Hotărârea nr. 47/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire piscina de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr.20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad. 206218, nr.cad.191184 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire piscină de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr. 20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad.206218, nr.cad.191184 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Minicipiului Oradea, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 3677 din 11.01.2021 și Raportul de Specialitate nr. 3680/11.01.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se supune Consiliului Local al municipiului Oradea, spre aprobare PUD -Construire piscină de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr. 20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad.206218, nr.cad.191184 -Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA, în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei piscine de inițiere și anexe, aferente pentru copii mici, care v-a deservi grădinița existentă, cu regim max.de înălțime P+E, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, delimitat de str. Bârsei, în rest de proprietăți private;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat parțial în UTR M4 (zonă mixtă cu regim de construire deschis) și parțial Is (Zona de instituții și servicii constituite în ansambluri independente).

Întrucat nu este respectat retragerile față de limita laterală (min.3,0m) respectiv posterioară (min.6m) impusă de Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (retrageri prevăzute pentru UTR M4), a fost necesar elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUD;

Conform UTR M4:               ’

 • - Regim de înălțime max. admis: (1-2S)+P+2+M/R, cu Hmax.coama = 16,0m si Hmax.cornisa = 12,0m - pentru parcele comune;

 • - Indici urbanistici maxim admiși: POTmax.admis = 50% si CUTmax.admis = 1,5 pentru parcelele comune;

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Bârsei.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 3.897,0mp și este identificat cu nr.cadastral 206218 înscris în CF nr. 206218 -Oradea, nr.cadastral 191184 înscris în CF nr. 191184 - Oradea proprietar Episcopia Romano Catolică Oradea, nr.cad.188863 înscris în CF nr. 188863 - Oradea - proprietar Asociația pentru grădinița romano catolică, nr.cad.157275 înscris în CF nr. 157275 - Oradea - proprietari Biserica Romano-Catolică Sf.Iosif din Oradea și Parohia Romano Catolică Sf.Iosif.

În prezent pe terenul identificat cu nr.cad. 206218 există 1 construcție (corp C1 - casa) care este propus spre desființare, pe nr.cad.157275 există 3 construcții (corp C1 - biserica, corp C2- casa parohială și corp C3- creșă pe zona Is) care sunt menținute;

Construirea piscinei cu anexa se va realiza pe terenul cu nr.cad.206218, nr.cad.191184 și nr.cad.157275;

Rețele tehnico edilitare: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire piscina de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr. 20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad.206218, nr.cad.191184 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în zonă mixtă cu regim de construire deschis (UTR M4).

Descrierea soluției propuse

 • - Se propune construirea unei piscine acoperite cu anexe, aferente pentru copii mici, care v-a deservi grădinița existentă, conform proiect 540/2020, planșele U.03;

 • - Regim maxim de înălțime propus: P+E;

 • - Corpul nou de clădire se va amplasa la aliniamentul str. Bârsei (cu terasa acoperită), retrasă la min.0,28m față de mejdia estică respectiv la min.0,60m față de mejdia posterioară;

 • - În incintă se vor amenaja:

 • - zone verzi min.20% din suprafața terenului studiat;

 • - min.4 locuri de parcare aferentă funcțiunii (1 loc de parcare la 200mp Au);

 • - POTpropus = 39,36%, POT max.= 50%, CUTpropus = 0,54, CUT max.= 1,5;

 • - Accesul pietonal se va realiza din str. Bârsei.

 • - Datorită regimului mic de înălțime P+E al clădirii propuse, și datorită faptului ca pe terenurile din vecinătate clădirile au regim de înălțime mai mare (clădire P+E+M din vecinătatea stângă, clădire P+E+M din vecinătatea dreaptă, iar vis-a-vis există o clădire P+4E), avizul Autorității Aeronautice Romane nu este necesar. Construcția propusă (clădire P+E cu Hmax=10m) nu afectează zona de protecție ILS identificată prin PUG.

Asigurarea utilităților:: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art. 2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA, prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • Direcția Juridică;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei


Nr. 47

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”