație

Ca urmare a cererii adresate de **> PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA reprezentat

prin PARV GABOR-OCTAVIAN

cu domiciliul ^/sediul în județul BIHOR municipiul/orașul/comuna ORADEA

satul                                               , sectorul                   , cod poștal

strada Piața Unirii                                            , nr. 1      , bl. , sc. , et. , ap.

telefon/fax            , e-mail                   , înregistrată la nr. 4452           , din 11.01.2021

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Bihor , municipiul/orașul/comuna Oradea , satul          , sectorul , cod poștal , Calea Clujului

nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sau identificat prin*3>: - Număr CF 192407; - Număr topo 3703/3;

In temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL Oradea nr.

501/28.07.2016 și modificată prin HCL Oradea nr. 836/28.09.2017, 845/26.10.2017 și 852/26.10.2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil situat în: - intravilan

Proprietar conform CF 192407

Natura proprietății - teren

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală:

 • - teren cu menționarea categoriei de folosință din CF : altele

Destinația propusă:

 • - destinație stabilită prin PUG nou, specificare titlu UTR : zona funcționala Velenta

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Velența

 • I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

Zona se constituie din partea estică (aproximativ două treimi) a cartierului istoric Velența. Parcelele tradiționale au în general lățimi cuprinse între 12-14 m iar lungimile variază în funcție de distanțele dintre străzile paralele. Casele modeste de locuit, de plan dreptunghiular sau în formă de L, sunt în proporție covârșitoare cu regim parter, fără subsol și ocupă cu frontul o parte din latura stradală a terenului, având acoperișuri în două ape, cu coama paralelă cu strada, anexele fiind înșirate de-alungul uneia din laturile lungi, la parcelele mai mici pe latura din fund. Casele cu acoperișul în două ape cu coama perpendiculară pe stradă sunt relativ rare și aparțin tipului rural, fiind probabil mai vechi de sfârșitul sec. XIX. Fronturile continue sunt inexistente în secolul al XlX-lea și destul de rare și în prima jumătate a secolului al XX-lea. Fronturi continui de clădiri întâlnim pe Calea Clujului, pe anumite segmente ale str. Cardinal luliu Hossu și pe strada Eftimie Murgu. In partea centrală, estică și sudică domină casele parter construite în perioada anilor 1930-1980, cu modul de ocupare tradițional al terenului.. C

Inserțiile agresive în țesutul urban sunt cele care s-au construit pe parcele unificate, contrastează prin volumetric sau forme inadecvate ale acoperișului și fațadelor.

Valoarea țesutului urban constă în structura tradițională a tramei stradale și a parcelarului precum și în modul de ocupare a terenului, toate conservate din sec. XVIII, sau după caz din evul mediu, cu un caracter semirural cu o anumită omogenitate a imaginii caselor parter cu garduri scurte și grădini. Este singura zonă a orașului, dezvoltată pe un teren moștenit din evul mediu, cu vestigii medievale subterane, cu țesutul urban majoritar nedestructurat de evoluția spectaculoasă burghezo-industrială și cu un fond construit care reflectă caracterul pre- și periurban al vechii suburbii.

Subzone:

SUTR Velența_01 - cartierul tradițional

SUTR Velența_02 - subzona restructurabilă

CONDIȚIONĂRI PRIMARE

SUTR Velența_01 - cartierul tradițional

Intervențiile vizând restructurarea integrală sau parțială a unei parcele vor fi reglementate în mod obligatoriu prin PUD și vor avea în vedere asigurarea coerenței dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit intervenții care permanentizează corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (reparații capitale, extinderi etc).

Având în vedere numeroasele situații atipice, ca și neregularitatea parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru întreaga subzonă SUTR Velența_01.

SUTR Velența_02 - subzona restructurabilă

Prin PUG parcelele își păstrează destinația actuală. Până la încheierea Contractului de Restructurare, intervențiile în aceste zone se vor conforma RLU aferent UTR Ei

Restructurarea / schimbarea destinației terenurilor unităților industriale poate fi acceptată de către administrația publică locală.

