Hotărârea nr. 67/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12, în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18598/1 din 21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18598/2 din 22.01.2021, prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12, în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”.

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 457299 din 09.12.2020, prin care dl. Crainic Radu - Dacian în calitate de director al Asociației „Amia Suflet de Copil”, a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință menționat anterior,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 4548 din 11.01.2021),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12, având suprafața utilă de 45,37 mp, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.02.2021, până la data de 31.01.2023, în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 67

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 3 abțineri

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei