Hotărârea nr. 60/2021

Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al Municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare - încorporare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 23952/26.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 23889/26.01.2021 prin care se propune numirea unui delegat al Consiliului local, în cadrul Comisiei locale de recrutare - încorporare din municipiul Oradea,

Luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obiligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat,

Ținând cont de prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa numărul 20620/22.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea prin care Centrul Militar Județean Bihor, solicită nominalizarea unui delegat al Consiliului Local care să facă parte din Comisia Locală de recrutare - încorporare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă nominalizarea d-lui. Morar Grigore, în calitate de delegat al Consiliului Local, în Comisia Locală de recrutare - încorporare a muncipiului Oradea,

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoana nominalizată și Comisia Locală de recrutare - încorporare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • D-l Morar Grigore

  • Centrul Militar Județean Bihor

  • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 60

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


Eugenia Borbei