Hotărârea nr. 35/2021

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant pentru

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant pentru

“MODERNIZARE STRADA AMERICII”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 13859 din 18.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 13905/18.01.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “Modernizare strada AMERICII”;

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea SC PROEXCO S.R.L., în calitate de proiectant și prezentat în nota de fundamentare nr. 19888/18.01.2021;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant, pentru “MODERNIZARE STRADA AMERICII”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali: 1euro=4,8567 lei, din data de 15 septembrie 2020

Valoarea totală a investiției (INV) 2.386.497,85 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M             2.177.421,04 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 2.386.497,85 / 2.177.421,04 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali

Stradă de categoria: a III-a

  • - Lungime stradă modernizată: 867,59 m

  • - Rețea canalizare pluvială din PVC, Sn 8, Dn 315 mm: L=340,00 m

  • - zone verzi: 3625 mp

Durata de execuție: 3 luni

Finanțarea investiției Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • Direcția Economică;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 ianuarie 2021 Nr. 35

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”