Hotărârea nr. 61/2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația „pistă de biciclete”, situată în str. Mircea Emilian Chitul

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația ”pistă de biciclete”, situată în str. Mircea Emilian Chitul

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 16194/1 din 20.01.2021 și Raportul de specialitate nr.16194/2 din 20.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren situat în municipiul Oradea, str. Mircea Emilian Chitul.

Întrucât prin documentația cadastrală anexată, se delimitează terenul public cu suprafața de 1.123 mp ce se constituie din numerele topo. indicate în tabelul propus spre aprobare la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Văzând că imobilul menționat face parte din obiectivul de investiție prin care s-a realizat ”construirea unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu” reprezentând parte din amplasamentul lucrării avizată tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 36228 din 10.06.2011 - tronson cuprins între Piața Regele Ferdinand și Podul Centenarului.

În scopul înscrierii imobilului în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară,

Ținând cont de prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafețelor identificate cu:

cota de 23 / 972 mp din nr. topo 695/1, înscris în CF 153984 - Oradea; cota de 4 / 631 mp din nr. topo 696/1, înscris în CF 1665 - Oradea; cota de 36 / 110 mp din nr. topo 698/1, înscris în CF 2593 - Oradea;

^ suprafața de 48 mp din nr. topo 700/2, înscris în CF 1667 - Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.123 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit -mp-

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo -mp-

Reprezintă

1.123

CF 153984 - Oradea

Nr. top 695/1

972

23

Pistă de biciclete

CF 1665 - Oradea

Nr. top 696/1

631

4

Nr. top 697/3

809

43

CF 1667 - Oradea

Nr. top 700/2

48

5

CF 11424 - Oradea

Nr. top 1931/7

3.116

28

CF 3174 - Oradea

Nr. top 1310

44

2

CF 170450 - Oradea

Nr. top 1969/4

128.985

982

CF 2593 - Oradea

Nr. top 698/1

110

36

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de proprietate publică prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, cu suprafața de 1.123 mp, teren - categoria de folosință drum -cu destinația de ''pistă de biciclete” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitor la imobilul constituit, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

  • Oficiul de Cadastru și proprietate publică a Municipiului Oradea;

  • Se publică pe www.oradea.ro;

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 61

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”