Hotărârea nr. 72/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona str. Calea Clujului – Uzina de apă.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 18851/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18851/2 din 22.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat în condițiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, respectiv adjudecate prin licitație publică în concesiune, în Cartierul Tineretului, situate în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă.

Având în vedere:

  • - art. 8 din Legea nr. 15/2003, republicată și actualizată, care prevede că: ”După finalizarea construirii locuinței, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local”.

  • - art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”... în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz.”

Întrucât parcelele de teren luate în studiu au aceeași suprafață potrivit reglementărilor din PUD.

În vederea stabilirii prețului de vânzare pentru anul 2021 și văzând Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a terenurilor în zona cartierului Tineretului, la 40 Euro/ mp, preț care nu conține TVA.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

  • Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, ocupate de construcții cu destinația de locuință.

Art. 2. Se aprobă prețul de 40 Euro/ mp, la care se adaugă TVA, pentru vânzarea terenurilor ocupate de construcții -case, din Cartierul Tineretului, situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, atribuite prin comodat ori prin concesiune.

Art. 3. Prețul stabilit la art. 2 va fi aplicat tranzacțiilor aprobate în cursul anului 2021.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică.

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 72

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”

LISTA terenurilor concesionate / atribuite în folosința gratuită, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în Cartierul Tineretului care fac obiectul Raportului de evaluare întocmit pentru anul 2021

Nr. crt.

Nr. cad.

Nr. CF

1

15567

87000

2

15571

180226

3

166904

166904

4

15767

184482

5

15766

184481

6

4926/64

5064

7

167381

167381

8

187765

187765

9

187764

187764

10

187763

187763

11

187758

187758

12

187746

187746

13

187745

187745

14

187744

187744

15

169229

169229

16

15772

184491

17

169225

169225

18

15775

15775

19

184492

184492

20

167123

167123

21

15697

184652

22

15669

184637

23

15647

172178

24

15640

178874

25

187748

187748

26

169230

169230

27

187753

187753

28

187762

187762

29

187755

187755

30

166872

166872

31

15771

184490

32

15709

175484

33

15623

182140

34

187749

187749

35

195391

195391

36

195392

195392

37

187767

187767

38

169210

169210

39

15747

15747

40

4926/63

183626

41

15557

180224

42

168499

168499

43

155762

155762

44

15746

87008

45

15692

86952

46

152724

152724

47

167477

167477

48

15638

86898

49

169217

169217

50

166030

166090

51

166031

166031

52

15614

86874

53

166028

166028

54

167487

167487

55

169269

169269

56

169268

169268

57

15657

86917

58

169215

169215

59

4926/31

159390

60

15663

9833

61

157951

NDF 3518

62

169926

169926

63

15746

87008

64

15692

86952

65

152724

152724

66

167477

167477

67

15638

86898

68

169217

169217

69

166030

166090

70

166031

166031

71

15614

86874

72

166028

166028

73

167487

167487

74

170570

170570

75

169269

169269

76

169268

169268

77

15657

86917

78

169215

169215

79

169260

169260

80

4926/31

159390

81

157951

NDF 3518

82

15691

167013

83

15618

167110

84

15757

87019

85

169926

169926

86

15678

166987

166978

87

15627

86887

88

170132

170132

89

15661

86921

90

15740

9094

91

15752

87014

92

156271

86963 156271

93

166029

166029

94

15660

177291

95

15570

96

15695

166990

97

169279

169279

98

15621

86881 15621

99

171112

171112

100

171128

171128

101

171128

171128

102

169278

169278

103

169275

169275

104

157534

157534

105

153447

153447

106

156927

156927

107

166027

166027

108

166022

166022

109

15683

10358

110

158746

158746

111

159394

159394

112

203539

203539

113

203540

203540

114

203541

203541

115

203542

203542

116

203543

203543

117

203547

203547

118

203548

203548

119

203549

203549

120

203550

203550

121

203554

203554

122

203555

203555

123

203556

203556

124

203570

203570

125

203571

203571

126

203572

203572

127

203573

203573

128

203574

203574

129

203575

203575

130

203576

203576

131

203577

203577

133

203578

203578

134

203579

203579

135

203580

203580

136

203581

203581

137

203582

203582

138

203583

203583

139

203584

203584

140

203585

203585

141

203586

203586

142

203587

203587

143

203588

203588

144

203589

203589

145

203590

203590

146

203591

203591

147

203592

203592

148

203596

203596

149

203597

203597

150

203598

203598

151

203599

203599

152

203600

203600

153

203601

203601

154

203602

203602

155

203603

203603

156

203604

203604

157

203605

203605

158

203606

203606

159

166016

166016

160

166018

166018

161

166019

166019

162

166020

166020

163

166034

166034

164

166035

166035

165

205626

205626

166

205627

205627

167

205628

205628

168

205631

205631

169

205632

205632

170

205633

205633

171

205634

205634

172

205637

205637

173

205638

205638

174

205639

205639

175

205640

205640

176

205641

205641

177

205642

205642

178

205643

205643

179

205644

205644

180

207592

207592

181

207593

207593

182

207594

207594

183

207595

207595

184

207596

207596

185

207597

207597

186

207598

207598

187

207599

207599

188

207600

207600

189

207601

207601

190

207602

207602

191

207603

207603

192

207605

207605

193

207606

207606

194

207607

207607

195

207608

207608

re Membra       ANEBR

SC EVALMOB SRL mterittâa «R 052$

Nr. Ieșire 101 PMO2/15.01.2021

RAPORT DE EVALUARE

PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

IANUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Referitor la evaluarea BUNURILOR IMOBILE constând in Parcele teren in S de 250 mp situate in Oradea, cartierul Tineretului, arealul străzilor George Bacaloglu - Virgil Maxim - Denis Diderot - Bethlen Gabor - Ion Isaiu - Victor Papilian - Eugen Lovinescu - Emil Zola, proprietatea Municipiului Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2020.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piața/ valorii pentru vanzarea imobilelor de către beneficiarul lucrării.

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construi bile/ construite, iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Bunurile imobile sunt evaluate ca si evaluare globala, fara inspecție (tip desktop) si in considerarea amplasamentului similar. De asemenea, a fost avuta in vedere valoarea minima prevăzută in Ghidul Notarilor Publici valabil 2020, ca preț de vanzare, valorile sunt valabile la data de referința a evaluării: 15.01.2021, curs BNR 4.8737 lei/eur:

Teren

Cartierul Tineretului

Preț evaluat LEI (FARA TVA)

Preț evaluat EUR/MP (FARA TVA)

Nr cad/top

0.00

Suprafața mp

250

48,700

10,000

Valori estimate/mp

195

40

Curs BNR la data evaluării

________________4.8737

Jur. Andrei Emilia Veronica Evaluator autorizat membru titular ANEVAR

andwi W, .

S' EW1UAVEWN1U W .

(te         Jsh

SC EVALMOB SRL

cuf 1318?CCsL/