Hotărârea nr. 56/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 - Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 6246/12.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6257/12.01.2021 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 - Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea.

Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea a transmis Amplasamentele pe care se vor derula acțiuni și lucrări de interes local prin adresa nr. 456911/08.12.2020, care a fost înregistrată la Direcția de Asistență Socială Oradea cu nr. 33719/09.12.2020.

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Direcția de Asistență Socială Oradea înregistrată cu nr. 249/06.01.2021 privind aprobarea Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „b”, alin. (7) lit. „b” , art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 - Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea și Primăria municipiului Oradea prin Direcția Tehnică;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția de Asistență Socială Oradea

  • Primăria municipiului Oradea - Direcția Tehnică

  • Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  • Se afișează pe site-urile www.dasoradea.ro și www.oradea.ro cât și la sediile Primăriei Municipiului Oradea și Direcției de Asistență Socială Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

Nr. 56

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Amplasamentele pe care se vor desfasura pe anul 2021 acțiuni sau lucrări de interes local

in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001

Nr. crt

Obiectiv

Acțiuni si masuri întreprinse

Termen de realizare

Resurse

Parcurgerea suprafețelor de spatii verzi ,strângerea cu mana sau grebla si colectarea in saci a diferitelor materiale ca ;hartie,peturi,crengi, si alte deșeuri existente.

1

Salubrizare mal stâng Crisul Repede

Lunan

Beneficiari Legi 416/2001

2

Salubrizare mal drept Crisul Repede

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

3

Salubrizare intrări ieșiri Oradea -Osorhei

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

4

Salubrizare intrări ieșiri Oradea -Sanmartin

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

5

Salubrizare domeniul public adiacent bloc Voltaire

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

6

Salubrizare intrări ieșiri Oradea-Bors

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

7

Salubrizare Calea Aradului - Pădurice

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

8

Salubrizare Calea Clujului - Pădurice

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

9

Salubrizare mal Peta

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

10

Salubrizare Pârâul

Sălbatic (Zona A.N.L.)

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001

11

Salubrizare domeniu

Lunar

Beneficiari

public adiacent Str. Ceyrat

Legi 416/2001

12

Salubrizare Gradina Zoologica

Lunar

Beneficiari Legi 416/2001


Emil Bentan Dir. ExecWW^ Mircea Stejeran Sef Serviciu ry

Dan Vance Consilier


COD OPERATIV 16165 DIRECȚIA de ASISTENTA SOCIALA ORADEA

Adresa:      str. Primăriei, nr. 42


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-440 746

E-mail: primarie@oradea.ro

.....,ss

[OATA.........O ,, 5O1O

Oradea România


Nr. înregistrare:          £///

Data:

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrata la Primăria Oradea cu nr. 452697 / 03.12.2020, va trimitem anexat amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local pe anul 2021, in vederea întocmiri si promovării de către dumneavoastră a Hotărârii de Consiliul Local pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2021, către beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat actualizat.

Cu stima,


MIRCEADirectdr Bxdcutiv