Hotărârea nr. 71/2021

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenu

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18168/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate cu nr. 18168/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren -în suprafață totală de 2.730 mp - cu 14 construcții (case, garaje, anexe) afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului -str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării acestui obiectiv.

Având în vedere că pentru Tronsonul 2 procedura de expropriere a fost parcursă și finalizată deja, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 247 din 26.03.2020, terenul eliberat de construcții fiind pus la dispoziția constructorului.

Văzând că, amplasamentul necesar se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 aferent coridorului lucrării de utilitate publică „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 448 din 06.09.2019 și că acesta este format din 4 perimetre distincte, denumite în continuare tronsoane, fiecare dintre acestea fiind situate în interiorul cvartalelor de blocuri de locuințe.

Întrucât coridorul de expropriere al lucrării s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 753 din 26.09.2019, împreună cu studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate.

Ținând seama că prin prezentul demers, din cele 4 tronsoane, se abordează tronsonul 1 - situat în zona străzii Liszt Ferenc și tronsonul 4 - situat în zona străzii Grădina de Fragi.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.


Se aprobă Lista cu imobilele ce constituie tronsonul 1 aferent coridorului lucrării „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”, cu suprafața de 1.330 mp, inclusiv Lista cu imobilele, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere, astfel cum figurează în Planul de

situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu imobilele ce constituie tronsonul 4 aferent coridorului lucrării „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”, cu suprafața de 3.556 mp, inclusiv Lista cu imobilele, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere, astfel cum figurează în Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 - Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele, proprietate privată, cuprinse în Anexele 1 și 2 reprezentând:

^ teren, în suprafață de 1.116 mp, cu 2 construcții - aferent tronsonului 1 și

^ teren, în suprafață de 1.614 mp, cu 12 construcții - aferent tronsonului 4, înscrise în Cărțile funciare și identificate cu nr. cadastrale / topografice cuprinse în coridorul de expropriere stabilit prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019.

Art. 4. Se însușesc Rapoartele de evaluare (anexate în sinteză la prezenta), întocmite de către evaluator, membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri - în suprafață de 1.116 mp, cu 2 construcții, respectiv - în suprafață de 1.614 mp, cu 12 construcții, proprietate privată, afectate de procedura de expropriere aprobată la art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexelor, 3 - 12, la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 3.928.984 Lei, reprezentând contravaloarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor privați din Anexele nr. 1 și 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 7. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 8. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor - case de locuit, garaje și anexe - ce fac obiectul exproprierii din Anexele nr. 1 și 2, în vederea casării, precum și demolarea efectivă a acestora.

Art. 9. Se aprobă deschiderea a două coli de Carte Funciară pentru terenurile identificate astfel:

^ nr. topo 634/15 - Seleuș cu suprafața de 324 / 776 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 85851 din 23.07.2018;

^ nr. topo 634/8 - Seleuș cu suprafața de 901 / 989 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 12457 din 05.09.2019.

Art. 10. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a următoarelor cote de terenuri:

^ cota de 169 / 7.593 din terenul, cu nr. topo 629/121, înscris în Cartea Funciară nr. 575 - Seleuș;

^ cota de 149 / 360 din terenul, cu nr. topo 631, înscris în Cartea Funciară nr. 97 - Seleuș.

Art. 11. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a următoarelor terenuri:

^ cota de 325 / 814 mp din terenul, cu nr. topo 630/11, înscris în Cartea Funciară nr. 598 - Seleuș;

^ cota de 243 / 432 mp din terenul, cu nr. topo 630/21, înscris în Cartea Funciară nr. 599 - Seleuș.

Art. 12. Se aprobă constituirea a două nr. cadastrale, cu suprafețele de 1.330 mp și 3.556 mp, conform Anexei nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre, și înscrierea acestor suprafețe în două noi coli de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de tronsoanele 1 și 4 din Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019, necesar pentru asigurarea amplasamentului lucrării „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”.

Art. 13. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 15. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică;

 • PMO - Direcția Tehnică;

 • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • persoanele afectate de măsura exproprierii (în mod individual), prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 71

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 4 „abțineri”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Oradea nr.din 29.01.2021

LISTA cuprinzând imobilele din coridorul lucrării, cu suprafața de 1.330 mp (din care 1.116 mp de expropriat), avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 aferent amplasamentului necesar obiectivului de investiții de utilitate publică „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare

în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str, Ciheiului" - tronson 1

Lista


inclusiv

cu imobile, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere

Tabel Proprietari - Regenerare urbana - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului-Tronson 1

Nr. crt

Nr. cadastral/ Nr. top

Nr. CF

Proprietar

Suprafețe imobile din acte (mp)

Suprafețe afectate (mp)

Suprafețe teren de expropriat (mp)

Construcții de expropriat

1. IMOBILE APARȚINÂND STATULUI ROMÂN Șl MUNICIPIULUI ORADEA:

i.

Nr. cadastral 190613

CF 190613-Oradea

Municipiul Oradea

16.612

45

-

-

2.

Nr. top 629/121 - Se le uș

CF 575-Seleuș

Statul Român

7.593

169

-

-

II. 11

MOBILELE, PROPRIETATE PRIVATĂ, de EXP

ROPRIAT:

-

-

3.

Nr. cadastral 188296

CF 188296-Oradea

801

801

801

-

4.

