Hotărârea nr. 50/2021

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4431 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 5967 din 12.01.2021, întocmite de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se propune aprobarea denumirii Pavilioanele CFR pentru două tronsoane de drum, situate perpendicular pe strada cu acceași denumire;

Ținând cont de faptul că terenurile cu destinația drum public, identificate cu numerele cadastrale 168782, 18679 - reprezentând tronson 1 și numerele cadastrale 18624 și 18666 - reprezentând tronson 2 se află în proprietatea municipiului Oradea;

Având în vedere adresa nr. 452026 din 03.12.2020, prin care d-na Peto Dalma Csilla, consilier local din grupul UDMR solicită acordarea aceleași denumiri, Pavilioanele CFR, pentru cele două tronsoane de drum descrise mai sus.

Ca urmare a celor mai sus menționate, ținând cont de Ordonanța nr. 63 din 28 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu toate modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă acordarea denumirii „Pavilioanele CFR” pentru tronsonul de drum ce pornește din strada Pavilioanele CFR, identificat cu numărul cadastral 168782 înscris în CFE nr.168782-Oradea și numărul cadastral 18679 înscris în CF nr.90951-Oradea și pentru tronsonul de drum ce pornește din strada Pavilioanele CFR, identificat cu numărul cadastral 18624 înscris în CFE nr.204798 și numărul cadastral 18666 înscris în CFE nr.204646-Oradea;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri șe încredințează Instituției Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:


Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Instituția Arhitectului Șef;

Direcția Tehnică;

Direcția Economică;


Direcția Patrimoniului Imobiliar;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea;

 • Poliția Municipiului Oradea;

 • Poliția Locală Oradea;

 • OCPI - Bihor;

 • SC Compania de Apă Oradea SA;

 • Romtelecom;

 • SC RCS RDS;

 • SC Electrica SA;

 • Poșta Română;

 • SC Distrigaz Vest SA;

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 50

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”