Hotărârea nr. 66/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea”.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea“

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11749 din 15.01.2021 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 14381 din 18.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la faza PT pentru realizarea obiectivului de investiții “Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea“, ce urmează a fi finanțată în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Ținând cont de art. 43 alin (1) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, reactualizată,

Luând în considerare prevederile art. 44, alin (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit b), d), e), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții: “Construirea

Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea“

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Beneficiar:

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Durata de realizare a investiției:

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea.

4.641.290,35 lei fără TVA

3.935.582,92 lei fără TVA

12 luni


Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1-AXa prioritară 4, obiectiv Specific 4.4. și din bugetul local.

Art. 2. Se aprobă Anexa nr 1 privind descrierea investiției propuse.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • - Direcția Economică;

  • - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 66

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și o abținere