Hotărârea nr. 64/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020,

privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 16067/1 din 19.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 16067/2 din 20.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 582 din 24.07.2020, s-a aprobat deja declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local de “Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, se constată că există modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral / schimbare proprietar / modificare suprafață);

Este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile actuale din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67366 din 20.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică de „Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 582 din 24.07.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 582 din 24.07.2020, privind imobilele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică pentru „Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotarâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere,

efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 582 din 24.07.2020.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Tehnică;

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • proprietarii privati nominalizați în Anexa 2, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 64

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 voturi “împotrivă”

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 din 28.01.2021


LISTA- actualizată

cu suprafața totală de 14.861 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67366 din 20.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Piersicilor - tronson strada calea Bihorului - strada Izvorului"

gag

Wo’pri.țtar|^^

i®»

MmM»

IftOws

o « '

: h -

1.

Nr. cadastral 189705

CF 189705

Oradea

Municipiul Oradea

437

111

2.

Nr. cadastral 189704

CF 189704

Oradea

Municipiu! Oradea

301

6

3.

Nr. cadastral 187703

CF 187703

Oradea

Municipiul Oradea

1.702

67

4.

Nr. cadastral 188395

CF 188395

Oradea

Municipiul Oradea

77

3

5.

Nr. cadastral 186988

CF 186988

Oradea

Municipiu! Oradea

din acte = 107

din măsurători = 105

41

6.

Nr. cadastral 155721

CF 155721

Oradea

Municipiul Oradea

209

67

7.

Nr. cadastral 153416

CF 153416 Oradea

1.014

34

8.

Nr. cadastral 162582

CF 162582

Oradea

din acte = 5.964

din măsurători = 5.693

3

9.

Nr. cadastral 162583

CF 162583

Oradea

din acte = 5.964

din măsurători = 5.693

23

10.

Nr. cadastral 160090

CF 160090

Oradea

din acte = 3.914

din măsurători = 3.913

10

11.

Nr. cadastral 166261

CF 166261

Oradea

112

6

12.

Nr. cadastral 162697

CF 162697

Oradea

dinBde=112 din măsurători = 109

40

13.

Nr. cadastral 178072

CF 178072

Oradea

61

6

Gard

14.

Nr. cadastral 187359

CF 187359

Oradea

47

3

15.

Nr. cadastral 195485

CF 195485

Oradea

9

1

16.

Nr. cadastral 168915

CF 168915

Oradea

616

422

17.

Nr. cadastral 177644

CF 177644

Oradea

37

1

18.

Nr. cadastral 190111

CF 190111

Oradea

751

2

19

Nr. cadastral 208739

CF 208739

Oradea

4.878

19

20.

Nr. cadastral 172102

CF 172102

Oradea

52

33

21.

Nr. cadastral 159576

CF 159576

Oradea

860

20

22.

Nr. cadastral 206000

CF 206000

Oradea

1.364

1

23.

Nr. cadastral 164994

CF164994

Oradea

24.

Nr. cadastral 157228

CF 157228

Oradea

25.

Nr. cadastral 207968

CF 207968

Oradea

26.

Nr. cadastral 3401/1

CF 182442

Oradea

27.

Nr. cadastral 16592

CF 86275

Oradea

28.

Nr, cadastral 15207

CF 168909

Oradea

29.

Nr. cadastral 206004

CF 206004

Oradea

30.

Nr. cadastral 204055

CF 204055

Oradea

31.

Nr. cadastral 18722

CF 178834

Oradea

32.

Nr. cadastral 204807

CF 204807

Oradea

33.

Nr. cadastral 177101

CF 177101

Oradea

34.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

Oradea

35.

Nr. cadastral 201139

CF 201139

Oradea

36.

Nr, cadastral 2951

CF 188955

Oradea

37.

Nr, cadastral 20637

CF 155051

Oradea

38.

Nr. cadastral 1618

CF 158315

Oradea

39.

