Hotărârea nr. 74/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate de „curți – grădini” situate între str. Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil –pentru anul 2021.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de ”curți - gradini”, situate între străzile Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil pentru anul 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 19528/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 19528/2 din 21.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de ”curți - gradini”, situate între străzile Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil pentru anul 2021.

Având în vedere că terenurile pentru care se propune prețul de vânzare, din prezenta Hotărâre, au făcut obiectul Lotizării în baza Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren în vederea vânzării / concesionării pentru construire locuințe și servicii compatibile cu funcțiunea de locuire str. Veteranilor (fostă str. Bajor Andor), nr. cadastrale 154419 și 13113 -Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 460 din 2012, reprezintă terenuri înfundate fără acces direct la stradă.

Ținând seama că, persoanele fizice care utilizează aceste terenuri au reglementat folosința acestor parcele și achită tariful anual stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza Convențiilor încheiate cu Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 28.02.2019 s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea directă a parcelelor de teren, situate între str. H. Ibsen și str. Veteranilor, către titularii convențiilor încheiate cu Municipiul Oradea și s-a aprobat prețul de 47 Euro/mp, plus TVA, pentru vânzarea în anul 2019.

În vederea stabilirii prețului de vânzare pentru anul 2021 și luând în considerare Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., privind stabilirea valorii de piață a terenurilor situate între str. H. Ibsen și str. Veteranilor, la 70 Euro/ mp preț care nu conține TVA.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit de evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a terenurilor situate între străzile Henrik Ibsen și Veteranilor.

Art. 2. Se aprobă prețul de 70 Euro/ mp, plus TVA, pentru vânzarea terenurilor identificate conform Anexei nr. 1, situate în mun. Oradea, între străzile Henrik Ibsen și Veteranilor.

Art. 3. Prețul stabilit la art. 2 va fi aplicat tranzacțiilor aprobate în anul 2021.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri

  • PMO - Direcția Economică;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 74

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”

fa Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 din 29.01.2021


LISTA cu terenurile, proprietate privată ale Municipiului Oradea, situate între străzile Henrik Ibsen si Veteranilor propuse pentru vânzare directă către utilizatorii acestora

Nr. crt.

NRCAD.

NRCF

Suprafață teren (mp)

1.

194102

194102

66

2.

194104

194104

68

3.

194105

194105

32

4.

194106

194106

30

5.

194107

194107

265

6.

194108

194108

208

7.

194109

194109

386

8.

194110

194110

111

9.

194111

194111

114

10.

194112

194112

80

11.

194115

194115

55,5/111

12.

194115

194115

55,5/111

13.

194190

194190

157


Membru eurpurativ ANEWR SC BVALMOB SRL auwriratia m\ 0528

Nr. Ieșire 100 PMO2/15.01.2021

RAPORT DE EVALUARE


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

IANUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Referitor la evaluarea BUNURILOR IMOBILE constând in Parcele teren in S cuprinsa intre 30 si 386 mp, majoritatea de cca 100 mp situate in Oradea, str. Henrik Ibsen, proprietar Municipiul Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR valabile 2020.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața/ valorii pentru vanzarea imobilelor de către beneficiarul lucrării.

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere fara acces propriu, dar asimilate terenurilor construibile - considerate plus valoare la fondul achizitor (parcelele de teren str Henrik Ibsen nr 82-120), iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construibile/ construite, iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Nr.

Crt.

NR CAD.

NRCF

Suprafață mp

1

194102

194102

66

2

194104

194104

68

3

194105

194105

32

4

194106

194106

30

5

194107

194107

265

6

194108

194108

208

7

194109

194109

386

8

194110

194110

111

9

194111

194111

114

10

194112

194112

80

11

194115

194115

55,5/111

12

194115

194115

55,5/111

13

194190

194190

157

Bunurile imobile sunt evaluate ca si evaluare globala, fara inspecție (tip desktop) si in considerarea amplasamentului similar.

Valorile sunt valabile la data de referința a evaluării: 15.01.2021, curs BNR 4.8737 lei/eur:

Teren

Str H Ibsen

Preț evaluat LEI (FARATVA)

Preț evaluat EUR/MP (FARATVA)

Nr cad

cf anexa

Suprafața mp

111

37,900

7,770

Valori estimate/mp

341

70

i Curs BNR la data evaluării

4.8737

Jur. Andrei Emilia Veronica

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR

1 Legiuni Nn IM5

VabWl 2021 rea: tV

SC EVALMOB SRL