Hotărârea nr. 75/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 21270/1 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 21270/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru prelungirea duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. B-dul. General Magheru nr. 7, în favoarea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor.

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 20707 din 22.01.2021, Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință menționat anterior.

Ținând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - „Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora”.

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 20200 din 22.01.2021).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, după cum urmează:

  • 1.1. în favoarea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor,

  • - spațiul, în suprafață utilă de 388,29 mp, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7,

  • - cu destinația: sediu de partid,

  • - prin încheierea unui contract de închiriere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.03.2021,

până la data de 28.02.2025.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 75

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și o abținere