Hotărârea nr. 45/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3561 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 3565/11.01.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism si Avize prin care se supune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului                            în vederea stabilirii condițiilor de Etajare parțială casă existentă, închidere terasă

acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • - Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

 • - Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR SZCP 01_27 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea”).

 • - Regim maxim de înălțime P+2+M, cu Hmax.cornișa = 12m și Hmax.coamă = 17m, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mare de 10m;

 • - POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis = 1,6 - pentru parcele comune;

 • - Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea.

 • - Pentru orice intervenție ce vizează modificarea volumetriei unei clădiri / corp de clădire sau construirea uneia noi se

va elabora în prealabil un PUD pentru parcela pe care aceasta e situată.

 • - Situația juridică

 • - Terenul studiat are o suprafață de 175,0mp și este identificat cu nr.cadastral 206707 înscris în CF nr. 206707 -Oradea, proprietari Miculschi Gabriela și soțul Miculschi Antoniu.

 • - În prezent pe teren există 2 construcții: corp C1- casa parter și corp C2- terasa acoperită;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de Hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, conform aviz Arhitect Șef nr.958/18.06.2020 și conform proiect nr. 37/2020, planșa 04.U;

 • - Regim de înălțime propus: P+E;

 • - POT propus = 55,0%, POT max.admis = 60%;

 • - CUT propus = 0,82; CUT maxim = 1,6;

 • - Se vor amenaja în incinta:

 • - spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 15% din suprafața totală a parcelei, și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă);

 • - un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibilă din spațiul public;

 • - Fațadele se vor realiza conform propunerii din planșa 06/U;

 • - Accesul pietonal în incintă, se va realiza din str. Barbu Ștefănescu Delavrancea;

 • - Conform studiului de însorire rezultă că nici o construcție învecinată cu destinația de locuință nu este afectată de

umbra imobilului proiectat, respectându-se astfel necesarul minim privind iluminatul natural conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - La faza DTAC se va prezenta: avizul DJTS (Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale) și acord legalizat vecini direct afectați;

Asigurarea utilităților:: alimentarea cu energie electrică, apa și canalizare, se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă pe cheltuiala beneficiarilor;

Art. 2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Institutia Arhitect Șef - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                                prin grija Institutiei Arhitectului Șef -

Compartimentul Urbanism și Avize;

 • Direcția Tehnică;

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • Direcția Juridică;

 • Se publică www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 45

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”