Hotărârea nr. 70/2021

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 615/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Cireșilor – tronson cuprins între str. Strugurilor și intersecția cu str. Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea H.C.L. nr. 615 din 14.08.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 15148/1 din 19.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 15148/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 615 din 14.08.2020, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, se constată existența de modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral / schimbare proprietar / modificare suprafață) și totodată este afectată o proprietate nouă - neidentificată inițial.

Este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile actuale din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57528 din 28.05.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din 14.08.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 615 din 14.08.2020, privind imobilele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Cireșilor

tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”, conform Anexei nr. 2 la prezenta

Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului reprezentând teren (identificat suplimentar) din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul - identificat suplimentar - supus exproprierii, reprezentând teren, proprietate privată - cu suprafața de 2 mp - afectat de coridorul de expropriere al lucrării.

Art. 5. Se aprobă retragerea sumei totale de 1.276 Lei, din conturile bancare deschis de expropriator - Municipiul Oradea, pentru proprietarii menționați la poz. 11, 14 (partial), și 28 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 615 din 14.08.2020, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art. 6. Se aprobă ca valoarea despăgubirii suplimentare (260 lei) ce se va acorda proprietarilor din Anexa nr. 2 (poz. 40) la prezenta Hotărâre să se achite din suma retrasă conform art. 5 din prezenta Hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotarâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 615 din 14.08.2020.

Art. 8. Se aprobă modificarea art. 6 din H.C.L. nr. 615 din 14.08.2020 care va avea astfel următorul conținut:

”Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând:

J cota de 1.078 / 1.090 mp, din terenul cu nr. topo. 6014 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8592 din 06.02.2017;

J cota de 421 mp, din terenul cu nr. topo. 5861/2 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 4116 din 16.01.2019 și

J cota de 554 / 6.420 mp, din terenul cu nr. topo. 6019 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724 din 07.12.2018.

Art. 9. Se aprobă modificarea art. 7 din H.C.L. nr. 615 din 14.08.2020 care va avea astfel următorul conținut:

”Art. 7 . Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor:

J 12 / 180 mp teren, cu nr. topo 5626/1, înscris în CF 207639 - Oradea;

J            1.416 mp teren, cu nr. topo 5859/29, înscris în CF 207614 - Oradea;

J       907/1.309 mp teren, cu nr. topo 5861/4, înscris în CF 200389 - Oradea;

J               9 mp teren, cu nr. topo 5620/4, înscris în CF 207637 - Oradea.”

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Tehnică;

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • proprietarii privati nominalizați în Anexa 2 prin girja Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 70

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

LISTA- actualizata

cu suprafața de 5.609 mp afectata de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57.528 din 28.05.2019, reprezentând amplasamentul lucrării

„Modernizare strada Cireșilor

tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor"

/crt.^

iliaMtMi

II»

î^afettâțăj';?:

5' • (mpf : ,

1.

Nr, cadastral 201140

CF 201140

Municipiul Oradea

80

59

-

2.

Nr. cadastral 199003

CF 199003

din acte = 1.543 măpsurată = 1.171

4

-

3.

Nr. cadastral 166568

CF 166568

din acte = 1.200

măsurată = 1.202

11

-

4.

Nr. cadastral 155101

CF 155101

8

8

-

5.

Nr. cadastral 155100

CF 155100

1.434

5

-

6.

Nr. cadastral

152825

CF 152825

din acte = 146

măsurată = 147

36

-

7.

Nr. cadastral 165880

CF 165880

din acte = 70

măsurată = 71

30

-

8.

Nr. cadastral 201928

CF 201928

588

53

Gard

9.

Nr. cadastral 160514

CF 160514

853

18

-

10.

Nr. cadastral 169766

CF 169766

667

10

Gard

11.

Nr. cadastral 191227

CF 191227

din acte = 95

măsurată = 96

1

-

12.

Nr. cadastral 159243

CF 159243

2.052

24

Gard

13.

Nr. cadastral 159007

CF 159007

1.449

21

Gard

14.

Nr. cadastral 169614

CF 169614

31

3

-

15.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

1.850

98

-

16.

Nr. cadastral 17836

CF 183485

70

27

--

17.

Nr. cadastral 8772

CF 181146

850

3

-

18.

Nr. cadastral 1139/1

CF 157177

864

18

-

19.

Nr. cadastral 1138

CF 166843

1.000

3

-

20.

Nr. cadastral 1455/1

CF 179637

345

1

-

21.

Nr. cadastral 171912

CF171912

din acte = 1.388 măsurată = 1.592

10

-

22.

Nr, cadastral 1453

CF 179636

1.000

2

-

23.

Nr. cadastral 20988

CF 185229

2.809

9

Gard

24.

Nr. topografic 5796/4,5797/5

CF 201076

2.826

111

-

25.

Nr. topografic 5798/3

CF 166308

1.150

77

-

26.

Nr. topografic 6014

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8592/06.02.2017

Municipiul Oradea

1.090

1078

-

27.

Nr. topografic 5626/1

CF 207639

180

12

-

28.

Nr. topografic 5622/2

CF193066

1.000

63

-

29.

Nr. topografic 5620/4

CF 207637

9

9

-

30.

Nr. topografic 5620/1

CF 2324

340/3.985

94

-

31.

Nr. topografic 5617/8

CF 159382

1.401

7

*

32.

Nr. cadastral 208012

CF 208012

900

15

-

33.

Nr. cadastral 172026

CF 172026

din acte = 654

măsurată = 633

9

Gard

34.

Nr. topografic 5805/8

CF 207566

700

321

-

35.

Nr. topografic 5859/30

CF 199911

400

12

-

36.

Nr. topografic 5859/29

CF 207614

1.416

1416

-

37.

Nr. topografic 5861/4

CF 200389

1.111

907

-

38.

Nr. topografic 5861/2

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 4116/16.01.2019

575

421

-

39.

Nr. topografic 5859/25

CF 187005

2.000

30

-

40.

Nr. topografic 5859/28

CF 207629

175

17

-

41.

Nr. topografic 6019

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/07.12.2018

6.420

554

-

42.

Nr. cadastral 204975

CF 204975

din acte = 6.393 măsurată =

6.098

2

-

TOTAL suprafață amplasament 5.609 mp

la Hotărârea Consiliului Loca! al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 2

din 29.01.2021


LISTA- actualizată cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 615 din 14.08.2020, privind imobilele, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „MODERNIZARE STRADA CIREȘILOR tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Piersicilor”

: 61

î '4 ■ ■'

ww

^/XOiidea^

BMaM* HWSBiP

iții ai

sas

^■/Supr-âi-1^ ^rinodiik; aw

4'

‘ 'r.           *

iJEdif&iel afectate

£                               ‘"i '

; despăgubirii ' :iaB* 6irifln;2020

despăgubirii actualizată .

- Leil:7 ■/■.

11.

Nr. cadastral 191227

CF191227

Municipiul Oradea

96

1

-

-

38

0

14.

Nr. cadastral 4665

CF150352

1.850

107

98

-

10.700

9.800

23.

Nr.topografic 5796/4, 5797/5

CF 201076

2.826

111

-

-

13.875

13.875

28.

Nr.topografic 5620/4

CF 207637

Municipiul Oradea

9

9

-

-

338

0

31.

Nr. cadastral 208012

CF 208012

900

15

-

-

1.875

1.875

40.

poziție nouă

Nr. cadastral 204975

CF 204975

6.393

0

2

-

0

260

TOTAL

26.826

25.810