Hotărârea nr. 51/2021

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4415 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 5957/12.01.2021, întocmit de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se supune spre aprobare modificarea art. 1 din HCL nr. 451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea;

Prin HCL nr. 257 din 27.06.2002 s-a aprobat Lista cuprinzând denumiri care urmează a fi atribuite străzilor nou create la nivelul municipiului Oradea. La poziția 2 din listă a fost propusă denumirea Bunyitai Vince - episcop romano-catolic.

Prin HCL nr. 451 din 30 iunie 2003, art. 1 s-a aprobat denumirea Bunyitai Vince pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea.

Această denumire a fost preluată și în Nomenclatorul stradal al municipiului Oradea (Lista cu denumirile străzilor existente) - poziția 109 din listă, aprobat prin HCL nr. 1034 din 27.11.2008.

Prin adresa nr. 442712 din 23.11.2020, d-na Peto Dalma Csilla, consilier local din grupul UDMR ne sesizează faptul că denumirea corectă a străzii Bunyitai Vince este Bunyitay Vince și solicită corectarea acesteia printr-un proiect de hotărâre;

Prin adresa cu numărul 3383 din 11.01.2021, Instituția noastră a solicitat Episcopiei Romano Catolice de Oradea, să ne comunice forma corectă a numelui personalității mai sus menționate.

Prin adresa cu nr. 6566 din 13.01.202, Episcopia Romano-Catolică a confirmat că numele corect al prelatului romano-catolic este Bunyitay Vince;

Ca urmare a celor mai sus menționate, ținând cont de Ordonanța nr. 63 din 28 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu toate modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consulttaiv al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, care va avea următorul cuprins:

„Art.2. Se propune acordarea denumirii „Bunyitay Vince” pentru strada situată între str. Matei Corvin și str. Ion Alexi, cu intrarea din str. Gh. Pituț, identificată cu nr. topo 3958, conform schiței topografice vizată de OCAOTA - BIHOR cu nr. 2784/1998 și aprobată prin H.C.L. nr. 154/30.05.2001.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituției Arhitectului Șef -Compartimentul Finalizări în Construcții

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Instituția Arhitectului Șef;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Economică;

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea;

 • Poliția municipiului Oradea;

 • Poliția Locală Oradea;

 • OCPI - Bihor;

 • SC Compania de Apă Oradea SA;

 • Romtelecom;

 • SC RCS RDS;

 • SC Electrica SA;

 • Poșta Română;

 • SC Distrigaz Vest SA;

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 51

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”