Hotărârea nr. 63/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel, tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 14894/1 din 19.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 14894/2 din 20.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 14.08.2020, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Dimitrie Anghel, tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, se constată că există modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral/ schimbare proprietar/ modificare suprafață).

Întrucât este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar reașizării lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Dimitrie Anghel, tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 616 din 14.08.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 616 din 14.08.2020, privind imobilele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Dimitrie Anghel, tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă retragerea sumei de 1.575 Lei, din contul bancar deschis de expropriator - Municipiul Oradea, pentru proprietarii menționați la poz. 6 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art. 4. Se aprobă ca valoarea despăgubirii suplimentare (125 lei) ce se va acorda proprietarilor din Anexa nr. 2 (poz. 12) la prezenta Hotărâre să se achite din suma retrasă conform art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotarâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 616 din 14.08.2020.

Art. 6. Aprobarea modificării art. 6 din H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020 care va avea astfel următorul conținut:

"Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând:

^ cota de 20 / 964 mp, din terenul cu nr. topo. 5853/44 - teritoriul cadastral Oradea și

^ suprafața de 6.777/ 8.272 mp, terenul cu nr. topo. 6016 - teritoriul cadastral Oradea,

identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8711/2018."

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Tehnică;

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • proprietarii privați nominalizați în Anexa 2, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 63

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 voturi “împotrivă”

LISTA- actualizată

cu suprafața de 7.705 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Dimitrie Anghel

tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului"

crt.'

1.

Nr. cadastral 189339

CF 189339

Municipiul Oradea

72

28

-

2.

Nr. cadastral 193287

CF 193287

din acte = 2.320

din măsurători = 2.175

51

-

3.

Nr. cadastral 200949

CF 200949

19

5

-

4.

Nr. cadastral 178839

CF 178839

84

45

-

5.

Nr. cadastral 173696

CF 173696

420

125

-

6.

Nr. cadastral 200408

CF 200408

68

47

-

7.

Nr. cadastral 171018

CF 171018

I--------------------------------------------------------------------------------------------

802

20

-

8.

Nr. cadastral 200879

CF 200879

969

28

Gard

9.

Nr. cadastral 201765

CF 201765

245

9

-

10.

Nr. cadastral 188306

CF 188306

49

19

-

11.

Nr. cadastral 164986

CF 164986

730

4

-

12.

Nr. cadastral 204862

CF 204862

67

62

Nr. cadastral 205782

CF 205782

905

13

-

13.

Nr. cadastral 191822

CF 191822

31

26

Gard

14.

Nr. cadastral 191821

CF 191821

969

12

Gard

15.

Nr. cadastral 151555

CF 151555

22

3

-

16.

Nr. cadastral 162448

CF 162448

40

5

-

17.

Nr. cadastral 155769

CF 155769

55

3

-

18.

Nr. cadastral 153275

CF 153275

62

6

-

19.

Nr. cadastral 187451

CF 187451

2.086

12

-

20.

Nr. cadastral 191113

CF 191113

518

5

-

21.

Nr. cadastral 198912

CF 198912

din acte = 529

din măsurători = 537

11

Gard

22.

Nr. cadastral 200499

CF 200499

441

14

Gard

23.

Nr. cadastral 152231

CF 152231

507

4

-

24.

Nr. cadastral 198306

CF 198306

444

13

-

25.

Nr. cadastral 11205

CF 156422

3.432

67

Gard

26.

Nr. cadastral 206871

CF 206871

110

61

-

27.

Nr. cadastral 14712

CF 185360

989

1

-

28.

Nr. cadastral 8316

CF 194351

800

1

-

29.

Nr. cadastral 18135

CF 184104

31

6

-

30.

Nr. topographic 5853/44

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 87117/26.07.2018

964

20

-

31.

Nr. topografic 6016

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 87117/26.07.2018

8.272

6.777

-

32.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

800

24

Gard

33.

Nr. topografic 5902/2

CF 2853

3.868

9

-

34.

Nr. topografic 5904/19

CF 60983

268

3

-

35.

Nr. cadastral 187400

CF 187400

1.200

1

Gard

36.

Nr. topografic 5904/25

CF 170595

9/577

9

-

568/577

19

-

37.

Nr. topografic 5904/13

CF 202367

1.298

17

-

38.

Nr.topog rafie 5892/93

CF 170411

400

37

-

39

Nr. cadastral 208644

CF 208644

5.825

83

TOTAL suprafață amplasament

7.705 mp

LISTA- actualizată

cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 616 din 14.08.2020, privind imobilele, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

„MODERNIZARE STRADA Dimitrie Anghel

tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului"

Anexai?:!

HCLnr;

61672020BÎ

' ■ '

cadastral

/Nr.'top •

CF -

’’ ■. p H11 1

IMi

•\ ■ Suprafață

WflB

gllll cw

gjM

Editat.

afectate. ■

tW’Wfct ^«păgubjry^ ^ăprd;bațăip.rte{:

^616^2020

''Valoarea ‘ \ despăgubirii •

6.

Nr. cadastral 191822

CF 191822

Municipiul Oradea

31

26

26

-

1.575

0

12.

Nr. cadastral 152231

CF 152231

507

3

4

-

375

500

16.

Nr.

cadastral 8316

CF 194351

800

1

1

-

125

125

17.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

. ... --------------------------------------

- - ■

800

24

24

Gard

4.463

4.463