Hotărârea nr. 4/2021

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si depozit str. Calea Santandrei, nr.82, cad.186133 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si depozit str. Calea Santandrei, nr.82, cad.186133 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 479370/30.12.2021 Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.479386/30.12.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si depozit, str.Calea Santandrei, nr.82, nr.cad.186133 - Oradea,, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.5864/11.10.2019, la initiativa beneficiarei SC LINCOLN TRADE SRL, proiect elaborat catre SC Pannon Proiect SRL, arh.Czirjak Levente, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de mobilare a unei parcele situata la frontul str.Calea Santandrei, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara,

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea in partea de sud a localitatii,

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR UEt - zona de urbanizate pentru activitati economice tertiare, insa a facut parte din zona studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011 care a produs efecte juridice, fiind exceptat de la procedura de urbanizare,

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Calea Santandrei,

Terenul studiat are o suprafata de 2500,0mp și este identificat cu nr.cad.186133 înscris în CF nr.186133 (proprietar SC LINCOLN TRADE SRL, cu drept de ipotecă în favoarea FIRST BANK SA),

În prezent, terenul este liber de constructii,

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de apa, canalizare, energie electrică pe str. Calea Santandrei.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art.139, alin. (3), lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si depozit, str.Calea Santandrei, nr.82, nr.cad.186133 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea unui imobil cu destinatia depozit și sediu firmă, conform proiectului nr. 409/2019 întocmit de către arh.Czirjak Levente.

  • - Regim de înaltime: P+2E;

  • - POT max propus = 40%; CUT max propus = 1,5;

Amplasarea clădirii pe parcela se va realiza conform propunerii prezentate în planșa U-03: retrasa la min.18,0m de la aliniamentul str. Calea Santandrei, minim 2,0m fata de mejdia vestica, minim 3,0m fata de mejdia estica, respectiv minim 9,0m fata de mejdia sudica.

În incintă se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016 (anexa 2);

  • - Spații verzi amenajate: minim 20,0% din suprafața terenului

Circulații si accese

  • Accesul în incintă se va realiza din str.Calea Santandrei, conform avizului nr. 306190/17.12.2020 de la DJP Bihor Serviciul Rutier;

Asigurarea utilităților.: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urban^stică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și

Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu.

^ Compartimentul Urbanism si Avize,

^ Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC LINCOLN TRADE SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

^ Instituția Prefectului județului Bihor;

^ Directia Tehnica;

^ Primarul Municipiului Oradea;

^ Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

^ Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 4


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”