Hotărârea nr. 65/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 12932/1 din 18.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 12932/2 din 20.01.2021, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri în vederea modificării Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 617 din 14.08.2020.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 617 din 14.08.2019, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, s-a constat că există modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral /schimbare proprietar /modificare suprafață).

Este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Viilor”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 617 din 14.08.2020, privind imobilele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Viilor”, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă retragerea sumei de 1.950 Lei, din contul bancar deschis de expropriator la Raifeissen Bank, pentru

terenul menționat la poz. 3 în Anexa 2 la H.C.L. nr. 617 din 14.08.2020, reprezentând valoarea despăgubirii

stabilită inițial în favoarea acestuia.

Art. 4. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotarâri, a actelor de emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020.

Art. 5. Se aprobă modificarea art. 6 din H.C.L. nr. 617 din 14.08.2020 care va avea următorul conținut:

”Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând:

J suprafața de 964 mp, teren cu nr. topo. 6015 - din teritoriul cadastral Oradea;

J cota de 581 / 8.272 mp, din terenul cu nr. topo. 6016 - din teritoriul cadastral Oradea și

J cota de 38 / 1.877 mp, din terenul cu nr. topo. 5853/44 - teritoriul cadastral Oradea

toate identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 87117 din 26.07.2018.”

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • O.C.P.I. Bihor;

  • proprietarii privați nominalizați în Anexa 2, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 65

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 voturi “împotrivă”

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1

din 28.01.2021


LISTA- actualizată

cu suprafața de 6.536 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.l. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Modernizare Stfddâ VîîIOfw

K

■SI

«SIS

/ Observații

1.

Nr. cadastral 197877

CF 197877

1.000

8

-

2.

Nr. cadastral 16724

CF 183921

43

1

-

3.

Nr. cadastral 174486

CF 174486

din acte = 813

din măsurători = 790

301

Gard

4.

Nr. cadastral 19254

CF 93858

182

123

-

5.

Nr. cadastral 198893

CF 198893

66

52

-

6.

Nr. cadastral 174721

CF 174721

din acte = 342

din măsurători = 237

7

-

7.

Nr, cadastral 175253

CF 175253

230

8

-

8.

Nr. cadastral 186617

CF 186617

1.996

117

Gard

9.

Nr. cadastral 178587

CF 178587

234

155

-

10.

Nr. cadastral 3591

CF 178283

1.001

25

-

11.

Nr. cadastral 14460

CF 185578

129

18

-

12.

Nr. cadastral 193592

CF 193592

98

3

-

13

Nr. cadastral 193287

CF 193287

din acte = 2.320

din măsurători = 2.175

1

-

14.

Nr. cadastral 16114

CF 184551

58

21

-

15.

Nr. cadastral 171836

CF 171836

542

39

Gard

16.

Nr. cadastral 171835

CF 171835

542

28

Gard

17.

Nr. cadastral 161792

CF 161792

28

25

-

18.

Nr. cadastral 196236

CF 196236

978

2

-

19.

Nr. cadastral 185620

CF 185620

37

20

-

20.

Nr. cadastral 207469

CF 207469

din acte = 180

din măsurători = 166

1

Gard

21.

Nr. cadastral 6831

CF 181684

2.192

1500

-

22.

Nr. topografic 5871/5

CF 2537

384

62

-

23.

Nr. topografic 5862/2

CF 10744

669

52

-

24.

Nr. topografic 5863

CF 207564

128

51

25.

Nr. topografic 5864/4

CF165617

1.185

42

26.

Nr, topografic 5866

CF 203201

(Cf vechi 3254)

270

56

27.

Nr, topografic 6015

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 8711/26.07.2018

964

964

28.

Nr. topografic 5879/1

CF 150494

410

32

29.

Nr. topografic 5881

CF3233

874

398

30.

Nr, topografic 5886/14

CF 193332

111

62

31.

Nr. topografic 5886/12

CF 182816

338

119

Gard + construcția C1

32.

Nr. topografic 5853/12

C.F. 3220

1.449

1449

33.

Nr. topografic 6016

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8711/26.07.2018

8.272

581

34.

Nr, topografic 5853/62

CF 207640

800

19

35.

Nr. topografic 5853/18

CF9421

719

34

36.

Nr. topografic 5853/21

CF 12400

741

98

37.

Nr. topografic 5853/26

CF 10366

250

18

38.

Nr. topografic 5853/44

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8711/26.07.2018

Municipiul Oradea

1.877

38

39.

Nr. topografic 5854/3

CF 181704

Municipiul Oradea

56

6

TOTAL suprafață amplasament

6.536 mp

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 28.01.2021

LISTA- actualizată

cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 617 din 14.08.2020, privind imobilele, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

„MODERNIZARE STRADA VIILOR"

Nr. poziție din Anexa 2 la HCL 617/ 2020

Nr. CF

Nr. top/ cadastral

Proprietar

Suprafața totală (mp)

Suprafața afectată conform HCL nr. 617/2020 (mp)

Valoarea despăgubirii aprobată prin HCL nr. 617/2020 - Lei -

Valoarea despăgubirii actualizată - Lei -

3.

198893

Oradea

Nr. cad, 198893

Municipiul Oradea

66

52

1.950

0

4.

174721

Oradea

Nr. cad. 174721

din acte: 342 măsurată: 237

7

263

263

13.

2537

Oradea

Nr. topo. 5871/5

384

62

9.300

9.300

19.

207640

Oradea

Nr. topo, 5853/62

800

19

2.375

2.375