Pentru schimbarea destinației acestor terenuri se va aplica o Procedură de restructurare pe bază de contract între Consiliul Local al Municipiului Oradea și proprietarii terenurilor. Etapele procedurii implică: (a) negocieri cu administrația publică locală pentru stabilirea condițiilor-cadru de restructurare - prin care se vor stabili noul profil funcțional, principalii indicatori urbanistici, obiectivele de interes public necesare în zonă (trama stradală de interes general și local, infrastructura edilitară, spațiile verzi, locurile dejoacă pentru copii, piațete, instituții publice de învățământ, sănătate, locințe sociale etc) și terenurile aferente acestora, ce vor trece în proprietate publică, parametrii economici ai operațiunii, drepturile și obligațiile părților etc - în limitele prevederilor prezentului Regulament.

 • (b) elaborarea studiilor urbanistice (masterplan ce va trata teme ca - accesibilitatea, organizarea spațial-funcțională, infrastructura, traficul, parcarea autovehiculelor, sistemul de spații publice, servituțile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, parametrii tehnico-economici) și de mediu necesare. Se va elabora un studiu de fezabilitate.

 • (c) finalizarea negocierilor pe baza datelor furnizate de studiile mai sus menționate, ce devin parte integrantă din contract.

 • (d) încheierea contractului de restructurare între Consiliul Local al Municipiului Oradea și deținătorul unității industriale.

 • (e) elaborarea PUZ de restructurare și a RLU aferent.

'Clădirile cu valoare de patrimoniu industrial vor fi în mod obligatoriu păstrate și, în cazul restructurării, -integrate în noua structură urbană.

Toate subzonele

Emiterea autorizorizației de construire va fi condiționată de obținerea avizului CMUAT.

PUZ sau PUD vor include și detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament în ceea ce privește obiectivele și servituțile de utilitate publică, utilizarea funcțională, condițiile de amplasare, configurare și echipare a clădirilor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG - planșa PUG06 „Reglementări Urbanistice. Unități Teritoriale de Referință” și în RLU - Cap. 2 - Terenuri și Zone cu Regim Special și Cap. 3 - Condiții Generale Privitoare la Construcții.

Servituți de utilitate publică:

Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituțile așa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planșa PUG__06 „Reglementări Urbanistice. Unități Teritoriale de Referință”)

In cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locații concrete și servituțile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spațiile verzi, locurile dejoacă pentru copii, piațete, instituții publice de învățământ, sănătate, locințe sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef).

REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos.

Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Acestea vor fî supuse avizării de către CMUAT.

Pentru rețeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare (Anexa 6).

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu.

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

Obiective de utilitate publică, măsuri și recomandări:

 • (a) reamenajarea scuarului de la intersecția Calea Clujului/ str. C-tin Dobrogeanu Gherea/ str. Tineretului, cu dezvoltarea componentei pietonale și vegetale;

 • (b) reamenajarea scuarului de la intersecția Calea Clujului/ str. Grădinarilor, cu dezvoltarea componentei pietonale și vegetale;

 • (c) reamenajarea scuarului de la intersecția str. Eftimie Murgu/ str. Miron Costin/ str. loan Rațiu, cu dezvoltarea componentei pietonale și vegetale;

 • (d) reconfigurarea profilului stradal al Căii Clujului, introducerea pistelor pentru bicicliști și a vegetației.

Se recomandă instituirea statutului de Zonă Construită Protejată.

 • II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei categorii de funcțiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

SUTR VeIența_01 - cartierul tradițional

Locuințe individuale, pe parcelele tipice zonei.

Imobile monofuncționale pe parcele dedicate unor activități diferite de locuire, existente sau existente în trecut:

 • (a) instituții publice și de interes pentru public: funcțiuni administrative, funcțiuni de administrare a afacerilor, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni terțiare, funcțiuni de cultură, funcțiuni de cult, funcțiuni de învățămînt și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială

SUTR Velența_02 - subzona restructurabilă

Structură funcțională mixtă incluzând:

Locuințe colective

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrare a afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni de cult

Funcțiuni de cultură

Funcțiuni de turism

Pentru imobilele noi aflate la străzile principale, spațiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etaje, iar parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public. Prezența locuirii nu este obligatorie.

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

SUTR VelcnțaOl - cartierul tradițional

Conversia funcțională în cazul locuințelor situate la parterul clădirilor existente cu condiția asigurării accesului direct din spațiul public. Se admit funcțiuni terțiare, conform Anexei 1. Diferența de nivel între stradă și intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferențe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fațadă nu e garantată, fiind determinată de configurația și arhitectura clădirii. Pentru activități cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului.

