Hotărârea nr. 49/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancţiunilor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancțiunilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4413 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 5970/12.01.2021, întocmite de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancțiunilor.

Având în vedere faptul că Instituția Arhitectului Șef, prin Compartimentul Finalizări în Construcții emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor sau adeverințe de notare a construcțiilor în cartea funciară;

În temeiul art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 - (cu completările și modificările ulterioare) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, care a fost modificat prin pct. 14, art. II din Legea nr. 7 din 06.01.2020;

Având în vedere faptul că Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 nu au fost actualizate după modificările legii, iar legea nu descrie explicit procedura de emitere a actului (în toate etapele ei) s-a impus crearea unei proceduri proprii.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă conținutul-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancțiunilor, conform Anexei 1 anexată prezentei;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituției Arhitectului Șef -

Compartimentul Finalizări în Construcții.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul municipiului Oradea;

 • Instituția Arhitectului Șef;

 • Direcția Juridică;

 • Direcția Economică;

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • Poliția Locală Oradea;

 • OCPI - Bihor;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 49

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ANEXA 1

Conținutul-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 dinLegea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, nu mai permite aplicarea sancțiunilor

ETAPA I :

documentele necesare emiterii AVIZULUI Arhitectului Șef în vederea obținerii certificatului de atestare a edificării construcției (adeverinței de notare a construcției în cartea funciară) (construcții executate fără autorizație de construire, mai vechi de 3 ani),

 • - Formular cerere

 • - Cartea funciară actualizată

 • - Documentație cadastrală

 • - Plan de situatie (construcții existente) cu vecinătăți, relevee nivel, memoriu arhitectură, întocmite de arhitect în concordanță cu documentația cadastrală;

 • - Fotografii

 • - Taxă

NOTA: în situația în care se va obține Avizul Arhitectului Șef FAVORABIL se va trece la etapa II

ETAPA II: documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificării construcției (adeverinței de notare a construcției în cartea funciară) (construcții executate fără autorizație de construire, mai vechi de 3 ani),

 • - Formular cerere

 • - carte de identitate/CUI copie

 • - Cartea funciară actualizată

 • - Documentația cadastrală

 • - Certificat fiscal sau proces verbal de impunere clădiri (in care sa figureze cladirea/extinderea pentru care se solicită certificatul de atestare/adeverința)

 • - Copie dupa Avizul Arhitectului Șef Favorabil + plansțele anexe - plan de situație, relevee nivel, memoriu arhitectură, în concordanță cu documentația cadastrală cu viza PMO (copie),;

 • - Expertiza tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții: cerința „a”-rezistență și stabilitate și cerința „b”-securitate la incendiu (conform art. 5 din Legea nr.10/1995 - privind calitatea in construcții) (expertizele se vor efectua doar dacă Avizul Arhitectului Șef este favorabil)

 • - Taxă