Hotărârea nr. 52/2021

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4421 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 5958/12.01.2021, întocmit de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se supune spre aprobare acordarea denumirii Răsăritului pentru strada nou creată, ca urmare a aprobării Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale/bifamiliale și funcțiuni complementare, prin HCL nr. 554 din 24.07.2020;

Ținând cont de faptul că terenul cu destinația drum public, identificat cu numărul cadastral 208502 înscris în CFE nr.208502-Oradea, se află în proprietatea municipiului Oradea;

Având în vedere adresa nr. 3652 din 11.01.2021, prin care inițiatorul Planului Urbanistic Zonal solicită acordarea denumirii Răsăritului, pentru strada nou creată.

Ca urmare a celor mai sus menționate, ținând cont de Ordonanța nr. 63 din 28 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu toate modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consulttaiv al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă acordarea denumirii „Răsăritului” pentru strada ce pornește din strada Victor Papilian, identificată cu numărul cadastral 208502 înscris în CFE nr.208502-Oradea;

Art. 2. Se aprobă încadrarea străzii menționate la art. 1 în zona de impozitare „C”;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Instituția Arhitectului Șef;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Economică;

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea;

 • Poliția municipiului Oradea;

 • Poliția Locală Oradea;

 • OCPI - Bihor;

 • SC Compania de Apă Oradea SA;

 • Romtelecom;

 • SC RCS RDS;

 • SC Electrica SA;

 • Poșta Română;

 • SC Distrigaz Vest SA;

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 52

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”