Hotărârea nr. 76/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 20650/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 20650/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru prelungirea duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, în favoarea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor.

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 8363 din 13.01.2021, prin care Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință menționat anterior.

Luând în considerare faptul că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor deține în folosință spațiul menționat anterior, începând cu anul 1997, în baza unor contracte de închiriere succesive (Contract de închiriere inițial nr. 114897 din 22.05.1997).

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 20200 din 22.01.2021), Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, având suprafața utilă de 75,88 mp, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.02.2021, până la data de 31.01.2022

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 76

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei