Hotărârea nr. 73/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 19501/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 19501/2 din 22.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 182 din 31.03.2016 s-a aprobat concesionarea, prin licitație publică, a unui număr de 17 parcele de teren situate administrativ în str. Veteranilor, în vederea construirii. În urma organizării procedurii de licitație publică au fost adjudecate în vederea concesionării toate cele 17 parcele.

Întrucât prin aceeași Hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat vânzarea directă, în favoarea concesionarilor, a suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune condiționat de finalizarea construcției și înscrierea acesteia în Cartea Funciară.

Deoarece deținătorii dreptului de concesiune care încă nu au cumpărat terenul, au finalizat construcția și există interes din partea acestora de a achiziționa amplasamentul aferent construcțiilor și în rate, se impune acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru demararea procedurilor de vânzare și stabilirea modalităților de plată în rate.

Ținând seama de faptul că este necesar stabilirea prețului de vânzare pentru anul 2021, respectiv văzând Raportul de evaluare întocmit de către evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L. privind estimarea valorii de piață a terenurilor situate în zona str. Veteranilor, la 90 Euro/ mp la care se adaugă TVA.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit de evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a parcelelor de teren, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, reprezentând loturi atribuite prin licitația publică organizată în baza H.C.L. nr. 182 din 31.03.2016.

Art. 2. Se aprobă prețul de 90 Euro/ mp, la care se adaugă TVA, pentru vânzarea terenurilor ocupate de construcții, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor.

Art. 3. Se aprobă ca, la cerere, prețul de vânzare stabilit prin prezenta Hotărâre, să fie eșalonat în rate, echivalentul în lei la cursul BNR aplicat din ziua perfectării contractului de vânzare - cumpărare, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 3.1. Concesionarul va depune o cerere fermă de cumpărare a terenului, solicitând achiziționarea acestuia în rate;

 • 3.2. La data autentificării contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul va achita un avans de minim 50 % din valoarea tranzacției;

 • 3.3. Diferența se achită în 2 (două) rate egale, pe o perioadă de 1 (un) an, cu termene scadente ce se vor stabili prin Hotărârea individuală de vânzare a fiecărei parcele. Cele două rate vor cuprinde dobânda care acoperă dobânda de referință a Bancii Naționale a României la care se adaugă 2 (două) puncte procentuale, această dobândă fiind aplicată la valoarea rămasă de achitat. Rata dobânzii de referintă a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referința este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului;

 • 3.4. Pentru diferența, reprezentând 50% din valoarea tranzacției, se înscrie în Cartea Funciară, un drept de ipotecă legală în favoarea Municipiului Oradea până la achitarea integrală a prețului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare. Cumpărătorul va face demersurile necesare înscrierii dreptului de ipotecă mai sus amintit, dovada înscrierii ipotecii fiind extrasul de Carte Funciară pe care acesta (cumpărătorul) îl va prezenta Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

 • 3.5. Pentru neplata ratelor la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, cumpărătorul datorează majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțe fiscale. Majorările de întârziere se actualizează conform legislației specifice privind creanțele fiscale;

 • 3.6. În cazul plății anticipate integrale a soldului de plată, dobânda se calculează până la data plății.

 • 3.7. Pentru efectuarea plății integrale anticipate se va depune o solicitare scrisă în acest sens din partea cumpărătorului.

Art. 4. Prețul aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre se aplică tranzacțiilor aprobate în cursul anului 2021.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Economică;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 73

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 din 29.01.2021


LISTA

cu terenurile concesionate din proprietatea privată a Municipiului Oradea, situate în str. Veteranilor

care fac obiectul Raportului de evaluare întocmit pentru anul 2021

Nr. crt.

Nr. cadastral

Nr. CF

Suprafața (mp)

1

194124

194124

382

2

194125

194125

390

3

194195

194195

448


Membra corporativ ANEVAR SC EVALMOB SRL autorizația an 0528

Nr. Ieșire 99 PM02/15.01.2021

RAPORT DE EVALUARE


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului Și evaluatorului

IANUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Referitor la evaluarea BUNURILOR IMOBILE constând in Parcele teren in S de 382-448 mp situate in Oradea, str Veteranilor, proprietatea Municipiului Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind intocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2020.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața/ valorii pentru vanzarea imobilelor de către beneficiarul lucrării.

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construibile/ construite, iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri, reglementările urbanistice aplicabile etc._________________________

Nr.

crt.

Nr.

cadastral

Nr. CF

Suprafața

1

194124

194124

382

2

194125

194125

390

3

194195

194195

448

Bunurile imobile sunt evaluate ca si evaluare globala, fara inspecție (tip desktop) si in considerarea amplasamentului similar.

Valorile sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.01.2021, curs BNR 4.8737 lei/eur:

Teren

Str Veteranilor

Preț evaluat LEI (FARA TVA)

Preț evaluat EUR/MP (FARA TVA)

Nr cad

194124,194125,194195

Suprafața mp

382

167,600

34,380

Suprafața mp

390

171,100

35,100

Suprafața mp

448

196,500

40,320

Valori estimate/mp

439

90

Curs BNR la data evaluării                          4.8737

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRLEvaluator autorizat membru titular ANEVAR

ANDW f miuavwon" ,5 ugiuiwul Nr_ 1

Valahi' 2021

Xl* ANEV