Hotărârea nr. 7/2021

Hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 651/2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru ,,Ansambluri rezidențiale Calea Aradului (A) și strada Armatei române (B), Oradea,,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea partiala a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 651 din 20 septembrie 2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru “Ansambluri rezidentiale Calea Aradului (A) și str. Armatei Romane (B) , Oradea”

Analizând Referatul de apărobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 2483 din 08.01.2021 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 2482 din 08.01.2020, prin care Institutia Arhitectului Sef propune Consiliului Local al municipiului Oradea abrogarea partială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 651 din 20 septembrie 2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru “ansambluri rezidentiale Calea Aradului (A) și str. Armatei Romane (B) , Oradea”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1) Se aprobă abrogarea parțială Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 651 din 20 septembrie 2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru “ansambluri rezidentiale Calea Aradului (A) si str. Armatei Romane (B), Oradea“, cu referire la reglementarile urbanistice stabilite pentru zona B - str. Armatei Romane.

Art. 2) Prevederile urbanistice stabilite pentru zona A - Calea Aradului , raman in vigoare.

Art. 3) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef si Directia Juridica.

Art. 4) Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Juridica

  • - Direcția PatrimoniuI Imobiliar

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 7

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei