Hotărârea nr. 37/2021

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Veteranilor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție

“MODERNIZARE STRADA VETERANILOR“

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 2959/08.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 2969/08.01.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VETERANILOR”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este acesta justificat de SC Edildrum Construct SRL din Oradea, în calitate de proiectant, lucrare prezentată în Nota de fundamentare nr. 2964/08.01.2021;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VETERANILOR” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................

primarul Municipiului Oradea


Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

În prețuri - luna Decembrie 2020, 1Euro= 4,8680 lei din 09. 12. 2020 (BNR)

Valoarea totală a investiției (INV) 3.059.088,96 lei inclusiv TVA

din care: construcții montaj C+M 2.622.181,56 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) ANUL I 3.059.088,96 lei / 2.622.181,56 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

CAPACITĂȚI: stradă de categoria: a IV-a - lungime stradă modernizată: 623,13 m;

  • - lungime canalizare pluvială țeavă PVC SN8 DN 315 mm 367 m - lungime canalizare pluvială țeavă PVC SN8 DN 315 mm 321 m

  • - suprafață spațiu verde: 2767,88 mp

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Economică;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 37

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”