Hotărârea nr. 57/2021

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 872/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 872/2020 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 16261/20.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16181/20.01.2021 prin care Compartimentul Consiliului Local propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea art. 1 din H.C.L. 872/2020 privind componența Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere art.8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unității administrative teritoriale, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei,

Potrivit prevederilor art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

Luînd în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 687/2010 privind aprobarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere Dispoziția nr. 22/11.01.2021, privind exercitarea cu caracter temporar, a funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar general al Municipiului Oradea de către doamna Borbei Eugenia, începând cu data de 11.01.2021,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. 872//29.10.2020 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, după cum urmează:

o dl. Dragoș Marcel - Daniel - viceprimar al Municipiului Oradea

o dl. Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

o dl. Beltechi Cosmin - comisar șef de poliție în cadrul Poliției Municipiului Oradea.

o dl. Alin Gherman - comisar șef de poliție în cadrul Poliției Municipiului Oradea

o dl. Ioan Nicolae Găluț - adj. șef Poliția Locală, director executiv adj.

o dl. Tăut Andrei - maior - Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul Consiliul Local și Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția juridică

  • Poliția Municipiului Oradea

  • Poliția Locală

  • Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor

  • membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 57

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”