Hotărârea nr. 62/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 581 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.nr. 581 din 24.07.2020,

privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 6146/1 din 12.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6146/2 din 20.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 581 din 24.07.2020, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Văzând că ulterior depunerii actelor solicitate, se constată că există modificări survenite în situația unor proprietăți afectate de coridorul lucrării (identificator cadastral/ schimbare proprietar/ modificare suprafață) și totodată este afectată o proprietate nouă neidentificată inițial.

Este necesară actualizarea Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația juridică și înscrierile actuale din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.( 2), lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista - actualizată - cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67435 din 21.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 581 din 24.07.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 581 din 24.07.2020, privind imobilele afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Caișilor -tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor”, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului reprezentând teren

(identificat suplimentar) din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul - identificat suplimentar - supus exproprierii, reprezentând teren - proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere al lucrării.

Art. 5. Se aprobă retragerea sumei de 7.075 Lei, din conturile bancare deschise de expropriator - Municipiul Oradea, aferentă proprietarilor menționați la poz. 15, 16, 22 (partial), 43 (partial) și 46 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 581 din 24.07.2020, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 2.468 lei (suplimentar sumei inițiale de 267.139 lei aprobată prin HCL nr. 581 din 24.07.2020), necesară despăgubirilor suplimentare ce se vor acorda proprietarilor privați din Anexa nr. 2, la prezentul Raport de specialitate.

Art. 7. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotarâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 581 din 24.07.2020.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Tehnică;

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • proprietarii privati nominalizați în Anexa 2, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 62

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi “împotrivă”

ta Hotărârea Consiliului Locai al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 din 28.01.2021


LISTA- actualizată

cu suprafața totală de 14.418 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de condorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67435 din 21.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Caișilor - tronson strada Izvorului - strada Piersicilor”

OK

iwOiiMi

7 KEdjficai» sfecla^.

1

187085

CF 187085

Municipiul Oradea

14.728

9.013

-

2

160716

CF 160716

din acte = 500

din măsurători = 505

7

-

3

158673

CF 158673

4.300

37

Gard

4

207298

CF 207298

330

175

-

5

172825

CF 172825

113

33

-

6

172827

CF 172827

21

4

-

7

172831

CF 172831

11

3

-

8

175743

CF 175743

7.769

59

-

9

176469

CF 176469

14.475

9

-

10

154646

CF 154646

13.509

7

-

11

154645

CF 154645

1.133

3

-

12

155257

CF 155257

3.271

12

-

13

154677

CF 154677

3.278

13

-

14

155254

CF 155254

3.271

13

Gard

15

198972

CF 198972

50

10

-

16

179427

CF 179427

1.176

3

Gard

17

205103

CF 205103

1.200

13

-

18

175096

CF 175096

486

3

-

19

207764

CF 207764

30

14

-

20

197264

CF 197264

60

32

-

21

197267

CF 197267

67

29

-

22

156466

CF 156466

1.868

10

Gard

23

174571

CF 174571

610

6

Gard

24

173640

CF 173640

63

11

-

25

190872

CF 190872

83

51

26

178869

CF 178869

76

21

-

27

187141

CF 187141

15.300

16

-

28

179846

CF 179846

970

5

-

29

162302

CF 162302

224

5

-

30

162301

CF 162301

31

162300

CF 162300

32

195983

CF 195983

33

165923

CF 165923

34

160637

CF 160637

35

154755

CF 154755

36

190881

CF 190881

37

173855

CF 173855

38

165414

CF165414

39

170605

CF 170605

40

187773

CF 187773

41

195947

CF 195947

42

151975

CF 151975

43

199345

CF 199345

44

172038

CF 172038

45

186283

CF

46

161746

CF

47

172493

CF 172493

48

186764

CF 186764

49

191773

CF 1

50

195573

51

168517

168517

52

157568

CF

53

157560

CF

54

200290

CF 200290

55

170866

CF 170866

56

170861

CF 170861

57

156695

CF 156695

58

166910

CF

59

190713

CF

60

193491

CF

61

202654

CF

62

168916

CF

63

3277

CF

64

5818/19

210

3

-

206

6

-

628

16

-

64

29

-

935

9

-

din acte = 824

din măsurători = 825

6

-

99

11

Gard

137

13

-

din acte = 8.273 din măsurători = 8.186

154

-

9.522

30

-

56

8

-

850

27

-

582

67

-

6.000

63

-

64

41

-

98

75

-

85

62

-

78

59

-

din acte = 6.867

din măsurători = 7.037

28

-

41

32

-

139

101

-

850

11

-

112

96

-

832

74

-

1.200

25

-

1.875

33

-

1.823

10

-

1.963

2

--

249

3

-

45

10

-

29

12

-

63

25

-

284

175

-

3.419

57

-

1.500

17

-

65

20101

CF 15426 (nr. cadastral nou 201598)

632

1

*

66

8560

CF 173555

3

-

67

6259

CF 180428

691

16

-

68

207755

CF 207755

6

-

69

495

CF 176934

1

-

70

3269

CF 165380

78

-

71

4079

CF 186793

114

114

-

72

708/2

CF 179752

187

3

-

73

3015

CF 186794

37

-

74

15144

CF 185185

18

-

75

15145

CF 162949

7

-

76

1025/1

CF 179775

21

-

77

1026/1

CF 194932

697

57

78

3654

CF 150697

88

-

79

14583

CF 176226

54

-

80

206535

CF 206535

20

-

81

5828/1

CF 26434

297

8

-

82

6017

Adeverința

1.778

-

83

207063

CF 207063

2

Gard

84

5905/7

579

-

85

5907/1

CF 190734

250

51

-

86

5907/2

CF 169570

43

-

87

5906/12

CF 70861

215

10

-

88

5906/40

CF 207623

62

-

89

5906/41

CF 207624

59

-

90

5906/42

CF 207625

58

-

91

5915/3

CF 3433

199

26

-

92

5918/27

CF 69977

134

-

93

5822/6

CF 192403

468

21

-

94

205341

CF 205341

53

-

95

175518

CF 175518

| Municipiul Oradea

39

3

TOTAL suprafață amplasament

14.418 mp

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 2 din 28.01.2021


LISTA- actualizată

cu pozițiile modificate din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 581 din 24.07.2020, privind imobilele, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

„MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor"

Nr. poziție V

581/2020^1

Si gcadastnlj te?

BS1

■1

8

11188

Blwll

f Deipăgublre < •ACTUALIZATĂ

3

207298

CF 207298

330

175

175

17.500

17.500

13

205103

CF 205103

1200

13

13

1.300

1.300

15

167580

CF 167580

7.362

27

0

2.700

0

16

206111

CF 206111

254

14

0

1.750

0

17

156466

CF 156466

1.868

9

10

Gard

10.000

10.100

22

162300

CF 162300

206

8

6

1.000

750

35

200290

CF 200290

1.200

25

25

3.125

3.125

42

Nr.Topo. 5818/19

CF 179174

1.500

17

17

2.125

2.125

43

20101

CF 15426 (nr. cadastral nou 201598)

632

14

1

1.750

125

46

8950

CF 181789

535

6

0

750

0

48

3269

CF 165380

1.382

27

78

-

7.197

9.750

62

Nr. topo. 5906/40

CF 207623

62

62

62

7.750

7.750

63

Nr. topo. 5906/41

CF 207624

59

59

59

7.375

7.375

64

Nr. topo. 5906/42

CF 207625

58

58

58

7.250

7.250

66 poziție nouă

205341

CF 205341

3.400

0

53

0

6.890

TOTAL

514

557

71.572

74.040