Hotărârea nr. 5/2021

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective, str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 19, nr. cad. 208530, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective, str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 19, nr. cad. 208530, Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 3354/11.01.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 3371/11.01.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Construire imobil de locuinte colective; str.Maresal Alexandru Averescu, nr. 19, nr. cad. 208530, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1845/23.04.2020, la initiativa beneficiarei SC WATERVIEW APARTMENTS SRL, proiect elaborat catre SC Poliart SRL, arh.Tivadar Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop conditiilor privind amplasarea unui bloc de locuinte pe un amplasament situat la frontul str.Mares.Al.Averescu, organizarea incintei, stabilirea noilor reglementari, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara,

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona centrala a localitatii, in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, pe malul Crisului Repede,

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in Zona Centrala Protejata, UTR ZCP 01 subzona Velenta Vest,

 • - Inaltimea maxima admisa (pentru parcelele riverane străzilor situate nemijlocit pe malul Crișului) este : 15 m la cornișa, respectiv 21 m la coamă;

 • - POT max: 60% (parcele comune), 75% (parcele de colt)

 • - CUT max: 1,6 (parcele comune), 2,0 (parcele de colt);

Legatura la reteaua stradala municipala se realizeaza prin intermediul de str.Mares.Al.Averescu

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 1104,0mp este identificat cu nr.cad.208530 inscris in CF nr.208530 (provenit din alipirea nr.cad.170495 si 206970), proprietar SC WATERVIEW APARTMENTS SRL

În prezent terenul este liber de constructii,

Rețele tehnico edilitare: Din punct de vedere tehnic al cooperarii in domeniul edilitar amplasamentul are acces la retele de apa, canalizare, energie electrica, energie termica,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective; str.Maresal Alexandru Averescu, nr.19, nr.cad.208530, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona de studiu a PUZ-ului este delimitata de str.Mares.Al.Averesu, str.Raului si limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL 692/2015.

Suprafata totala zona studiata: 4487,0mp

Prezenta documentatie de urbanism stabileste reglementarile urbanistice pentru terenul care a generat PUZ-ul. Restul parcelelor situate in zona de studiu se vor putea dezvolta, pe viitor, conform unui scenariu prezentat in plansa 19.U; In partea din extremitatea estica a teritoriului studiat este figurat coridorul pietonal si ciclistic intre Cetatea Orade si podul pietonal ce se va realiza peste Crisul Repede (proiect public);

 • - Inaltimea maxima admisa (pentru parcelele riverane străzilor situate nemijlocit pe malul Crișului) este : 15 m la cornișa, respectiv 21 m la coamă;

 • - POT max: 60% (parcele comune), 75% (parcele de colt)

 • - CUT max: 1,92 (parcele comune), 2,4 (parcele de colt);

Pentru zona de studiu, in cazul construirii de noi cladiri se propun urmatoarele reglementari:

 • - retragerea minimă față de aliniament: la aliniamentul str. Raului si la 6,0m de la aliniamentul str. Maresal Alexandru Averescu, în front continuu (închis), cu decalalaje intre corpurile de cladire conform scenariului prezentat in plansa 19.U;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: între limitele laterale ale parcelelor;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: 6,0m;

Reglementari urbanistice pe amplasamentul care a generat PUZ-ul:

Se propune construirea unui bloc de locuinte colective, conform proiectului nr.1537/2019 intocmit de catre SC Poliart SRL - arh.Tivadar Daniel

 • - Regim maxim de inaltime: : S+P+3E+M/R; - H max = 21,0m

 • - Amplasarea cladirii si amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 06.U

 • - retragerea față de aliniament: 6,0m de la aliniamentul str. Maresal Alexandru Averescu;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: între limitele laterale ale parcelelor, în front continuu;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: 6,0m; La nivelul subsolului pana pe mejdia posterioara

- Numarul maxim de apartamente este determinat de numarul locurilor de parcare amenajate in incinta (conform anexei 2 din RLU aferent PUG); Se propun 21 apartamente pentru care vor fi amenajate 23 locuri de parcare subterane, conform propunerii prezentate in plansa 09.U;

Zone verzi amenajate: minim 15% din suprafata terenului; Pe parcela care a generat PUZ-ul se propune amenajare spatii verzi: 35% peste subsol (cu asigurarea conditiilor de dezvoltare a vegetatiei inalte);

Nu se va realiza imrejmuire la str. Maresal Alexandru Averescu

Circulatii si accese

Accesul auto in incinta se va realiza din str. Maresal Alexandru Averescu;

Asigurarea utilitatilor alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie termica se va realiza in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea,;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

7 Compartimentul Urbanism si Avize,

7 Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC WATERVIEW APARTMENTS SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

7 Instituția Prefectului județului Bihor

7 Primarul Municipiului Oradea;

7 Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

7 Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 5                                                      SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”