Nr. cadastral 201185

CF201185-Oradea

315

315

315

CI-casă de locuit C2-casă de locuit

Total

suprafață teren din coridorul lucrării

= 1.330 mp

Total suprafață teren de expropriat

= 1.116mp

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din 29.01.2021

LISTA cuprinzând imobilele din coridorul lucrării, cu suprafața de 1.330 mp (din care 1.116 mp de expropriat), avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 aferent amplasamentului necesar obiectivului de investiții de utilitate publică „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului" - tronson 4

Lista


inclusiv

cu imobile, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere

Tabel proprietari Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului - Tronsonul 4

Nr. crt

Nr. cadastral/ Nr. top

Nr. CF

Proprietar

Suprafețe imobile (mp)

Suprafețe afectate (mp)

Suprafețe teren de expropriat (mp)

Construcții de expropriat

1. MOBILE APARȚINÂND STATULUI ROMÂN Șl MUNICIPIULUI ORADEA:

1.

Nr.top 634/15 - Seleuș

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 85851 din 2018

Statul Român

776

324

-

-

2.

Nr. top 630/11-Seleuș

CF 598-Seleuș

Vechi Proprietari CF

814

325

-

-

3.

Nr. top 630/21 - Seleuș

CF 599 - Seleuș

Vechi Proprietari CF

432

243

-

-

4.

Nr. top 631-Seleuș

CF 97-Seleuș

Statul Român

360

149

-

5.

Nr. top 634/8-Seleuș

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 12457 din 2019

Statul Român

989

901

-

II. IMOBILELE, PROPRIETATE PRIVATĂ, de EXPROPRIAT:

6.

Nr. cadastral 165980

CF 165980 - Oradea

114

20

20

-

7.

Nr. cadastral 173717

CF 173717-Oradea

48

48

48

-

8.

Nr. cadastral 173716

CF 173716 - Oradea

48

48

48

CI, C2 - garaje de tablă

9.

Nr. cadastral 165358

CF 165358 - Oradea

198

198

198

CI - casă de locuit, C2 - garaj de tablă anexă

10.

Nr. top 634/18 - Seleuș

CF 804-Seleuș

226

35

35

-

11.

Nr. top 634/11 - Seleuș

CF 161940 - Oradea

360

360

360

CI - casă de locuit

C2 - garaj

12.

Nr. top 634/12 - Seleuș

CF 184308 - Oradea

216

216

216

CI - casă de locuit

C2 - anexă, magazie

13.

Nr. top 630/21 - Seleuș

CF 599-Seleuș

79

79

79

-

110

110

110

-

14.

Nr. top 630/20 - Seleuș

CF 162925 - Oradea

500

500

500

CI - casă de locuit, anexa

Total

suprafață teren din coridorul lucrării

= 3.556 mp

Total suprafață teren de expropriat

= 1.614 mp


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 3


din 29.01.2021


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilele, proprietate privată a

afectate de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietar

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

3

CF188296 - Oradea

Nr. cadastral 188296

801

nu sunt

468.460

Echivalentul a 96.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată a

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

4

CF 201185 - Oradea

Nr. cadastral 201185

315

C1 - casă de locuit, SC = 103 mp, subsol = 17 mp, C2 - casă de locuit, SC = 62 mp

633.581

Echivalentul a 130.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 5

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietar

Nr. CF în care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

6

CF 165980 - Oradea

Nr. cadastral 165980

20

nu sunt

11.697

Echivalentul a 2.400 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 6


din 29.01.2021


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietar

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

7

CF 173717 - Oradea

Nr. cad. 173717

48

nu sunt

28.073

Echivalentul a 5.760 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 7

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare

în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietar

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

8

CF 173716 - Oradea

Nr. cad. 173716

48

Două garaje SC = 29 (14 + 15) mp

43.863

Echivalentul a 9.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 8

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

9.

CF 165358 - Oradea

Nr. cad. 165358

198

C1 - Casă de locuit, SC = 87 mp;

C2 - Anexă, SC = 15 mp;

Garaj = 22 mp

477.623

Echivalentul a 98.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 9

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.      din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare

în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

10

CF 804 - Seleuș

Nr. topo 634/18

35

nu sunt

20.470

Echivalentul a 4.200 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 10


din 29.01.2021


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

11

CF 161940 - Oradea

Nr. topo 634/11

360

C1 - Casă de locuit SCD = 250 mp;

Subsol

SCD = 6 mp;

Garaj

SCD = 17 mp

1.120.951

Echivalentul a 230.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


Anexa nr. 11

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 29.01.2021

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

12

CF 184308 - Oradea

Nr. topo 634/12

216

C1 - Casă de locuit

SC = 80 mp; Anexa

SC = 24 mp;

Magazie

SC = 22 mp

428.886

Echivalentul a 88.000 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 12


din 29.01.2021


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul, proprietate privată aparținând

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII afectate

Despăgubirea acordată (LEI)

13

CF 599 - Seleuș

Nr. topo 630/21

79

fără

46.203

110

64.333

14

CF 162925 - Oradea

Nr. topo 630/20

500

C1 - Casă de locuit

SC = 80 mp;

Anexa

SC = 9 mp

584.844

TOTAL

695.380

Echivalentul a 142.680 Euro

(la cursul BNR, de 4,8737 lei/ 1 Euro, din 15.01.2021)