Activități de tip terțiar ale locatarilor (funcțiuni terțiare) desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională - servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții: (a) să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire (b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp (c) să implice maximum 5 persoane (d) să aibă acces public limitat (ocazional) (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală (f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței.

Toate subzonele:

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • (a) să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni)

 • (b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

REGIM ALINIERE

Clădirile se vor amplasa in aliniament. Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG sau PUZ prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

RETRAGERI

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare.

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adâncime de maximum 40 m, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

In plus, în cazul parcelelor cu adâncime mai mare de 50 m, în partea posterioară a acestora se pot amplasa corpuri de clădire separate, în regim deschis - independente sau cuplate pe o latură cu cea exidsentă sau posibil a fi edificată de pe parcela vecină. Pentru aceste corpuri retragerea față de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 m iar față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi conformate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală.

Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială / situația existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m.

In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea acestora, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

In cazul curților interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau patru laturi, între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate).

In cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura aceeași relație.

ELEMENTE VOLUMETRIE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetric și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Clădiri noi

Arhitectura acestora va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcțiune mixă, imlicând locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

V/ lumetria se va conforma tipologiilor specifice cartierului istoric.

Raportul plin-gol al fațadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă. Elementele în relief ale fațadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra formal în tipologiile existente.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ceramică, în mod excepțional tablă lisă falțuită de culoare gri pentru acoperișe, tencuieli lise pentru fațade, placaje din piatră de calcar sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplarii (uși și ferestre) se va folosi exclusiv lemnul, cu excepția celor aparținând spațiilor comerciale de la parter, pentru care sunt acceptabile formule modeme, high tech - sticlă, oțel etc. Nu se admit tâmplării din PVC.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

Clădiri existente

Intervențiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice și investigații complexe asupra construcțiilor, avizate și autorizate conform legii.

Se vor folosi materiale și tehnici adecvate, de regulă cele tradiționale.

In cazul intervențiilor vizând reparația, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:

Se va conserva expresia arhitecturală și modenatura fațadelor acestora cu excepția cazurilor în care se revine la o situație inițială sau anterioară considerată favorabilă.

Se interzice eliminarea decorațiilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii și materiale speciale.

Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepțional, când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile și decorațiile. Prin excepție, la spațiile comerciale de la parter sunt acceptabile materiale și tehnici contemporane - sticlă, oțel etc.

Invelitorile acoperișelor vor fi din țiglă ceramică de culoare naturală. In situațiile în care învelitoarea e din tablă falțuită și structura șarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susține țigla, se admite refacerea acesteia cu tablă lisă falțuită de culoare gri.

-Jgheaburile și burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru în manieră tradițională.

In cazul intervențiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:

Se vor aplica reglementările anterioare

Se vor evidenția / diferenția în structura spațială și expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate și cele noi.

Prin excepție, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar pe schelele de pe fațadele clădirilor în lucru.

Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ

SUTR Velența_01 - cartierul tradițional

 • (a) pentru parcelele obișnuite, ocupate în mod tradițional de locuințe, înălțimea maximă la cornișa nu va depăși 5,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 10,5 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S) +P+M;

 • (b) pentru parcelele dedicate în totalitate instituțiilor publice și de interes pentru public înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 7,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 13 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S)+P+1+M, (1-2S)+P+1+R (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m).

 • (c) pentru parcelele riverane Căii Mareșal Alexandru Averescu, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 15 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de P+3+M/ P+3+1R (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m).

SUTR Velența_02 - subzona restructurabilă

 • (a) pentru clădirile amplasate pe jumătatea parcelei orientată spre Calea Clujului, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 17 m, respectiv un regim de înălțime de P+2+M/ P+2+1R (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m).

 • (b) pentru clădirile amplasate pe jumătatea parcelei orientată spre Calea Mareșal Alexandru Averescu înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 15 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de P+3+M/ P+3+1R (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m).

DIMENSIUNILE ȘI SUPRAFEȚELE

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • (a) să aibă front la stradă

 • (b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m

 • (c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă

 • (d) suprafața să fie mai mare sau egală cu 350 mp

 • (e) să aibă formă regulată

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

Nu se admit operațiuni de comasare sau de divizare a parcelelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

CIRCULAȚIA PIETONILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lățimea de maximum 6 m.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminților permeabile.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Dacă se organizează parcaje la sol, suprafața ocupată de acestea (locurile de staționare și spațiile de manevră) se va scădea din suprafața de referință pentru calculul POT și CUT. Dispunerea pe parcelă se va conforma normelor sanitare în vigoare.

Nu se admite accesul sau staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor, în afara fâșiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcțiilor (40 m).

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință, garantat prin deținerea în proprietate sau prin concesiune.

ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiul public nu se vor realiza împrejmuiri.

In cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spațiul public, acestea vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% în cazul parcelelor comune și minimum 15% în cazul parcelelor de colț și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Prin excepție, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafața totală.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spațiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spațiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidențial).

IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

SUTR Velența_01 - cartierul tradițional

Pentru parcelele comune:

POT Maxim = 50%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț:

POT maxim = 70%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața terenului)

SUTR Velența_02 - subzona restructurabilă

POT Maxim = 50%

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

In cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol, suprafața ocupată de acestea (locurile de staționare și spațiile de manevră) se va scădea din suprafața de referință pentru calculul POT.

In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc), porțiunea de teren implicată va fi transferată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SUTR Velența_01 - cartierul tradițional

Pentru locuințe:

Pentru parcelele comune:

CUT Maxim = 0,9

Pentru parcelele de colț:

CUT maxim = 1,2

Pentru instituții:

Pentru parcelele comune:

CUT Maxim = 1,4

Pentru parcelele de colț:

CUT maxim =1,2

SUTR Velența_02 — subzona restructurabila

CUT maxim = 2,0

Toate subzonele

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al * adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc), porțiunea de teren implicată va fi transferată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul CUT va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat*4» pentru; Operațiuni notariale de vanzare-cumparare teren cu nr. top 3703/3 prin licitație publica

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția Pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A

în aplicarea Directivei Consiliului 85/33 7/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/33 7/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_____________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.______________________________________ în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții._____________ în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  [ ] D.T.A.C.


  [ ] D.T.O.E.


  [ ] D.T.A.D.


 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  [ ] alimentare cu apă

  [ ] canalizare

  [ ] alimentare cu energie electrică

  [ ] alimentare cu energie termică

  d.2) avize și acorduri privind:

  [ ] securitatea la incendiu


  [ ] gaze naturale

  [ ] telefonizare

  [ ] salubritate

  [ ] transport urban


  [ ] protecția civilă


  Alte avize/acorduri:

  []RCS&RDS

  [ ] GTS TELECOM [ ] SC TRANSGEX


  [ ] sănătatea populației


d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[]


[]

d.4) studii de specialitate:

[]

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original).

 • g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie);

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de


  12


  luni de la data emiterii.  SECRETAR GENERAL, genia Borbei  t.
  Achitat taxa de 0


lei conform chitanței nr. scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de

JUDEȚUL BIHOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

AN^XĂ

LA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


-ANCPJL

Afțr.STrA b r,                 y»

;rtrKrr*f< jHrttn.Mv<


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

107204

Ziua

08

Luna

10

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 190159 Oradea • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:21796

  Nr. topografic:3703/2


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Oradea, Str Clujului, Nr. 95, Jud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

190159

Din acte: 127

Măsurată: 126

Teren împrejmuit; Construcția CI înscrisa in CF 190159-C1;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  54964 / 18/05/2018

  Act Notarial nr. CVC AUT 690, din 18/05/2018 emis de Popa Maria;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  uDjcnvfliif. cereți dietetic up. i si

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

190159

Din acte: 127

Măsurată: 126

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 127 Măsurată:

126

-

-

3703/2

Teren parțial împrejmuit cu gard de fier si construcțiile vecinilor

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(" (m)

1

2

1.419

2

3

16.772

3

4

3.294

4

5

3.883

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(“ (m)

5

6

1.538

6

7

3.884

7

8

12.77

8

1

7.402

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/10/2020, 17:13

Pagina 3 din 3


-ANCEL

AUtNTIA SATtOXAl.A

H'mtrrtTUMriHkM »A


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR

Nr. cerere

107202

Ziua

08

Luna

10

Anul

2020

Cad verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 159407 Oradea

TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:10818

Nr. topografic:3703/l

Adresa: Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

159407

Din acte: 128

Masurata: 121

Teren împrejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

159407-C1

Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:75 mp; S. construita desfasurata:75 mp; Casa de locuit, Parter, SCD=75mp, Edificata in 1965

