Hotărârea nr. 58/2021

Proiect de hotărâre privind propunerea de desfiinţare a serviciului social fără personalitate juridică – Centrul social cu destinaţie multifuncţională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea înfiinţat prin HCL 147/10 martie 2015

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind propunerea de desființare a serviciului social fără personalitate juridică - Centrul social cu destinație multifuncțională „CANDEO” situat în Oradea, str. luliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea înființat prin H.C.L. 147/10 martie 2015

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 22799/25.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 22803/25.01.2021 privind propunerea de desființare a serviciului social fără personalitate juridică - Centrul social cu destinație multifuncțională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea înființat prin HCL 147/10 martie 2015.

Văzând Nota de fundamentare nr. 1216/18.01.2021 întocmită de către Direcția de Asistență Socială Oradea privind propunerea desființarea a serviciului social fără personalitate juridică - Centrul social cu destinație multifuncțională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea înființat prin HCL 147/10 martie 2015

Având în vedere:

  • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială care la art. 41 alin. 1 si 3 prevede ca : "Serviciile sociale acordate și administrate de către autoritățile administrației publice locale se înființează prin hotărâre a consiliului local și pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică”, iar 'serviciile publice fără personalitate juridică, se organizează ca unități de asistență socială în cadrul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliilor locale

HCL 147/2015 pentru aprobarea înființării serviciilor sociale fără personalitate juridică - Centrul social cu destinație multifuncțională DIGNITAS situat în Oradea, str Eftimie Murgu, nr. 9 și Centrul social cu destinație multifuncțională CANDEO -situat în Oradea, str Iuliu Maniu, nr 20, în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea

Licența de funcționare a Centrului social cu destinație multifuncțională ”Candeo”, cu sediul în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.20, cod serviciu social 8790 CRT-I, seria LF nr. 0008427 din 11.02.2016 cu valabilitate până la data de 11.02.2021

  • - Prevederile art.11 alin. (11) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la închiderea sau desființarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social licențiat, acesta are obligația de a notifica Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în vederea emiterii deciziei de încetare a valabilității licenței de funcționare și radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale

  • - Adresa nr. 31753/18.11.2020 prin care DASO informează Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la desființarea serviciului social Centrul social cu destinație multifuncțională „Candeo” în vederea radierii serviciului social din Registrul electronic unic al serviciilor sociale

  • - Adresa nr.35652/30.12.2020 prin care Ministerul Muncii și Justiției Sociale ne informează cu privire la necesitatea transmiterii Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea desființării serviciului social Centrul social cu destinație multifuncțională „Candeo”

  • - Având în vedere că la începutul anului 2020 erau cazate un număr de 8 beneficiare, iar la data de 01.09.2020 au părăsit centrul ultimele 5 beneficiare, acestora din urmă fiindu-le asigurate, în regim de închiriere, locuințe proprietate privată a Municipiului Oradea,

Ținând cont de capacitatea mare de cazare a centrului cât și de lipsa unor noi solicitări de cazare în ultimul an, Față de toate aceste aspecte și luând în considerare Licența de funcționare acordată Centrului social cu destinație multifuncțională „Candeo” la data de 11.02.2016 cu valabilitate până la data de 11.02.2021,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „a”, lit.„d”, alin. (3) lit. „c”, alin. (7) lit. „b”, art.139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă desființarea, începând cu data de 01.02.2021 a serviciului social fără personalitate juridică -Centrul social cu destinație multifuncțională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

^ Primarul municipiului Oradea

^ Instituția Prefectului jud. Bihor

^ Direcția de Asistență Socială Oradea

^ Direcția Patrimoniu Imobiliar

^ Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin grija DAS Oradea

^ Se publică în M.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 58

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”