Hotărârea nr. 69/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind repartizarea a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin

Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18569/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18569/2 din 21.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru repartizarea a trei locuințe libere și astfel disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019.

Având în vedere prevederile:

 • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

 • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Precizăm următoarele aspecte:

 • prin H.C.L. nr. 262 din 2019, H.C.L. nr. 599 din 2019, H.C.L. nr. 847 din 2019, H.C.L. nr. 965 din 2019, H.C.L. nr. 1580 din 2019, H.C.L. nr. 483 din 2020, H.C.L. nr. 564 din 2020, H.C.L. nr. 682 din 2020 și H.C.L. nr. 973 din 2020 au fost soluționate dosarele solicitanților care ocupau primele 17 poziții din Lista de priorități pentru locuințele de tip A.N.L. cu 1 cameră,

 • prin H.C.L. 131 din 2019, H.C.L. nr. 262 din 2019, H.C.L. nr. 599 din 2019, H.C.L. nr. 847 din 2019, H.C.L. nr. 294 din 2020, H.C.L. nr. 564 din 2020 și H.C.L. nr. 1036 din 2020 au fost soluționate dosarele solicitanților care ocupau primele 31 de poziții din Lista de priorități pentru locuințele de tip A.N.L. cu 2 camere,

În prezent, în Municipiul Oradea sunt libere și astfel disponibile trei locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, astfel: 1 locuință cu 1 cameră și 2 locuințe cu 2 camere,

În baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001, s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorilor solicitanți înscriși pe Listele de priorități.

În urma analizării documentelor depuse s-a constatat faptul că au reconfirmat condițiile de acces următorii solicitanți:

 • - pentru închirierea unei locuințe cu 1 cameră: ^^^^^^^|(poziția nr. 22 din Listă),

 • - pentru închirierea unei locuințe cu 2 camere: dT^^^^^^BlHMfpoziția nr. 32 din Listă),

 • - pentru închirierea unei locuințe cu 2 camere: d-na^^^^^^^^^H^| (poziția nr. 33 din Listă).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a trei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibile în Municipiul Oradea, în favoarea următorilor solicitanți:

 • 1.1. d-lui.

 • - poziția 22 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 484574 din 12.12.2018, - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, B-dul. Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL, sc. A, ap. 25.

 • 1.2. d-lui.

 • - poziția 32 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 2 camere,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 495068 din 20.12.2018, - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, B-dul. Decebal nr. 65F, bl. ANL2, sc. B, et. 3, ap. 17.

 • 1.3. d-nei.

 • - poziția 33 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 2 camere,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 496698 din 21.12.2018, - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, str. Balogh Istvan nr. 14, bl. ANL2, ap. 2.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro și se comunică:

 • Instituției Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarului Municipiului Oradea;

 • Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • Se publică pe www.oradea.ro;

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 69

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și o abținere