Hotărârea nr. 77/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 20732/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 20732/2 din 25.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 20 mp, identificat cu nr. cadastral 209106, înscris în CF 209106 - Oradea și terenul, în suprafață de 9 mp, identificat cu nr. cadastral 209113, înscris în CF 209113 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Șanțului.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 3772 din 21.12.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Știole Lucian - Marius din Oradea, prin care dl.

și soția sa, d-na. ^^^^^^^^^^^|, au renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 20 mp, identificat cu nr. cadastral 209106, înscris în CF 209106 - Oradea și a terenului, în suprafață de 9 mp, identificat cu nr. cadastral 209113, înscris în CF 209113 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. a) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 20 mp, identificat cu nr. cadastral 209106, înscris în CF 209106 - Oradea și a terenului, în suprafață de 9 mp, identificat cu nr. cadastral 209113, înscris în CF 209113 - Oradea, situate în mun. Oradea în zona străzii Șanțului.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar, Direcției Economice și Comisiei Speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică;

 • PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

 • soții                                                        prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 77

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”