Hotărârea nr. 42/2021

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru “Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21307 din 22.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 21319/22.01.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3”

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:............................primarul municipiului Oradea

Beneficiar:......................................................... SC Termoficare SA

Indicatori maximali:

1euro=4,8737 lei, din data de 16. 10. 2020

Valoarea totala a investiției (INV) 4.380.133,10 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M             3.978.291,35 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției

Anul I INV/C+M 4.380.133,10 /3.978.291,35 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI:

Rețea termică de transport L=930 m;

Capacitatea termică PT alimentate 12,617 Gcal/h

Număr cămine de vane 3 bucăți

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției: Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Termoficare Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Economică;

  • SC TERMOFICARE SA;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 42

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” și o abținere