Hotărârea nr. 36/2021

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. Caporal Constantin Mușat”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici

rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru “MODERNIZARE STRADA CAPORAL CONSTANTIN MUȘAT”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 10229 din 14.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 10271/14.01.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru “MODERNIZARE STRADA CAPORAL CONSTANTIN MUȘAT” din municipiul Oradea, județul Bihor;

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea ProExCo S.R.L., în calitate de proiectant și prezentat în Nota de fundamentare nr. 10260/14.01.2021;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “MODERNIZARE STRADA CAPORAL CONSTANTIN MUȘAT” din municipiul Oradea, județul Bihor, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.........................................

Beneficiar:................................................................................

Indicatori maximali:

primarul municipiului Oradea ............ municipiul Oradea


Valoarea totală a investiției (INV) 3.667.590,55 lei inclusiv TVA, din care: construcții montaj C+M 3.362.380,18 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

- ANUL I 3.667.590,55 / 3.362.380,18 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali

- lungime totală stradă modernizată 1231,97 m, din care

1.031,28 m de categoria a III-a

200,69 m de categoria a IV-a

- zid de sprijin L=370,00 m

- rețea canalizare pluvială din PVC, Sn 8, Dn 315 mm: L = 99,00 m,

rețele electrice L=330 m (14 bucăți stâlpi 0,4 kV)

Durata de execuție: 4 luni,

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • Direcția Economică;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 36

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”