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

56867 / 23/05/2018

Act Notarial nr. CVC AUT 1707, din 22/05/2018 emis de Igna George Horia;

B3

Intabulate, drept de PROPRlETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

159407

Din acte: 128

Masurata: 121

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 128 Masurata: 121

-

-

-

Teren parțial împrejmuit cu gard de cărămidă si construcțiile vecinilor

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

159407-C1

construcții de locuințe

75

Cu acte

S. construita la sol:75 mp; S. construita desfasurata:75 mp; Casa de locuit, Parter, SCD=75mp, Edificata in 1965

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (*» (m)

1

2

3,294

2

3

4.829

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

3

4

2.915

4

5

5.139

5

6

4.7

6

7

1.277

7

8

5.441

8

9

11.063

9

10

2.647

10

11

3.884

11

12

1.538

12

1

3.883

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 08/10/2020, 17:13

Pagina 3 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

STOSKVîn*                      PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 192407 Oradea

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2788

Adresa: Loc. Oradea, lud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3703/3

257

Loc de casă în Orașul Veneției

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  63715 / 01/07/2020

  Act Administrativ nr. HCL NR. 244/2020, din 26/03/2020 emis de CLMO;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL ORADEA, proprietate privata

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3703/3

257

Loc de casă în Orașul Veneției

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

257

-

-

3703/3

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.432192/08-10-2020 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 09-10-2020

Data eliberării, / /


Asistent Registrator, CRISTIAN GABOR

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)A                                                        cnUlXa<m<dlu

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA             1

ORADEA CITY HALL Tclephone : 0040 259 437 000 *

410100 Oradea ,


Fax : 0040 259 437 544

Piața Unirii , nr. 1 , Bihor ROMÂNIA

E-mail : primar®oradea.io primărie® o radea.ro


Cod operator: 16136/2010

INST1TUTIA ARHITECTULUI SEF

AVIZ CONSULTATIV Nr. 2243 din 26.11.2020 Proiectant: Bota Tudor

Referitor la cererea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr.: 441873/20.11.2020 12:31:47

pentru: PUu - uuiibuune uiiniud fiieuiudid

adresa: strada Calea Clujului, nr. 95

va comunicăm că în ședința CMUAT s-a analizat solicitarea dumneavoastră formulându-se următoarele recomandări(mențiuni)

 • - întrucât se propune o dezvoltare pe un teren care, parțial, se afla in proprietatea Muntcipilui Oradea, se va obține in prealabil un acord de principiu de la Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru concesîonarea/vanzarea terenului identificat cu nr.topo.3703/3;

 • - Se solicita, deasemenea, regandirea conformării arhitectural - volumetrice astfel încât noua clădire sa se integreze in contextul urban; Se vor prezenta fațade si desfășurare front stradal;

Achitat: 25 lei, taxa CMUAT, cu chitanța 2011300050

Prezentul aviz are doar caracter consultativ și nu înlocuiește avizul CMUAT solicitat prin Certificatul de Urbanism, totodată acest aviz nu elimină răspunderea materială, civilă și penală a beneficiarului, proiectantului și executantului, după caz, cu privire la regimul autorizării executării construcțiilor pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, asigurării sistemului caiitatii în construcții, precum si alte prevederi legale în domeniu.

întocmit: Camei ia.Ciente

Cu stimă,

PREȘEDINTE CMUAT

Primar

Florjn Birta /

SECRETAR CMUAT

Arhitect Șef Radu Fortiș

1

REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală:

- teren cu categoria de folosință din CF: arabil

Destinația propusă:

- destinație stabilită prin PUG nou -Lir Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural

2

REGIMUL TEHNIC

Lir Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural

I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale) însoțite de anexe și suprafețe agricole sau de activități manufacturiere și de mică producție, de parcelarul de tip rural, dezvoltat în profunzime (cu parcele având în general deschiderea la stradă de 10 - 18 m, adâncimea de 30 - 100 m și suprafața de 300 - 1500 mp), și de regimul de construire izolat, bazat pe tipologiile tradiționale de ocupare a terenului (case lungi, dezvoltate în adâncime, dispuse în vecinătatea uneia din limitele laterale de proprietate, cărora li se adaugă corpuri noi, dispuse de o manieră diversă, rezultat al unui proces de densificare).