Hotărârea nr. 6/2021

Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al muncipiului Oradea nr. 49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 5507 din 12.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 5954 din 12.01.2021, întocmit de Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul” astfel: „se aprobă ca schimbarea denumirii străzii de la art.1 să se realizeze la data amplasării statuii lui Mihai Viteazul pe noul amplasament, dar nu mai târziu de 01 ianuarie 2024”.

Ținând cont de faptul că lucrările aferente proiectului se află în procedura de achiziție publică și se estimează ca toată procedura, până la finalizarea lucrărilor, va necesita o perioadă de aproximativ trei ani, având în vedere complexitatea și anvergura lucrărilor, iar relocarea statuii voievodului Mihai Viteazul pe amplasamentul nou propus va deveni operațională concomitent cu implementarea proiectului, propunem ca schimbarea denumirii străzii să se realizeze de la data de 01 ianuarie 2024.

Ținând cont de prevederile Ordonanța nr. 63 din 28 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu toate modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2) lit. b), alin. (6), lit. d) și art.139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 49 din 30 ianuarie 2019 astfel: „se aprobă ca schimbarea denumirii străzii de la art.1 să se realizeze la data amplasării statuii lui Mihai Viteazul pe noul amplasament, dar nu mai târziu de 01 ianuarie 2024”.

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 49 din 30 ianuarie 2019 rămân neschimbate.

ART. III. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^


Primarul municipiului Oradea

Instituția Prefectului județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Direcția Tehnică

Direcția Economică

Direcția Patrimoniului Imobiliar

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea

Poliția municipiului Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții

Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

Romtelecom Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

SC RCS RDS Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în

Construcții.

J SC Electrica SA, Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

J Poșta Română Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

J SC Distrigaz Vest SA Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

J Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

J OCPI - Bihor

J SC Compania de Apă Oradea SA

J Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

J Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 6


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”