Hotărârea nr. 41/2021

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție

„Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 18403/21.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 18471/21.01.2021, lansat la propunerea SC Compania de Apă Oradea SA, prin care se supune spre aprobare studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție „Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca, municipiul Oradea, județul Bihor”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Compania de Apă Oradea SA în calitate de titular și elaborator al studiului de fezabilitate, în nota de fundamentare nr. 1059/14.01.2021,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca, municipiul Oradea, județul Bihor” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:......................................municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este:         213.776,96 lei cu TVA

din care C+M                                162.180,38 lei cu TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA


Anul 1: 213.776,96 lei / 162.180,38 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

Nr.crt.

Capacități

Cantitate

1.

Rețea de canalizare pluvială din bordure drenante din beton str. Graurilor (Dealul Ciuperca)

188,00 ml

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

- 4 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de construcții 1 lună

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite aprobate conform legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Economică;

  • SC Compania de Apă Oradea S.A.;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Eugenia Borbei


Nr. 41

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” și o abținere