Hotărârea nr. 44/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hală, sediu firmă, stație betoane str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hală, sediu firmă, stație betoane str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 2451 din 08.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 2497/08.01.2021, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală, sediu firmă, stație betoane, str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 825/21.02.2020, la inițiativa beneficiarei SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL, proiect elaborat către Raluca Covacescu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind mobilarea unei parcele situate în zona destinată activităților economice terțiare, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, în apropierea magazinului Metro;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Et - zonă de pentru activități economice terțiare;

Regimul de înălțime maxim admis este (1-3S)+P+5E+R, cu Hmax 25,0m;

Pentru loturile comune, POT maxim admis = 40,0%; CUT maxim admis = 2,2

Terenul este liber de constructii.

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Ogorului.

Terenul studiat, în suprafață de 6940,0mp, este identificat cu nr.cad.194326 înscris în CF nr.194326, Oradea (proprietar SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL).

Rețele tehnico edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, energie termică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hală, sediu firmă, stație betoane, str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul studiat fiind situat în UTR Et, conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, intervențiile privind adăugarea de noi clădiri, vor fi în mod obligatoriu reglementate prin

PUD;

Se propune mobilarea terenului studiat cu următoarele construcții: un corp clădire cu destinația sediu firmă în regim de înălțime P+E, un corp de cladire cu destinația hală în regim de înălțime P, platforma betonată pentru stație betoane, stație de carburanți pentru uz propriu, decantor, cântar, conform proiectului nr.252/20 întocmit de către arh. Raluca Covacescu;

  • - POT max = 40,0%; CUT max = 2,2;

Amplasarea construcțiilor și amenajarea incintei (platform betonate, spații verzi, cai de circulație, locuri de parcare....) se vor realiza conform propunerii prezentate în planșa U05;

  • - limita de implantare: minim 15,0m de la aliniamentul str.Ogorului;

  • - retrageri minime față de mejdii: conform prevederilor Codului Civil;

În incintă se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor conform prevederilor cuprinse în RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (anexa 2);

Spații verzi amenajate: minim 20,0% din suprafața terenului

Circulații și accese

Accesul în incintă se va realiza din str. Ogorului, iar circulația în incintă este prezentată în planșa U05; Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art. 2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si

Avize;

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu,

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize;

  • Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 44

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”