Nr. cadastral 17933

CF 171192

Oradea

40.

Nr. cadastral 17932

CF 183998

Oradea

41.

Nr. cadastral 13654

CF 181076

Oradea

42.

Nr. cadastral 1146

CF 179477

Oradea

43.

Nr. cadastral 3576

CF 157724

Oradea

44.

Nr. cadastral 14696

CF 185450

Oradea

45.

Nr. cadastral 14657

CF 185122

Oradea

46.

Nr. topografic 5756 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 141522/2018

47.

Nr. cadastral 16067

CF 158346

Oradea

48.

Nr. topografic 5572/4

CF 64729 Oradea450

1

734

8

14.719

124

22

9

39

24

Gard

579

2

1.573

1

51

25

9.172

13

Poarta + gard viu

766

52

5.853

2

1.850

18

118

47

523

5

5.162

4

1.158

2

3.913

6

3.913

14

299

33

2.500

9

Gard

1.376

7

55

10

75

16

9.308

9.308

931

179

470

134


49.

Nr. topografic 5754 Oradea

CF186356

Oradea

177

40

50.

Nr. topografic 5567/1 Oradea

CF3174

Oradea

212

56

51.

Nr. cadastral 206730

CF 206730

Oradea

ain acte- 2.172

din măsurători = 2.496

14

52.

Nr. topografic 5755 Oradea

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr. 141522/2018

989

95

53.

Nr. topografic 5628/5 Oradea

CF 166148

Oradea

4.834

17

54.

Nr. cadastral 198928

CF 198928

Oradea

864

11

55.

Nr. topografic 5627/6 Oradea

CF 163716

Oradea

864

52

56.

Nr. topografic 5621/1 Oradea

CF 155897

Oradea

1.418

23

57.

Nr. topografic 5622/2 Oradea

CF 193066

Oradea

1.000

7

58.

Nr. topografic 5623 Oradea

CF 6305 Oradea

79

38

59.

Nr. topografic 5796/4 Oradea

CF 201076

Oradea

843

53

60.

Nr. topografic 6014 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/2018

1.090

19

61.

Nr. topografic 6019 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor Nr. 140724/2018

6.420

469

62.

Nr, topografic 5792/3 Oradea

CF 6395

Oradea

180

180

63.

Nr. topografic 5792/6 Oradea

CF 6395

Oradea

90

90

64.

Nr. topografic 5792/7 Oradea

CF 6395 Oradea

47

47

65.

Nr. topografic 5792/8 Oradea

CF 6395

Oradea

47

47

66.

Nr. topografic 5792/9 Oradea

CF 3268 Oradea

108

108

67.

Nr. topografic 5792/10 Oradea

CF 6395

Oradea

396

396

68.

Nr. topografic 5957/1 Oradea

CF 1461 Oradea

12.088

160

69.

Nr. topografic 6013 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/2018

705

22

70.

Nr. topografic 5779/2 Oradea

CF 2432

Oradea

626

626

71.

Nr. topografic 6019 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/2018

6.420

1.299

72.

Nr. topografic 6023 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/2018

2.126

20

TOTAL suprafață amplasament

14.861 mp

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.____din 28.01.2021

LISTA- actualizată

cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 582 din 24.07.2020. privind imobilele, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

"MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR

tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului

3

MS

«Iii®

r '.'V

^fatecț'a&

INIȚIAL

țȘISuprafața^ afectată ACTUALIZA TĂ (mp) .

• yalqaraa da ■■ ;■ «xpropriere, \\itabifjfeprin HCL 582/2020 (Ui)

7.

Nr. cadastral 208739

CF 208739 Oradea

4.878

13

19

2.375

8.

6

11,

Nr. cadastral 206000

CF 206000

Oradea

1.364

1

1

100

27.

Nr. cadastral 3576

CF 157724 Oradea

1.376

7

7

263

36.

Nr. topo.

5796/4 Oradea

CF 201076 Oradea

843

53

53

6.625